Na temelju članka 31. stavak (4) Zakona o električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13) i na prijedlog Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Zastupničkoga doma održanoj 12.3.2014. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 18.7.2014. godine, usvojio

 

PRORAČUN
FERK-a ZA 2014. GODINU

 

Članak 1.

 

FERK se financira iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imatelja dozvola koji se bave djelatnošću iz članka 12. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i iz prihoda koje ostvaruje na temelju drugih zakona iz oblasti energije, kao i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na temelju arbitraže.

 

Članak 2.

 

Proračun FERK-a za 2014. godinu sastoji se od:

 

 

Bilance prihoda i bilance
rashoda

 

1. Prihodi

 

2.895.411,00 KM

2. Rashodi

 

2.895.411,00 KM

 

Članak 3.

 

Prihodi za 2014. godinu koristit će se za redovito obavljanje djelatnosti FERK-a radi koje je i utemeljen, te ako se ostvari višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada kao i drugih
naknada ostvarenih od poslova iz mjerodavnosti FERK-a, u odnosu na financijski plan FERK-a, on će se prenijeti u prihod za narednu 2015. godinu, a sve sukladno stavku (3) članka 31.
Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

A. Proračun - prihodi FERK-a za 2014. godinu

 

Vrata prihoda

Planirani iznos
(KM)

Regulatorne naknade od imatelja dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti

2.825.411,00

Jednokratne i ostale naknade

60.000,00

Ostali prihodi

10.000,00

UKUPNO PRIHODA ZA 2014. GODINU

2.895.411,00

 

Članak 4.

 

S obzirom na specifičnost proračuna FERK-a ostavlja se mogućnost unutarnje preraspodjele, tj. korekcija proračunskih stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između
odobrenih sintetičkih stavki proračuna. Korekcije će se provoditi internim odlukama FERK- a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (ukoliko ih bude) s financijskim izvješćima u sklopu Izvješća o radu FERK-a za 2014. godinu, sve sukladno stavku (1) članka 23. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

B. Proračun - rashodi FERK-a za 2014. godinu

 

Konto

Opis stavke proračuna

Proračun 2014. (KM)

6111

Bruto-plaće i naknade uposlenika

1.713.079,00

6112

Naknada troškova uposlenika

280.160,00

612

Doprinosi poslodavca

193.757,00

613

Izdatci za materijal i usluge

590.915,00

6131

Putni troškovi

83.500,00

6132

Izdatci za energiju

37.000,00

6133

Izdatci za komunalne usluge i komunikaciju

42.655,00

6134

Administrativni materijal

24.000,00

6135

Izdatci za usluge prijevoza i goriva

19.000,00

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

174.000,00

6137

Materijal i usluge popravaka i održavanja

29.000,00

6138

Izdatci osig., bank.usl., i usluge platnoga prometa

19.350,00

6139

Ugovorene i druge posebne usluge

162.410,00

821

Nabava stalnih sredstava

117.500,00

688131

Nabava opreme

84.100,00

688151

Nabava softvera

8.400,00

688136

Nabava automobila

25.000,00

 

UKUPNO RASHODA ZA 2014. GODINU

2.895.411,00

 

Članak 5.

 

Ovaj proračun stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se u fiskalnoj 2014. godini.

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić