ZAKON
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU
BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2014. GODINU

 

Član 1.

 

U Zakonu o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14 i 45/14), u članu 11. stav 1. riječ "budžetski" briše se.

 

Član 2.

 

U članu 24. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Sredstva utvrđena u razdjelu 16. Budžeta, pozicija "Pozajmljivanje drugim nivoima vlasti - KANTONI", odobrit će se kantonima na kreditnoj osnovi, na osnovu kriterija, odlukom koju donosi Vlada, a prijenos sredstava kantonima izvršit će se po Ugovoru o prijenosu kreditnih sredstava po IV Stand-by aranžmanu MMF-a sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić