ZAKON
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2014. GODINU

 

Članak 1.

 

U Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14 i 45/14), u članku 11. stavak 1. riječ
"proračunski" briše se.

 

Članak 2.

 

U članku 24. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. Koji glasi:
"Sredstva utvrđena u razdjelu 16. Proračuna, pozicija "Pozajmljivanje drugim razinama vlasti - KANTONI", odobrit će se kantonima na kreditnom temelju, na temelju kriterija,
odlukom koju donosi Vlada, a prijenos sredstava kantonima izvršit će se po Ugovoru o prijenosu kreditnih sredstava po IV Stand-by aranžmanu MMF-a sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić