Na osnovu člana 31. stav (4) Zakona o električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13) i na prijedlog Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i
Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 12.3.2014. godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj 18.7.2014. godine, usvojio

 

BUDŽET
FERK-a ZA 2014. GODINU

 

Član 1.

 

FERK se finansira iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imaoca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 12. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i iz prihoda koje ostvaruje na osnovu drugih zakona iz oblasti energije, kao i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na osnovu arbitraže.

 

Član 2.

 

 

Bilans prihoda i bilans
rashoda

 

1. Prihodi

 

2.895.411,00 KM

2. Rashodi

 

2.895.411,00 KM

 

Član 3.

 

Prihodi za 2014. godinu koristit će se za redovno obavljanje djelatnosti FERK-a radi koje je i konstituisan, te ukoliko se ostvari višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada, kao
i drugih naknada ostvarenih od poslova iz nadležnosti FERK-a u odnosu na finansijski plan FERK-a, isti će se prenijeti u prihod za sljedeću 2015. godinu, a sve u skladu sa stavom (3) člana 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Vrata prihoda

Planirani iznos
(KM)

Regulatorne naknade od imaoca dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti

2.825.411,00

Jednokratne i ostale naknade

60.000,00

Ostali prihodi

10.000,00

UKUPNO PRIHODA ZA 2014. GODINU

2.895.411,00

 

Član 4.

 

S obzirom na specifičnost budžeta FERK-a ostavlja se mogućnost unutrašnje preraspodjele, tj. korekcija budžetskih stavki u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između odobrenih sintetičkih stavki budžeta. Korekcije će se provoditi internim odlukama FERK-a koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (ukoliko ih bude) sa finansijskim izvještajima u sklopu Izvještaja o radu FERK-a za 2014. godinu, sve u skladu sa stavom (1) člana 23. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Konto

Opis stavke budžeta

Proračun 2014. (KM)

6111

Bruto-plaće i naknade zaposlenika

1.713.079,00

6112

Naknada troškova zaposlenih

280.160,00

612

Doprinosi poslodavca

193.757,00

613

Izdaci za materijal i usluge

590.915,00

6131

Putni troškovi

83.500,00

6132

Izdaci za energiju

37.000,00

6133

Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju

42.655,00

6134

Administrativni materijal

24.000,00

6135

Izdaci za usluge prijevoza i goriva

19.000,00

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

174.000,00

6137

Materijal i usluge opravaki i održavanja

29.000,00

6138

Izdaci osig., bank.usl., i usluge platnoga prometa

19.350,00

6139

Ugovorene i druge posebne usluge

162.410,00

821

Nabavka stalnih sredstava

117.500,00

688131

Nabavka opreme

84.100,00

688151

Nabavka softvera

8.400,00

688136

Nabavka automobila

25.000,00

 

UKUPNO RASHODA ZA 2014. GODINU

2.895.411,00

 

Član 5.

 

Ovaj budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se u fiskalnoj 2014. godini.

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić