ZAKON
O SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG
KRIMINALA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. Uvodne odredbe

 

Članak 1.

 

Ovim se zakonom uređuju:
a) utemeljenje, ustrojstvo, mjerodavnost, ovlasti i način rada Posebnog odjela Federalnog tužiteljstva Federacije BiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (u daljnjem tekstu: Posebni odjel tužiteljstva),
b) utemeljenje, ustrojstvo, mjerodavnost i postupanje Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal (u daljnjem tekstu: Posebni odjel suda),
c) način izbora posebnog zamjenika glavnog federalnog tužitelja za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (u daljnjem tekstu: posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja), i federalnih tužitelja koji su raspoređeni u Poseban odjel tužiteljstva (u daljnjem tekstu: federalni tužitelji), način rukovođenja Posebnim odjelom tužiteljstva i rad posebnog zamjenika glavnog federalnog tužitelja i federalnih tužitelja u Posebnom
odjelu tužiteljstva,
d) način izbora sudaca Posebnog odjela suda,
e) suradnja tijela uprave, upravnih organizacija i drugih tijela, pravnih osoba i osoba s Posebnim odjelom tužiteljstva,
f) uvjeti i postupak dodjeljivanja i ukidanja statusa suradnika pravosuđa,
g) mjerodavnosti i zadaci sudske policije u pružanju potpore u radu Posebnom odjelu tužiteljstva i Posebnom odjelu suda,
h) financiranje rada Posebnog odjela tužiteljstva i Posebnog odjela suda.

 

Članak 2.

 

(1) Pojedini izrazi u ovome zakonu imaju sljedeće značenje:
a) organizirani kriminal odnosi se na sve radnje organiziranog učinjenja kaznenih djela kako je to određeno Kaznenim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Kazneni zakon Federacije BiH);
b) korupcija se odnosi na kaznena djela iz glave XXII., XXIII. i glave XXXI. Kaznenog zakona Federacije BiH, koja su u mjerodavnosti Posebnog odjela suda glede članka 25. stavak 1. toč. d) ovoga zakona;
c) međukantonalni kriminal odnosi se na kaznena djela iz članka 25. stavak 1. toč. od a) do e) ovoga zakona izvršena ili pokušana na područjima ili na granici dvaju ili više kantona;
d) posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja je rukovoditelj Posebnog odjela tužiteljstva;
e) istražitelj tužiteljstva je ovlaštena službena osoba uposlena u Federalnom tužiteljstvu, koja svojim stručnim i specijalističkim znanjima pomaže posebnom zamjeniku glavnog federalnog tužitelja u otkrivanju i dokazivanju kaznenih djela iz mjerodavnosti Posebnog odjela suda;
f) suradnik pravosuđa je osoba kojoj je sukladno ovom zakonu glavni federalni tužitelj dao imunitet od kaznenog progona, a koja svojim svjedočenjem u kaznenom postupku može znatno doprinijeti razjašnjavanju kaznenih djela iz članka 25. stavak 1. ovoga zakona, pod uvjetima propisanim ovim zakonom, kao i osoba koja je pravosnažno osuđena, a
koja, pod uvjetima propisanim ovim zakonom svojim svjedočenjem u kaznenom postupku može znatno doprinijeti razjašnjavanju kaznenih djela iz članka 25. stavak 1. ovoga zakona;
g) policija glede ovoga zakona znači Federalna uprava policije, uprave policije kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i druga tijela čiji djelatnici imaju policijske ovlasti sukladno zakonima o policijskim službenicima;
h) sudska policija glede ovoga zakona znači Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Izrazi koji se koriste u ovome zakonu za osobe u muškom ili ženskom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe (tužitelj/tužiteljica; savjetnik/savjetnica,
sudac/sutkinja i dr.).

 

II. Utemeljenje, ustrojstvo i mjerodavnosti Posebnog odjela tužiteljstva

 

A. Utemeljenje i ustrojstvo Posebnog odjela tužiteljstva

 

Članak 3.

 

(1) Ovim se zakonom utemeljuje Posebni odjel Federalnog tužiteljstva Federacije BiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala.
(2) Posebni odjel tužiteljstva je unutarnja organizacijska jedinica Federalnog tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine.
(3) Sredstva za financiranje Posebnog odjela tužiteljstva planiraju se unutar proračuna Federalnog tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine.
(4) Posebni odjel tužiteljstva ukida se zakonom.

 

Članak 4.

 

Ako u ovome zakonu nije što drukčije propisano, na ustrojstvo, mjerodavnost i djelatnost Posebnog odjela tužiteljstva primjenjuju se odredbe Zakona o Federalnom tužiteljstvu
Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 5.

 

(1) Posebni odjel tužiteljstva čine: posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja i federalni tužitelji raspoređeni u Poseban odjel tužiteljstva.
(2) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja rukovodi Posebnim odjelom tužiteljstva i odgovaran je za njegov rad.
(3) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja i federalni tužitelji, koji su raspoređeni u Posebni odjel tužiteljstva samostalni su i neovisni u svome radu i za svoj rad odgovorni su glavnom federalnom tužitelju.
(4) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti posebnog zamjenika glavnog federalnog tužitelja, u radu ga zamjenjuje federalni tužitelj kojeg odredi glavni federalni tužitelj.
(5) Svi djelatnici Posebnog odjela tužiteljstva dužni su u svome radu štititi ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zaštićenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 6.

 

Posebni odjel tužiteljstva u postupku suradnje s mjerodavnim tijelima stranih država može u službenoj komunikaciji koristiti strane jezike.

 

B. Mjerodavnost Posebnog odjela tužiteljstva

 

Članak 7.

 

Posebni odjel tužiteljstva mjerodavan je provoditi istražne radnje i vršiti funkciju otkrivanja i kaznenog gonjenja učinitelja kaznenih djela korupcije, organiziranog i međukantonalnog
kriminala koja su u mjerodavnosti Posebnog odjela suda glede članka 25. stavak 1. ovoga zakona.

 

C. Način rada Posebnog odjela tužiteljstva

 

Članak 8.

 

(1) Službene i odgovorne osobe u tijelima uprave, upravnim organizacijama i svim pravnim osobama, koje u svojem djelokrugu ili u obavljanju svoje djelatnosti saznaju za okolnosti i podatke koji upućuju na neko kazneno djelo iz članka 25. stavak 1. ovoga zakona, posebice za one koje kroz način planiranja i pripremanja kaznenog djela, način učinjenja, postupanje s ostvarenim financijskim sredstvima, sudjelovanje u poslovnom prometu, konspirativno
ponašanje učinitelja, povezanost s inozemstvom, korupciju ili pokušaje korupcije i druga slična ponašanja (naznake organiziranog kriminaliteta) ukazuju na djelovanje skupine
za organizirani kriminal, dužne su o tim okolnostima odmah obavijestiti Posebni odjel tužiteljstva.
(2) Tijela koja sudjeluju u postupku za djela iz članka 25. stavak 1. ovoga zakona dužna su postupati žurno, ali na način koji ne umanjuje njihovu sposobnost da s jednakom pažnjom istražuju činjenice koje idu u korist ili na štetu osumnjičenika, odnosno optuženika.
(3) Rukovoditelji kazneno-popravnih zavoda obavještavaju bez odgode Posebni odjel tužiteljstva o svim važnim podacima o osuđeniku za kazneno djelo iz članka 25. stavak 1. Ovoga zakona za koje je saznao tijekom izdržavanja kazne zatvora toga osuđenika.

 

Članak 9.

 

(1) Ako postoje osnove sumnje da je učinjeno kazneno djelo iz članka 25. stavak 1. ovoga zakona, Posebni odjel tužiteljstva i policija poduzet će sve što je potrebno kako bi
se prodrlo u središte skupine za organizirani kriminal, razotkrili njezini članovi i organizatori te prikupili svi podatci i dokazi potrebni za kazneni postupak.
(2) Posebni odjel tužiteljstva osobito vodi računa o žurnim istragama i dokaznim radnjama te mjerama osiguranja oduzimanja imovinske koristi. O poduzimanju tih mjera savjetuje se s policijom, Financijskom policijom Federacije BiH, Poreznom upravom Federacije BiH i drugim mjerodavnim tijelima i institucijama.

 

Članak 10.

 

(1) Ako je to potrebno radi vođenja kaznenog postupka za kaznena djela iz članka 25. stavak 1. ovoga zakona, posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja može od policijskog
tijela, Porezne uprave Federacije BiH, Financijske policije Federacije BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH ili drugog
tijela uprave i upravnih organizacija u Federaciji BiH zatražiti upućivanje uposlenika na rad u Posebni odjel tužiteljstva.
(2) Rukovoditelj tijela iz stavka 1. ovoga članka dužan je bez odgađanja odlučiti o zahtjevu posebnog zamjenika glavnog federalnog tužitelja.
(3) Upućivanje na rad iz stavka 1. ovoga članka vrši se uz suglasnost uposlenika i traje najdulje godinu dana.
(4) Direktor Federalne uprave policije na zahtjev posebnog zamjenika glavnog federalnog tužitelja raspoređuje na rad u Posebni odjel tužiteljstva policijske službenike koji imaju
zadatak koordinirati aktivnosti policije u postupanju na konkretnim predmetima koji se vode u Posebnom odjelu tužiteljstva. Pojedinosti suradnje između Posebnog odjela tužiteljstva i Federalne uprave policije uredit će se posebnim Protokolom o uzajamnoj suradnji.

 

Članak 11.

 

Sva policijska tijela, tijela uprave i upravne organizacije dužni su na zahtjev posebnog zamjenika glavnog federalnog tužitelja:
a) pružiti svu neophodnu pomoć i potporu;
b) bez odgađanja omogućiti uporabu službenih prostorija, opreme i svakog tehničkog sredstva kojim raspolažu;
c) osigurati pravodobno odazivanje svakog svoga pripadnika, odnosno uposlenika, uključujući i rukovoditelje tijela, radi davanja obavijesti, ispitivanja i saslušanja u svojstvu osumnjičenika ili svjedoka;
d) bez odgađanja predati Posebnom odjelu tužiteljstva svako pismeno ili drugi dokaz koji posjeduju, ili na drugi način saopćiti informacije koje mogu pomoći u razjašnjavanju kaznenih djela iz članka 25. stavak 1. ovoga zakona.

 

D. Suradnik pravosuđa

 

Članak 12.

 

(1) Radi učinkovitijeg procesuiranja kaznenih djela iz članka 25. stavak 1. ovoga zakona posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja može od glavnog federalnog tužitelja
zahtijevati da se određenoj osobi dodijeli status suradnika pravosuđa.
(2) U svojstvu suradnika pravosuđa može se saslušati kao svjedok osoba koja je postala pripadnik skupine za organizirani kriminal:
a) protiv koje je podneseno službeno izvješće, donesena naredba o provedbi istrage ili se vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 25. stavak 1. ovoga zakona učinjena u okvirima skupine za organizirani kriminal i
b) ako je iskaz te osobe važan za otkrivanje i dokazivanje kaznenih djela učinjenih u okvirima
skupine za organizirani kriminal ili njihovih učinitelja, odnosno za sprječavanje kaznenih djela skupine za organizirani kriminal.
(3) Ukoliko se radi o osumnjičenoj ili optuženoj osobi, zahtjev iz stavka 1. ovoga članka posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja može podnijeti najkasnije do početka
glavnog pretresa protiv osobe kojoj se daje status suradnika pravosuđa.
(4) Glavni federalni tužitelj odlučuje o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka na temelju isprava i drugih dokaza. Glavni federalni tužitelj će pozvati posebnog zamjenika glavnog federalnog tužitelja te osobu za koju je podnesen zahtjev i njezinog branitelja.
(5) O zahtjevu posebnog zamjenika glavnog federalnog tužitelja iz stavka 1. ovoga zakona glavni federalni tužitelj odlučuje u roku osam dana.
(6) Glavni federalni tužitelj će u svojoj odluci kojom dodjeljuje status suradnika pravosuđa navesti da protiv suradnika pravosuđa neće biti poduzeto kazneno gonjenje najkasnije
do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka protiv pripadnika skupine za organizirani kriminal.
(7) Glavni federalni tužitelj može u odluci o davanju statusa suradnika pravosuđa navesti da će eventualna šteta osobama koju je suradnik pravosuđa prouzročio svojim kaznenim djelima biti nadoknađena iz sredstava prikupljenih primjenom posebnog propisa koji uređuje
oduzimanje nezakonito stečene imovine u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Članak 13.

 

(1) Ukoliko je osoba za koju posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja traži status suradnika pravosuđa već pravomoćno osuđena u drugom kaznenom postupku i nalazi se na izdržavanju kazne, glavni federalni tužitelj može toj osobi dodijeliti status suradnika pravosuđa radi otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja kaznenih djela iz članka 25. stavak 1. ovoga zakona, uz traženje prethodnog mišljenja suda koji je izrekao pravomoćnu presudu.
(2) Za osobu kojoj je dodijeljen status suradnika pravosuđa iz stavka 1. ovoga članka, posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja može Povjerenstvu za uvjetni otpust osuđenih osoba predložiti donošenje odluke o uvjetnom otpustu i prije isteka roka iz članka 45. Kaznenog zakona Federacije BiH, ali taj rok ne može biti kraći od jedne petine izrečene kazne.
(3) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja može Federalnom ministarstvu pravde podnijeti inicijativu za prijedlog za pomilovanje osobe kojoj je dodijeljen status
suradnika pravosuđa.
(4) Za osobu kojoj je dodijeljen status suradnika pravosuđa iz stavka 1. ovoga članka, posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja može Federalnom ministarstvu pravde podnijeti zahtjev za premještaj osuđene osobe u drugi kazneno-popravni zavod.
(5) Osoba iz stavka 1. ovog članka kojoj je dodijeljen status suradnika pravosuđa može biti uvjetno otpuštena, pomilovana ili premještena u drugu kazneno-popravnu ustanovu po odredbama ovog zakona tek nakon što na glavnom pretresu da iskaz u svojstvu svjedoka suradnika pravosuđa sukladno članku 14. stavak 1. ovoga zakona.

 

Članak 14.

 

(1) Nakon što se suradnik pravosuđa iz članka 12. stavak 2. ovoga zakona očituje da će u odnosu na kaznena djela iz članka 25. stavak 1. ovoga zakona odgovarati kao svjedok i
na pitanja iako je vjerojatno da time izlaže sebe ili blisku osobu kaznenom gonjenju, posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja pribavit će pisanu izjavu kojom se ta osoba obvezuje:
a) da će kao svjedok u kaznenom postupku govoriti istinu i da neće ništa što mu je poznato o kaznenom djelu iz članka 25. stavak 1. ovoga zakona i njegovu učinitelju prešutjeti,
b) da će kao svjedok u kaznenom postupku iskazivati istinu i da neće ništa što mu je poznato o drugom kaznenom djelu i njegovu učinitelju prešutjeti,
c) da će kao svjedok u kaznenom postupku iskazivati istinu i da ništa što mu je poznato o pribavljenoj imovinskoj ili drugoj koristi ili prihodu, predmetima, pribavljenoj imovini ili drugoj okolnosti u svezi s kaznenim djelima iz članka 25. stavak 1. Ovoga zakona neće prešutjeti i
d) da joj ništa drugo osim onoga što će iskazati kao svjedok nije poznato u svezi s bilo kojim drugim okolnostima toč. a. do c. ovoga članka.
(2) Odlukom glavnog federalnog tužitelja kojom je određenoj osobi dodijeljen status suradnika pravosuđa odredit će se da se iz spisa izdvoje zapisnici o njezinim ranijim iskazima
koje je dala u svojstvu osumnjičenika, odnosno optuženika, i te se izjave ne mogu koristiti kao dokaz u kaznenom postupku, izuzev u slučajevima predviđenim u članku 18. ovoga zakona.
(3) Nakon što glavni federalni tužitelj osobi iz stavka 2. Ovoga članka dodijeli status suradnika pravosuđa, tužitelj Posebnog odjela tužiteljstva saslušat će tu osobu u svojstvu
svjedoka i o tomu sačiniti zapisnik koji se može koristiti kao dokaz na glavnoj raspravi.

 

Članak 15.

 

Ne može imati status suradnika pravosuđa osoba koja je:
a) osumnjičena ili optužena da je učinila jedno ili više kaznenih djela ubojstva iz članka 166. Kaznenog zakona Federacije BiH, terorizma iz članka 201. Kaznenog zakona Federacije BiH, uzimanja talaca iz članka 200. stavak 2. Kaznenog zakona Federacije BiH, silovanja iz članka 203. Kaznenog zakona Federacije BiH, spolnog odnošaja s nemoćnom osobom iz članka 204. Kaznenog zakona Federacije BiH i spolnog odnošaja s djetetom iz članka 207. Kaznenog zakona Federacije BiH,
b) organizator skupine za organizirani kriminal,
c) podstrekač na učinjenje kaznenog djela iz članka 25. stavak 1. ovoga zakona u cilju da protiv potaknute osobe bude pokrenut postupak za to djelo.

 

Članak 16.

 

(1) Glavni federalni tužitelj odbit će zahtjev za davanje statusa suradnika pravosuđa ako iskaz osobe iz članka 12. stavak 2. i članka 13. stavak 1. ovoga zakona nije u interesu otkrivanja i kaznenog progona drugih pripadnika skupine za organizirani kriminal.
(2) Glavi federalni tužitelj može odbiti zahtjev posebnog zamjenika glavnog federalnog tužitelja ako nije vjerojatno da će osoba iz članka 12. stavak 2. i članka 13. stavak 1.
ovoga zakona dati svoj potpuni i relevantan iskaz u kaznenom postupku ili je vjerojatno da će uskratiti obavijesti važne za otkrivanje ili sprječavanje drugih kaznenih djela i članova skupine za organizirani kriminal, odnosno razjašnjenje okolnosti pod kojima su ona učinjena.

 

Članak 17.

 

U dijelu glavnog pretresa pred Posebnim odjelom suda, kada se kao svjedok ispituje suradnik pravosuđa, može se isključiti javnost pod uvjetima propisanim Zakonom o kaznenom
postupku FBiH ili se mogu primijeniti mjere audio-vizualne zaštite identiteta suradnika pravosuđa ili druge mjere zaštite prema Zakonu o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih
svjedoka.

 

Članak 18.

 

(1) Suradnik pravosuđa odgovara za davanje lažnog iskaza.
(2) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja zatražit će od glavnog federalnog tužitelja da ukine status suradniku pravosuđa, radi nastavka ili pokretanja kaznenog postupka:
a) ako suradnik pravosuđa nije iznio sve činjenice i okolnosti iz članka 14. ovoga zakona ili je dao lažni iskaz,
b) ako suradnik pravosuđa prije pravosnažnog okončanja kaznenog postupka učini novo kazneno djelo iz članka 25. stavak 1. ovoga zakona,
c) ako je suradnik pravosuđa u roku dvije godine nakon dobijanja toga statusa postao pripadnik skupine za organizirani kriminal i u njezinim okvirima učinio kazneno djelo iz članka 25. stavak 1. ovoga zakona.
(3) Suradnik pravosuđa koji je dao iskaz sukladno obvezama iz članka 14. ovoga zakona ne može se kazneno goniti za kazneno djelo iz članka 25. stavak 1. točka a) ovoga zakona, a glavni federalni tužitelj odustat će od kaznenog gonjenja.

 

Članak 19.

 

(1) Na saslušavanje suradnika pravosuđa primjenjuju se odredbe Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH.
(2) Mjere zaštite suradnika pravosuđa i njemu bliskih osoba izvan kaznenog postupka provode se prema posebnim propisima.

 

E. Imenovanje posebnog zamjenika glavnog federalnog tužitelja i federalnih tužitelja u Posebnom odjelu tužiteljstva

 

Članak 20.

 

(1) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja imenuje se i razrješava sukladno Zakonu o Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine.
(2) Glavni federalni tužitelj inicira postupak imenovanja posebnog zamjenika glavnog federalnog tužitelja najkasnije tri mjeseca prije isteka razdoblja na koje je imenovan
posebni zamjenik glavnog federalnog tužitelja.
(3) Glavni federalni tužitelj, na prijedlog posebnog zamjenika glavnog federalnog tužitelja i sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji Federalnog tužiteljstva, raspoređuje određeni broj federalnih tužitelja u Posebni odjel tužiteljstva.
(4) Glavni federalni tužitelj, sukladno potrebama rada Federalnog tužiteljstva, može rasporediti federalne tužitelje u Posebni odjel tužiteljstva i iz Posebnog odjela tužiteljstva.

 

Članak 21.

 

(1) Zamjenik glavnog kantonalnog tužitelja ili kantonalni tužitelj mogu i bez svoga pristanka biti privremeno upućeni na rad u određenom predmetu u Posebni odjel tužiteljstva, na razdoblje od najviše godinu dana.
(2) Odluku o privremenom upućivanju u Posebni odjel tužiteljstva donosi glavni federalni tužitelj, na zahtjev posebnog zamjenika glavnog federalnog tužitelja, i o tomu shodno obavještava Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine.

 

Članak 22.

 

(1) U postupku prijema u radni odnos u Posebni odjel tužiteljstva, stručni suradnici, istražitelji tužiteljstva, državni službenici, i namještenici daju izjavu o imovini koju posjeduju ili kojom raspolažu putem imovinskog kartona, kao i izjavu kojom pristaju na sigurnosne provjere.
(2) Stručni suradnici i istražitelji tužiteljstva u Posebnom odjelu tužiteljstva pomažu tužiteljima u radu na predmetima u kojima su potrebna posebna znanja, a mogu i samostalno
obavljati poslove kad je to određeno zakonom ili drugim propisom.
(3) Istražitelji tužiteljstva kao stručne osobe kriminalističke, pravne, ekonomske, informatičke i druge struke postupaju na temelju naloga posebnog zamjenika glavnog federalnog
tužitelja, ili posebnog federalnog tužitelja u Posebnom odjelu tužiteljstva u radu na pojedinim predmetima.
(4) Broj istražitelja tužiteljstva, uvjeti za njihov prijem u rad i razrješenje dužnosti u Posebnom odjelu tužiteljstva uredit će se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Posebnog odjela tužiteljstva.

 

III. Posebni odjel suda

 

A. Utemeljenje i ustrojstvo Posebnog odjela suda

 

Članak 23.

 

(1) Ovim se zakonom utemeljuje Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije BiH.
(2) Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije BiH je unutarnja organizacijska jedinica Vrhovnog suda Federacije BiH.
(3) Sjedište Posebnog odjela suda je u Sarajevu.
(4) Sredstva za financiranje Posebnog odjela suda planiraju se unutar proračuna Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
(5) Posebni odjel suda ukida se zakonom.

Članak 24.

 

(1) Posebni odjel suda čini određeni broj sudaca koje u Posebni odjel suda imenuje Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine.
(2) Predsjednika Posebnog odjela suda postavlja/imenuje predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz reda sudaca Posebnog odjela suda sukladno pravilima o unutarnjem poslovanju.
(3) Predsjednik Posebnog odjela suda rukovodi Posebnim odjelom suda.
(4) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Posebnog odjela suda, u radu ga zamjenjuje sudac Posebnog odjela suda kojeg odredi predsjednik Vrhovnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine.
(5) Sudac Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koji odlukom o imenovanju nije raspoređen u Posebni odjel suda ne može sudjelovati u radu Posebnog odjela suda.
Sudac Posebnog odjela suda ne može sudjelovati u radu ostalih odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

 

B. Mjerodavnosti Posebnog odjela Suda

 

Članak 25.

 

(1) Posebni odjel suda stvarno je i mjesno mjerodavan za kaznena djela:
a) udruživanje radi činjenja kaznenih djela iz članka 340. Kaznenog zakona Federacije BiH, organizirani kriminal iz članka 342. Kaznenog zakona Federacije BiH, uključujući time sva kaznena djela koja je učinila skupina za organizirani kriminal,
b) kaznena djela terorizma iz glave XVIII. Kaznenog zakona Federacije BiH,
c) kaznena djela protiv ustavnog poretka Federacije BiH iz glave XV. Kaznenog zakona Federacije BiH,
d) kaznena djela podmićivanja i kaznena djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti iz glave XXXI. Kaznenog zakona Federacije BiH, kaznena djela protiv gospodarstva, poslovanja i sigurnosti platnog prometa iz glave XXII. Kaznenog zakona Federacije
BiH i kaznena djela iz oblasti poreza iz glave XXIII. Kaznenog zakona Federacije BiH, ukoliko je učinitelj ovih kaznenih djela službena ili odgovorna osoba izabrana ili imenovana od Parlamenta Federacije BiH, Vlade Federacije BiH ili Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH, ili je Vlada Federacije BiH u postupku njihovog imenovanja dala svoju prethodnu
suglasnost, kao i u svim drugim slučajevima kada vrijednost zahtijevane, obećane ili pribavljene imovinske koristi ili štete pričinjene učinjenjem ovih kaznenih djela prelazi iznos 100.000,00 KM,
e) kaznena djela protiv pravosuđa iz glave XXIX. Kaznenog zakona Federacije BiH, i to: davanje lažnog iskaza iz članka 348. Kaznenog zakona Federacije BiH, sprječavanje dokazivanja iz članka 349. Kaznenog zakona Federacije BiH, povreda tajnosti postupka iz članka 350. Kaznenog zakona Federacije BiH, odavanje istovjetnosti zaštićenog svjedoka iz
članka 352. Kaznenog zakona Federacije BiH i povreda zakona od sudca iz članka 357. Kaznenog zakona Federacije BiH, ako su učinjena u svezi s kaznenim djelima iz točke a) do d) ovoga članka.
(2) Ovaj će se zakon primjenjivati i u odnosu na druga kaznena djela koja su učinjena u stjecaju s kaznenim djelima iz stavka 1. ovoga članka sukladno odredbama Zakona o
kaznenom postupku Federacije BiH o spajanju postupka i vođenju jedinstvenog postupka.

 

C. Način rada Posebnog odjela suda

 

Članak 26.

 

(1) Na odlučivanja o žalbama izjavljenim protiv rješenja Posebnog odjela suda shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH o žalbi na rješenje. O žalbama izjavljenim protiv presude Posebnog odjela suda odlučuje vijeće Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Mjera pritvora koju je odredio Posebni odjel suda izvršit će se u pritvorskim jednicama kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje odredi Posebni odjel
suda.
(3) Troškovi provedbe mjere pritvora po odluci Posebnog odjela suda padaju na teret Federacije Bosne i Hercegovine.

 

IV. Mjerodavnosti i zadaci Sudske policije Federacije BiH

 

Članak 27.

 

(1) Neposrednu potporu u radu Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužiteljstva pruža Sudska policija, osiguranjem informacija, osiguranjem nazočnosti svjedoka, privođenjem optuženih osoba, održavanjem reda u sudnici i sigurnosti suda, te izvršavanjem sudskih naloga.
(2) Potpora iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na sljedeće poslove:
a) osiguranje informacija;
b) prinudno dovođenje osumnjičenika, optuženih osoba, svjedoka i vještaka;
c) lišenje slobode osuđenih osoba i osoba kojima je određena mjera pritvora;
d) sprovođenje osoba lišenih slobode;
e) zadržavanje osoba lišenih slobode;
f) provedba izvršenja sudskih odluka;
g) fizička i tehnička zaštita objekata i imovine;
h) održavanje reda u sudnicama i drugim prostorijama ili prostorima kojim se osigurava uspješnost vođenja odgovarajućeg postupka;
i) fizička i tehnička zaštita sudaca i tužitelja, drugih uposlenika, njihove imovine I članova uže obitelji, ukoliko je njihova sigurnost ugrožena i sukladna stručnoj procjeni Sudske policije;
j) zaštita svjedoka kojima je određen status sukladno odredbama važećeg zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka i odredbama ovoga zakona;
k) izvršavanje drugih naloga Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužiteljstva kojim se osigurava uspješno vođenje odgovarajućeg postupka.
(3) Policijska tijela, tijela uprave, upravne organizacije i druga tijela dužni su pružiti eventualno potporu ili postupiti po zahtjevima Sudske policije, odnosno, službenika Sudske
policije kojim se osigurava izvršenje naredbi Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužiteljstva.

 

Članak 28.

 

(1) Poslove i ovlasti iz članka 26. ovoga zakona provodit će organizacijska jedinica Sudske policije ustrojena na razini Federacije Bosne i Hercegovine, koja za slučaj potrebe
može zahtijevati potporu organizacijskih jedinica Sudske policije u kantonima.
(2) Službenici Sudske policije raspoređeni u organizacijskoj jedinici iz stavka 1. ovoga članka i drugi službenici Sudske policije koji se angažiraju na neposrednim izvršenjima poslova za Posebni odjel suda i Posebni odjel tužiteljstva dužni su dati izjavu o imovini koju posjeduju ili njome raspolažu i izjavu kojom pristaju na sigurnosne provjere.

 

V. Sredstva za rad

 

Članak 29.

 

(1) Sredstva za rad Posebnog odjela tužiteljstva i Posebnog odjela suda i sredstva za posebne namjene osiguravaju se Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Sredstva za posebne namjene su:
a) sredstva za naknade stručnim osobama,
b) sredstva za posebne potrebe u kaznenom progonu i postupku,
c) sredstva za troškove postupka.
(3) Sredstva za posebne potrebe u kaznenom progonu i postupku mogu se koristiti i za funkcioniranje blagajne za posebne operativne poslove i posebne istražne radnje u
Posebnom odjelu tužiteljstva, čije će se korištenje urediti posebnim Pravilnikom koji donosi glavni federalni tužitelj.

 

Članak 30.

 

(1) Federalni tužitelji Posebnog odjela tužiteljstva i sudci Posebnog odjela suda imaju pravo na plaću i naknade sukladno odredbama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine, te pravo na posebni dodatak na temelju
složenosti i rizika poslova u iznosu 10%.
(2) Sudci Vrhovnog suda koji odlučuju o žalbama na odluke Posebnog odjela suda imaju pravo na posebni dodatak na temelju složenosti i rizika poslova u iznosu 15%.
(3) Za vrijeme rada u Posebnom odjelu tužiteljstva upućena osoba ima pravo na zaradu u visini koju ima uposlenik u Posebnom odjelu tužiteljstva ili u visini njezine zarade koju
je imala na radnom mjestu s kojeg je upućena ako je to za nju povoljnije.

 

VI. Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 31.

 

(1) Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona utvrdit će broj sudaca Vrhovnog suda Federacije Bosne i
Hercegovine i broj tužitelja Federalnog tužiteljstva sukladno potrebama utemeljenja Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužiteljstva.
(2) Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH i glavni federalni tužitelj u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijet će, odnosno uskladiti pravilnike o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji i druge pravilnike potrebne za početak rada i funkcioniranje Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužiteljstva.
(3) Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine provest će proceduru izbora i imenovanja posebnog zamjenika glavnog federalnog tužitelja, određenog broja federalnih tužitelja i sudaca Posebnog odjela suda, nakon stupanja na snagu ovoga zakona, a prije početka njegove primjene.
(4) Glavni će federalni tužitelj izvršiti raspoređivanje tužitelja u Posebni odjel tužiteljstva s danom početka primjene ovoga zakona.
(5) Glavni će federalni tužitelj u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti pravilnik iz članka 29. stavak 3. ovoga zakona.

 

Članak 32.

 

(1) Federalno ministarstvo pravde uskladit će svoje podzakonske akte o davanju prijedloga za pomilovanja sukladno članku 13. stavak 2. ovoga zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
(2) Povjerenstvo za pomilovanje osuđenih osoba pri Federalnom ministarstvu pravde uskladit će poslovnik o svome radu sukladno članku 13. stavak 3. ovoga zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 33.

 

(1) Na prijem, uvjete i prava namještenika, službenika, istražitelja tužiteljstva i stručnih savjetnika u Posebnom odjelu tužiteljstva i Posebnom odjelu suda primjenjivat će
se odredbe Zakona o Federalnom tužiteljstvu Federacije BiH, Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH, Zakona o državnoj službi Federacije BiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH koje uređuju ova pitanja.
(2) Do popunjavanja potrebnih radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Posebnom odjelu tužiteljstva i Posebnom odjelu suda te će poslove obavljati državni službenici i namještenici iz Federalnog tužiteljstva i Vrhovnog suda Federacije BiH.

 

Članak 34.

 

Kazneni postupci u kojima su do dana početka primjene ovoga zakona potvrđene optužnice za kaznena djela iz mjerodavnosti Posebnog odjela suda, okončat će se pred sudovima koji su bili stvarno i mjesno mjerodavni za ta kaznena djela prije početka primjene ovoga zakona.

 

Članak 35.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić