ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 68/05 i 43/09) član 15. mijenja se i glasi:
"Registracija podružnice subjekta upisa
(1) Podaci koji se obavezno unose u registar u slučaju registracije podružnice subjekta upisa su:
1) firma i sjedište podružnice subjekta upisa;
2) djelatnost podružnice subjekta upisa;
3) naziv, broj i datum akta o osnivanju podružnice subjekta upisa;
4) ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje
podružnice subjekta upisa.
(2) Podružnica subjekta upisa upisuje se u glavnu knjigu registra osnivača dijela subjekta upisa."

 

Član 2.

 

Iza člana 15. dodaje se novi član 15a. koji glasi:

 

"Član 15a.

 

Registracija podružnice stranog društva

 

(1) Podaci koji se upisuju u registar u slučaju registracije podružnice stranog društva su:
1) firma, sjedište i oblik osnivača, te firma i sjedište podružnice stranog društva;
2) MBS i poreski identifikacioni broj;
3) naziv registra u kojem je upisan osnivač, uz podatak u kojoj se državi vodi, datum upisa i
broj pod kojim se vodi, a ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne upisuje u takav registar,
naziv javno ovjerene isprave o osnivanju prema propisima zemlje u kojoj osnivač ima sjedište;
4) djelatnost osnivača i djelatnost podružnice subjekta upisa;
5) naziv, broj i datum akta o osnivanju podružnice osnivača;
6) ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje podružnice i obim njegove ovlasti;
7) visina osnovnog kapitala i iznos uplaćenih uloga, ime i prezime lica koje lično odgovaraju
za obaveze društva i njihovo prebivalište.
(2) Podružnica stranog društva upisuje se u registar suda na čijem području je sjedište podružnice.
(3) Rješenje o registraciji podružnice stranog društva registarski sud dostavlja Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine – Odsjek za strance, ukoliko je zastupnik strani državljanin."

 

Član 3.

 

U članu 17. u stavu (1) u tački 3), u članu 18. u stavu (1) u tački 3), u članu 19. u stavu (1) u tački 3) i u članu 20. u tački 1) riječi: "notarski obrađenog" se brišu.

 

Član 4.

 

Član 22. mijenja se i glasi:

 

"Član 22.

 

Registarske isprave

 

(1) Za potrebe utvrđivanja i provjere općih i posebnih podataka koji se prilikom osnivanja poslovnog subjekta ili izmjena podataka od značaja za pravni promet obavezno unose u registar, u zavisnosti od predmeta upisa, registarski sud zahtijevat će podnošenje sljedećih isprava:
1) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje na obrascu prijave za registraciju predviđenom za sud u štampanom obliku;
2) notarski obrađeni akt o osnivanju ili akt o izmjenama općih podataka od značaja za pravni
promet već osnovanog, odnosno registriranog subjekta upisa kojim se utvrđuje osnivanje,
odnosno izmjena bitnih podataka;
3) notarski utvrđen statut poslovnog subjekta;
4) odluku o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom
prometu, ako nije imenovano aktom o osnivanju;
5) potvrdu banke o izvršenoj uplati na privremeni račun deponovanih novčanih uloga kojom se utvrđuje visina uplaćenog kapitala u novcu;
6) dokaz o sredstvima osiguranja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga kod
jednočlanog društva kapitala;
7) izvod iz odgovarajućeg javnog registra kojim se dokazuje vlasništvo lica koje unosi ulog u
stvarima i pravima i nalaz ovlaštenog sudskog vještaka kojim se utvrđuje vrijednost uloga u
stvarima i pravima;
8) odgovarajuće odobrenje Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija za vrijednosne papire) i Registra vrijednosnih
papira Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Registar vrijednosnih papira)
ukoliko je to propisano posebnim zakonom;
9) dokaz o sredstvima osiguranja za neuneseni dio nenovčanog uloga kod jednočlanog društva
kapitala;
10) odobrenje nadležnog organa u skladu sa članom 46. ovog zakona.
(2) Odredbe stava (1) tačke 1) ovog člana primjenjuju se kod upisa osnivanja svih oblika privrednih društava, kao i kod upisa promjene podataka koji se tim ispravama dokazuju, osim ako je njihova primjena izričito isključena ovim zakonom."

 

Član 5.

 

U članu 23. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Uz prijavu za upis osnivanja dioničkog društva pored ostalih podnose se i sljedeće isprave:
1) isprave propisane članom 22. stav (1) tačka 1) ovog zakona;
2) notarski obrađen akt o osnivanju;
3) notarski utvrđen statut;
4) odobrenje nadležnih organa iz člana 22. stav (1) tačka 8) ovog zakona ako je posebnim propisom predviđeno;
5) isprave propisane članom 22. stav (1) tačka 9) ovog zakona;
6) potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala u novcu, odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti
stvari i prava unesenih u društvo;
7) odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje ako nije imenovano aktom o
osnivanju;
8) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje."

 

Član 6.

 

U članu 24. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Uz prijavu za upis u registar osnivanja banke ili druge finansijske organizacije, pored ostalih, podnose se i sljedeće isprave:
1) isprave propisane članom 22. stav (1) tačka 1) ovog zakona;
2) notarski obrađen akt o osnivanju banke;
3) notarski utvrđen statut banke;
4) rješenje Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Agencija za bankarstvo) o izdavanju dozvole za rad, kao i saglasnost na akt o osnivanju i statut, odnosno isprave predviđene drugim zakonima Federacije;
5) dokaz o uplati novčanih sredstava na privremeni račun kod banke;
6) akt o imenovanju direktora ili vršioca dužnosti direktora;
7) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje;
8) dokaz da su osnivači banke sredstva u nenovčanom obliku stavili na raspolaganje
banci."

 

Član 7.

 

U članu 25. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja dioničkog društva za osiguranje prilažu se:
1) isprave propisane članom 22. stav (1) tačka 1) ovog zakona;
2) notarski obrađen akt o osnivanju;
3) notarski utvrđen statut društva;
4) dozvola nadležnog organa za rad društva, odnosno druge isprave propisane drugim
zakonom Federacije;
5) akt o imenovanju direktora ili vršioca dužnosti direktora;
6) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje;
7) dokaz o deponovanim novčanim sredstvima na privremeni račun;
8) dokaz o ulozima u stvarima i pravima."
Član 8.

 

U članu 26. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Uz prijavu za upis u registar osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću prilažu se sljedeće isprave:
1) isprave propisane članom 22. stav (1) tačka 1) ovog zakona;
2) notarski obrađen akt o osnivanju;
3) potvrda banke o izvršenoj uplati kapitala u novcu, odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti
stvari i prava unesenih u društvo;
4) odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje ukoliko nije imenovano aktom o
osnivanju;
5) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje."

 

Član 9.

 

Član 28. mijenja se i glasi:
"Isprave potrebne za upis u sudski registar osnivanja javnog preduzeća i privatizacije preduzeća

 

(1) Na upis u registar osnivanja javnog preduzeća shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upis dioničkog društva i društva sa ograničenom odgovornošću
u zavisnosti od oblika organiziranja javnog preduzeća.
(2) Kod prijave upisa u registar izvršene privatizacije subjekt upisa, u zakonom utvrđenom roku, dužan je prijaviti za upis u registar promjenu vlasništva uz koju, zavisno od oblika
organiziranja, prilaže: pisano obavještenje o izvršenoj privatizaciji državnog kapitala u preduzeću od nadležne agencije za privatizaciju, odluku o promjeni oblika preduzeća kao sastavnog dijela programa privatizacije, ugovor o pribavljanju dodatnog kapitala (dokapitalizaciji) i druge isprave kojima se dokazuju ostali opći podaci."

 

Član 10.

 

U članu 29. u stavu (1) u tački 1) riječi: "tač. 1), 2) i 3)" zamjenjuju se riječima: "tačka 1)".
U tački 3) riječ: "obrađen" zamjenjuje se riječju: "utvrđen".
U tački 5) riječi: "notarski obrađen" se brišu.

 

Član 11.

 

U članu 30. riječi: "notarski obrađena" se brišu.

 

Član 12.

 

U članu 31. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Uz prijavu za upis u registar osnivanja zadruge prilažu se:
1) akt o osnivanju;
2) zadružna pravila;
3) dokaz o izvršenoj uplati ili unošenju udjela, odnosno sredstava osnivača u skladu sa
osnivačkim aktom;
4) odluka o imenovanju direktora;
5) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje."

 

Član 13.

 

Iza člana 32. dodaje se novi član 32a. koji glasi:

 

"Član 32a.

 

Isprave potrebne za upis u sudski registar osnivanja podružnice stranog društva
(1) Uz prijavu za upis u registar osnivanja podružnice stranog pravnog lica podnose se u originalu i ovjerenom prijevodu na jednom od službenih jezika u
Bosni i Hercegovini sljedeće isprave:
1) izvod iz registra u kojem je upisan osnivač na osnovu kojeg se može utvrditi njegov pravni
oblik i vrijeme kada je upisan u taj registar ili, ako je osnovan u zemlji gdje se ne upisuje u
takav registar, valjane isprave o osnivanju javno ovjerene prema propisima zemlje u kojoj
osnivač ima registrirano sjedište na osnovu kojih se može utvrditi njegov pravni oblik i vrijeme osnivanja;
2) odluka osnivača o osnivanju podružnice;
3) prijepis izjave o osnivanju i društvenog ugovora ili statuta osnivača ovjerenih prema propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište;
4) odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje ako to lice nije imenovano aktom o
osnivanju;
5) ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje i
6) ovjeren skraćeni posljednji godišnji finansijski izvještaj osnivača."

 

Član 14.

 

U članu 34. u st. (1), (2), (3), (4) i (5), u članu 35. u stavu (1), u članu 36. u st. (1) i (2), u članu 38. u st. (2) i (3), u članu 39. u st. (1), (2), (3), (5) i (6), u članu 40. u stavu (1), u članu 41. u st. (1) i (2), u članu 42. i u članu 43. riječi: "notarski obrađena" se brišu.

 

Član 15.

 

U članu 36. u stavu (1) iza riječi: "kapitala i" dodaju se riječi: "notarski obrađene".

 

Član 16.

 

U članu 38. u stavu (3), u članu 39. u st. (4) i (6), u članu 40. u stavu (1) i u članu 41. u stavu (1) riječi: "notarski obrađen" se brišu.

 

Član 17.

 

U članu 39. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:
"(7) Ukoliko se promjene iz ovog člana vrše izmjenama osnivačkog akta, uz prijavu za upis promjena u registar prilaže se notarski obrađena izmjena i/ili dopuna osnivačkog akta."

 

Član 18.

 

Član 51. se briše.

 

Član 19.

 

Član 74. mijenja se i glasi:
"Dostavljanje poreznog identifikacijskog broja

 

(1) Prijavu za upis osnivanja subjekta upisa i upis dijela subjekta upisa sud će odmah dostaviti nadležnom poreznom organu prema sjedištu subjekta upisa za dobijanje poreznog identifikacijskog broja.
(2) Sud će bez odgađanja, uz prijavu iz stava (1), pozvati nadležni porezni organ da u roku 24 sata od prijema prijave dostavi porezni identifikacijski broj, ili u istom roku obavijesti sud o razlozima nedostavljanja poreznog identifikacijskog broja.
(3) U slučaju dostavljana poreznog identifikacijskog broja od poreskog organa sud neće zahtijevati prilaganje bilo kakvih drugih dokaza o postojanju i/ili izmirenju poreznog duga.
(4) Dodjela poreznog identifikacijskog broja ne oslobađa poreznog subjekta obaveze porezne registracije poslovnog subjekta kod nadležnog poreznog organa, odnosno dostave
poreznom organu podataka propisanih posebnim zakonom.
(5) Ako nadležni porezni organ ne dostavi porezni identifikacijski broj i podbroj u ostavljenom roku sud neće donijeti rješenje o registraciji poslovnog subjekta.
(6) Sud će izdati rješenje o registraciji poslovnog subjekta odmah po dostavljanju poreznog broja bez dodatnih troškova po poslovnog subjekta. U slučaju da se porezni
identifikacijski broj ne dostavi u roku 12 mjeseci od dana podnošenja prijave sudu, sud će odbaciti prijavu."

 

Član 20.

 

U članu 84. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"(2) Federalno ministarstvo pravde će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis kojim će utvrditi način raspolaganja podacima iz glavne knjige registra, postupak načina osiguranja tehničke ispravnosti, održavanja, trenutne isporuke
elektronskih podataka glavne knjige registra, kao i funkcioniranja sistema registracije."
Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

 

Član 21.

 

Član 42. glasi:

 

"Član 42.

 

Isprave potrebne za upis u registar podjele poslovnih subjekata

 

Uz prijavu za upis novih poslovnih subjekata nastalih podjelom prilaže se odluka skupštine o podjeli poslovnog subjekta i diobni bilans odobren od skupštine, te notarski obrađeni osnivački akti društava nastalih podjelom."

 

Član 22.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić