ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 68/05 i 43/09) članak 15. mijenja se i glasi:
"Registracija podružnice subjekta upisa

 

(1) Podatci koji se obvezatno unose u registar u slučaju registracije podružnice subjekta upisa su:
1) tvrtka i sjedište podružnice subjekta upisa;
2) djelatnost podružnice subjekta upisa;
3) naziv, broj i datum akta o osnivanju podružnice subjekta upisa;
4) ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje podružnice subjekta upisa.
(2) Podružnica subjekta upisa upisuje se u glavnu knjigu registra osnivača dijela subjekta upisa."

 

Članak 2.

 

Iza članka 15. dodaje se novi članak 15a. koji glasi:

 

"Članak 15a.

 

Registracija podružnice stranog društva

 

(1) Podatci koji se upisuju u registar u slučaju registracije podružnice stranog društva su:
1) tvrtka, sjedište i oblik osnivača, te tvrtka i sjedište podružnice stranog društva;
2) MBS i porezni identifikacijski broj;
3) naziv registra u kojem je upisan osnivač, uz podatak u kojoj se državi vodi, datum upisa i
broj pod kojim se vodi, a ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne upisuje u takav registar,
naziv javno ovjerene isprave o osnivanju po propisima zemlje u kojoj osnivač ima sjedište;
4) djelatnost osnivača i djelatnost podružnice subjekta upisa;
5) naziv, broj i datum akta o osnivanju podružnice osnivača;
6) ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje podružnice i opseg njegove ovlasti;
7) visina osnovnog kapitala i iznos uplaćenih uloga, ime i prezime osoba koje osobno
odgovaraju za obveze društva i njihovo prebivalište.
(2) Podružnica stranog društva upisuje se u registar suda na čijem je području sjedište podružnice.
(3) Rješenje o registraciji podružnice stranog društva registarski sud dostavlja Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine – Odsjek za strance, ukoliko je zastupnik strani državljanin."

 

Članak 3.

 

U članku 17. stavku (1) točki 3), članku 18. stavku (1) točki 3), članku 19. stavku 1. točki 3) i članku 20. točki 1) riječi: "notarski obrađenog" brišu se.

 

Članak 4.

 

Članak 22. mijenja se i glasi:

 

"Članak 22.

 

Registarske isprave

 

(1) Za potrebe utvrđivanja i provjere općih i posebnih podataka koji se prilikom osnivanja poslovnog subjekta ili izmjena podataka od značaja za pravni promet obvezatno unose u registar, ovisno o predmetu upisa, registarski sud zahtijevat će podnošenje sljedećih isprava:
1) ovjereni potpis osobe ovlaštene za zastupanje na obrascu prijave za registraciju predviđenom za sud u tiskanom obliku;
2) notarski obrađeni akt o osnivanju ili akt o izmjenama općih podataka od značaja za pravni
promet već osnovanog, odnosno registriranog subjekta upisa kojim se utvrđuje osnivanje,
odnosno izmjena bitnih podataka;
3) notarski utvrđen statut poslovnoga subjekta;
4) odluku o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje u unutarnjem i vanjskotrgovinskom
prometu, ako nije imenovana aktom o osnivanju;
5) potvrdu banke o izvršenoj uplati na privremeni račun deponiranih novčanih uloga kojom se
utvrđuje visina uplaćenog kapitala u novcu;
6) dokaz o sredstvima osiguranja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga kod
jednočlanog društva kapitala;
7) izvod iz odgovarajućeg javnog registra kojim se dokazuje vlasništvo osobe koja unosi ulog u stvarima i pravima i nalaz ovlaštenog sudskog vještaka kojim se utvrđuje vrijednost uloga u
stvarima i pravima;
8) odgovarajuće odobrenje Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija za vrijednosne papire) i Registra vrijednosnih
papira Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Registar vrijednosnih papira)
ukoliko je to propisano posebnim zakonom;
9) dokaz o sredstvima osiguranja za neuneseni dio nenovčanog uloga kod jednočlanog društva
kapitala;
10) odobrenje mjerodavnog tijela sukladno članku 46. ovoga zakona.
(2) Odredbe stavka (1) točke 1) ovoga članka primjenjuju se kod upisa osnivanja svih oblika gospodarskih društava, kao i kod upisa promjene podataka koji se tim ispravama dokazuju, osim ako je njihova primjena izričito isključena ovim zakonom."

 

Članak 5.

 

U članku 23. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Uz prijavu za upis osnivanja dioničkog društva pored ostalih podnose se i sljedeće isprave:
1) isprave propisane člankom 22. stavak (1) točka
1) ovoga zakona;
2) notarski obrađen akt o osnivanju;
3) notarski utvrđen statut;
4) odobrenje mjerodavnih tijela iz članka 22. stavak (1) točka 8) ovoga zakona ako je
posebnim propisom predviđeno;
5) isprave propisane člankom 22. stavak (1) točka
9) ovoga zakona;
6) potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala u novcu, odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti
stvari i prava unesenih u društvo;
7) odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje, ako nije imenovana aktom o
osnivanju;
8) ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje."

 

Članak 6.

 

U članku 24. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Uz prijavu za upis u registar osnivanja banke ili druge financijske organizacije pored ostalih podnose se i sljedeće isprave:
1) isprave propisane člankom 22. stavak (1) točka
1) ovoga zakona;
2) notarski obrađen akt o osnivanju banke;
3) notarski utvrđen statut banke;
4) rješenje Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Agencija za bankarstvo) o izdavanju dozvole za rad kao i suglasnost na akt o osnivanju i statut, odnosno isprave predviđene drugim zakonima Federacije;
5) dokaz o uplati novčanih sredstava na privremeni račun kod banke;
6) akt o imenovanju ravnatelja ili vršitelja dužnosti ravnatelja;
7) ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje;
8) dokaz da su osnivači banke sredstva u nenovčanom obliku stavili na raspolaganje banci."

 

Članak 7.

 

U članku 25. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja dioničkog društva za osiguranje prilažu se:
1) isprave propisane člankom 22. stavak (1) točka
1) ovoga zakona;
2) notarski obrađen akt o osnivanju;
3) notarski utvrđen statut društva;
4) dozvola mjerodavnoga tijela za rad društva, odnosno druge isprave propisane drugim
zakonom Federacije;
5) akt o imenovanju ravnatelja ili vršitelja dužnosti ravnatelja;
6) ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje;
7) dokaz o deponiranim novčanim sredstvima na privremeni račun;
8) dokaz o ulozima u stvarima i pravima.".

 

Članak 8.

 

U članku 26. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Uz prijavu za upis u registar osnivanja društva s ograničenom odgovornošću prilažu se sljedeće isprave:
1) isprave propisane člankom 22. stavak (1) točka
1) ovoga zakona;
2) notarski obrađen akt o osnivanju;
3) potvrda banke o izvršenoj uplati kapitala u novcu, odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti
stvari i prava unesenih u društvo;
4) odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje ukoliko nije imenovana aktom o
osnivanju;
5) ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje."

 

Članak 9.

 

Članak 28. mijenja se i glasi:
"Isprave potrebne za upis u sudski registar osnivanja javnog poduzeća i privatizacije poduzeća
(1) Na upis u registar osnivanja javnog poduzeća shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upis dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću, ovisno o obliku organiziranja javnog poduzeća.
(2) Kod prijave upisa u registar izvršene privatizacije subjekt upisa je u zakonom utvrđenom roku dužan prijaviti za upis u registar promjenu vlasništva uz koju, ovisno o obliku organiziranja, prilaže: pisanu obavijest o izvršenoj privatizaciji državnog kapitala u poduzeću od mjerodavne agencije za privatizaciju, odluku o promjeni oblika poduzeća kao sastavnog dijela programa privatizacije, ugovor o pribavljanju dodatnog kapitala (dokapitalizaciji) i
druge isprave kojima se dokazuju ostali opći podatci.".

 

Članak 10.

 

U članku 29. stavku 1. točki 1) riječi: "toč. 1), 2) i 3)" zamjenjuju se riječima: "točka 1)".
U točki 3) riječ: "obrađen" zamjenjuje se riječju: "utvrđen".
U točki 5) riječi: "notarski obrađen" brišu se.

 

Članak 11.

 

U članku 30. riječi: "notarski obrađena" brišu se.

 

Članak 12.

 

U članku 31. stavak (1) mijenja se i glasi:
"(1) Uz prijavu za upis u registar osnivanja zadruge prilažu se:
1) akt o osnivanju;
2) zadružna pravila;
3) dokaz o izvršenoj uplati ili unošenju udjela, odnosno sredstava osnivača sukladno
osnivačkom aktu;
4) odluka o imenovanju ravnatelja;
5) ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje.".

 

Članak 13.

 

Iza članka 32. dodaje se novi članak 32a. koji glasi:

 

"Članak 32a.

 

Isprave potrebne za upis u sudski registar osnivanja podružnice stranog društva

 

(1) Uz prijavu za upis u registar osnivanja podružnice strane pravne osobe podnose se u originalu i ovjerenom prijevodu na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini sljedeće isprave:
1) izvod iz registra u kojemu je upisan osnivač na temelju kojeg se može utvrditi njegov pravni oblik i vrijeme kada je upisan u taj registar ili, ako je osnovan u zemlji gdje se ne upisuje u takav registar, valjane isprave o osnivanju javno ovjerene po propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište, na temelju kojih se može utvrditi njegov pravni oblik i vrijeme osnivanja;
2) odluka osnivača o osnivanju podružnice;
3) prijepis izjave o osnivanju i društvenog ugovora ili statuta osnivača, ovjerenih po propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište;
4) odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje ako ta osoba nije imenovana aktom o
osnivanju;
5) ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje i
6) ovjereno skraćeno posljednje godišnje financijsko izvješće osnivača."

 

Članak 14.

 

U članku 34. st. (1), (2), (3), (4) i (5), članku 35. stavak (1), članku 36. st. (1) i (2), članku 38. st. (2) i (3), članku 39. st. (1), (2), (3), (5) i (6), članku 40. stavak (1), članku 41. st. (1) i (2),
članku 42. i članku 43. riječi: "notarski obrađena" brišu se.

 

Članak 15.

 

U članku 36. stavak (1) iza riječi: "kapitala i" dodaju se riječi: "notarski obrađene".

 

Članak 16.

 

U članku 38. stavak (3), članku 39. st. (4) i (6), članku 40. stavak (1) i članku 41. stavak (1) riječi: "notarski obrađen" brišu se.

 

Članak 17.

 

U članku 39. iza stavka 6. dodaje se novi stavak (7) koji glasi:
"(7) Ukoliko se promjene iz ovoga članka vrše izmjenama osnivačkog akta, uz prijavu za upis promjena u registar prilaže se notarski obrađena izmjena i/ili dopuna osnivačkog akta.".

 

Članak 18.

 

Članak 51. briše se.

 

Članak 19.

 

Članak 74. mijenja se i glasi:

 

"Dostavljanje poreznog identifikacijskog broja

 

(1) Prijavu za upis osnivanja subjekta upisa i upis dijela subjekta upisa sud će odmah dostaviti mjerodavnom poreznom tijelu prema sjedištu subjekta upisa za dobijanje poreznog identifikacijskog broja.
(2) Sud će bez odgađanja, uz prijavu iz stavka 1., pozvati mjerodavno porezno tijelo da u roku 24 sata od prijema prijave dostavi porezni identifikacijski broj, ili da u istom roku obavijesti sud o razlozima nedostavljanja poreznog identifikacijskog broja.
(3) U slučaju dostavljanja poreznog identifikacijskog broja od poreznog tijela sud neće zahtijevati prilaganje bilo kakvih drugih dokaza o postojanju i/ili izmirenju poreznog duga.
(4) Dodjela poreznog identifikacijskog broja ne oslobađa poreznog subjekta obveze porezne registracije poslovnog subjekta kod mjerodavnoga poreznog tijela, odnosno dostave poreznom tijelu podataka propisanih posebnim zakonom.
(5) Ako mjerodavno porezno tijelo ne dostavi porezni identifikacijski broj i podbroj u ostavljenom roku, sud neće donijeti rješenje o registraciji poslovnog subjekta.
(6) Sud će izdati rješenje o registraciji poslovnog subjekta odmah po dostavljanju poreznog broja bez dodatnih troškova po poslovnog subjekta. U slučaju da se porezni identifikacijski broj ne dostavi u roku 12 mjeseci od dana podnošenja prijave sudu, sud će odbaciti prijavu."

 

Članak 20.

 

U članku 84. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"(2) Federalno ministarstvo pravde će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti propis kojim će utvrditi način raspolaganja podatcima iz glavne knjige registra, postupak načina osiguranja tehničke ispravnosti, održavanja, trenutačne isporuke
elektronskih podataka glavne knjige registra, kao i funkcioniranja sustava registracije.".
Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3).

 

Članak 21.

 

Članak 42. glasi:

 

"Članak 42.

 

Isprave potrebne za upis u registar podjele poslovnih subjekata

 

Uz prijavu za upis novih poslovnih subjekata, nastalih podjelom, prilaže se odluka skupštine o podjeli poslovnog subjekta i diobna bilanca odobrena od skupštine, te notarski obrađeni osnivački akti društava nastalih podjelom".

 

Članak 22.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić