ZAKON
O OSNIVANJU FEDERALNOGA FONDA ZA POTPORU
NASTRADALIM PODRUČJIMA OD PRIRODNE
NEPOGODE NA TERITORIJU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se zakonom osniva Federalni fond za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Fond),
uređuje njegovo ustrojstvo, djelatnost, izvori sredstava, namjena i način korištenja sredstava Fonda, te druga pitanja u svezi s ostvarivanjem djelatnosti Fonda.

 

Članak 2.

 

(1) U obavljanju svoje djelatnosti utvrđene ovim zakonom Fond osigurava prikupljanje i upravljanje financijskim sredstvima namijenjenim za potporu nastradalim područjima na način da se osigura objedinjavanje sredstava i koordinirano usmjeravanje sredstava.
(2) Pod nastradalim područjima u smislu stavka (1) ovoga članka smatraju se područja u kojima su se dogodile prirodne nepogode proglašene Odlukom o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Federacije Bosne i Hercegovine uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzročile poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/14).

 

II. USTROJSTVO I DJELATNOST FONDA

 

Članak 3.

 

(1) Fond ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima.
(2) Osnivačka prava i dužnosti u ime Federacije Bosne i Hercegovine u Fondu vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada).
(3) Sjedište Fonda je u Sarajevu.
(4) Fond se upisuje u sudski registar.

 

Članak 4.

 

Fond upravlja i raspolaže sredstvima za poslove i namjene utvrđene ovim zakonom.

 

Članak 5.

 

(1) Fond ima Statut i druge opće akte sukladne Zakonu i Statutu Fonda.
(2) Statut Fonda na prijedlog Upravnoga odbora Fonda donosi Vlada.
(3) Statutom Fonda bliže se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Fonda, njihova prava i obveze, javnost rada Fonda, te druga pitanja od značaja za obavljanje
djelatnosti i poslovanje Fonda.

 

Članak 6.

 

(1) Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjem potreba namijenjenih za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nepogode i pružanje potpore fizičkim i
pravnim osobama, i to:
1) sanaciju, obnovu i izgradnju infrastrukturnih i gospodarskih objekata;
2) obnovu porušenih i oštećenih škola i drugih objekata od značaja za obrazovanje;
3) obnovu stambenih objekata;
4) uređenje i čišćenje vodotoka;
5) žurnu ili trajnu sanaciju zemljišta ugroženog klizištima;
6) obnovu poljoprivrednog zemljišta i stočnog fonda ugroženog poplavama;
7) potporu u građevinskom materijalu, sanaciju oštećenih i izgradnju uništenih objekata za stanovanje i objekata za smještaj životinja u poljoprivrednim gospodarstvima;
8) potporu za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su uslijed prirodne nepogode izmještene iz svojih domova;
9) potporu u nabavi uništene poljoprivredne mehanizacije i nabavi sjemena za sijanje na zemljištu gdje je to moguće;
10) koordinaciju implementacije programa i projekata koje realizira više sudionika;
11) financiranje drugih programa i projekata koji su u funkciji potpore otklanjanju posljedica izazvanih prirodnom nepogodom.
(2) Pored poslova iz stavka (1) ovoga članka djelatnost Fonda obuhvata i sljedeće poslove:
1) stručne i druge poslove u svezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem sredstava Fonda;
2) vođenje baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima u ugroženim područjima, te potrebnim i raspoloživim financijskim sredstvima za njihovo ostvarivanje,
3) poticanje, uspostavljanje i ostvarivanje suradnje s međunarodnim i domaćim financijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim osobama radi financiranja potpore;
4) bavljenje i drugim poslovima u svezi s financiranjem potpore ugroženim područjima.

 

III. IZVORI SREDSTAVA

 

Članak 7.

 

Izvori sredstava Fonda su:
1) sredstva iz multilateralnih i bilateralnih programa potpore;
2) sredstva iz proračuna svih razina vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
3) grant sredstva međunarodnih organizacija;
4) grant sredstva drugih država;
5) donacije domaćih i stranih gospodarskih društava;
6) donacije građana;
7) sredstva zajma na temelju potpisanih projektnih sporazuma;
8) ostala sredstva koja osigurava Vlada sukladno posebnom zakonu i
9) ostala sredstva sukladno zakonu i drugim propisima.

 

IV. TIJELA FONDA I UPRAVLJANJE FONDOM

 

Članak 8.

 

Tijela Fonda su Upravni odbor Fonda i ravnatelj Fonda.

 

Članak 9.

 

(1) Fondom upravlja Upravni odbor Fonda sukladno odredbama ovoga zakona, statuta i drugih općih akata Fonda, te drugih zakona i propisa.
(2) Upravni odbor Fonda ima predsjednika i deset članova, koje imenuje Vlada.
(3) Predsjednik Upravnoga odbora Fonda i pet članova Upravnoga odbora Fonda članovi su po funkciji, tri člana Upravnoga odbora Fonda imenuju se iz reda donatora na prijedlog Udruge poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, jedan se član imenuje na prijedlog Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i jedan član imenuje se na prijedlog Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
(4) Članovi Upravnoga odbora Fonda po funkciji su:
1. premijer/predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik
2. federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, član
3. federalni ministar prometa i komunikacija, član
4. federalni ministar prostornog uređenja, član
5. federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član
6. federalni ministar energije, rudarstva i industrije, član.
(5) Mandat članova Upravnoga odbora Fonda je četiri godine.
(6) Predsjednik i članovi Upravnoga odbora Fonda nemaju pravo na naknadu.

 

Članak 10.

 

(1) Fondom rukovodi ravnatelj.
(2) Ravnatelj zastupa i predstavlja Fond.
(3) Ravnatelja imenuje i razrješava Vlada na prijedlog Upravnoga odbora Fonda.
(4) Ravnatelj se imenuje na temelju javnoga natječaja na razdoblje od četiri godine.
(5) Djelokrug, ovlasti i odgovornosti, te postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja bliže se utvrđuju Statutom Fonda, sukladno zakonu.

 

Članak 11.

 

(1) U cilju koordinacije usmjeravanja sredstava i pravedne raspodjele osniva se Savjet Fonda.
(2) Savjet Fonda čine:
1. premijer/predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
2. premijer Vlade Kantona Sarajevo,
3. premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona,
4. premijer Vlade Posavskog kantona,
5. premijer Vlade Unsko-sanskog kantona,
6. premijer Vlade Tuzlanskog kantona,
7. premijer Vlade Srednjobosanskog kantona,
8. predsjednik Udruge poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine,
9. predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine,
10. predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
11. predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
12. dva predstavnika Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine,
13. predstavnik nevladine organizacije kojeg na prijedlog Zajedničkog povjerenstva za izbor i imenovanje Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odredi Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
(3) Način rada, te poslovi i ovlasti tijela iz stavka (1) ovoga članka uređuju se Statutom Fonda.

 

V. FINANCIJSKO POSLOVANJE FONDA

 

Članak 12.

 

(1) Odluke o usmjeravanju sredstava Fonda donosi Upravni odbor Fonda.
(2) Sredstva Fonda dodjeljivat će se pravnim i fizičkim osobama, korisnicima sredstava, radi financiranja namjena utvrđenih člankom 6. ovoga zakona, putem zajmova, subvencija, potpore i donacija.
(3) Na temelju odobrenih sredstava iz st. (1) i (2) ovoga članka potpisat će se tripartitni ugovor o korištenju sredstava između ovlaštenih predstavnika Fonda i općine, te krajnjeg
korisnika.
(4) Općim aktima Fonda utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda, uvjeti i način dodjeljivanja sredstava Fonda, kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda, način praćenja namjenskog korištenja sredstava i
ugovorenih prava i obveza, te druga pitanja od značaja za dodjeljivanje i korištenje sredstava Fonda.
(5) Opće akte iz stavka (4) ovoga članka donosi Upravni odbor Fonda.
(6) Korisnici sredstava Fonda dužni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski, na način i u rokovima utvrđenim ugovorom o korištenju sredstava.
(7) Ako korisnik sredstava dodijeljena sredstva ne koristi na način i za namjene utvrđene ugovorom, dužan je nenamjenski utrošena sredstva vratiti Fondu, a za štetu nanesenu Fondu odgovara na način utvrđen ugovorom o korištenju sredstava i zakonom.

 

Članak 13.

 

(1) Za svaku poslovnu godinu Upravni odbor Fonda donosi program rada i financijski plan na koji suglasnost daju Vlada i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije BiH).
(2) Financijski plan Fonda donosi se sukladno postupku propisanom za financijske planove izvanproračunskih fondova.

 

Članak 14.

 

(1) Fond je dužan dostaviti izvješća o ostvarivanju programa rada i izvršenju financijskog plana za proteklu godinu Vladi i Parlamentu Federacije BiH u roku propisanom za
podnošenje godišnjeg izvješća.
(2) Izvješće o izvršenju programa rada i izvršenju financijskog plana Fond je dužan dostaviti i na zahtjev Vlade i Parlamenta Federacije BiH.

 

VI. JAVNOST RADA FONDA

 

Članak 15.

 

(1) Rad Fonda je javan.
(2) Fond pravodobno i istinito obavješćuje javnost o obavljanju poslova svoje djelatnosti za koju je osnovan na način propisan Statutom Fonda.
(3) Fond pravodobno objavljuje detaljne liste svih pojedinačnih isplata s računa Fonda kako bi se osigurala javnost rada.
(4) Fond je dužan javnosti i sredstvima javnog informiranja na njihov zahtjev davati informacije o obavljanju poslova svoje djelatnosti, te omogućiti uvid u zahtijevanu
dokumentaciju.
(5) Fond može uskratiti davanje informacije, odnosno uvid u dokumentaciju ako je propisana kao službena ili poslovna tajna.

 

VII. UPRAVNI NADZOR

 

Članak 16.

 

(1) Upravni nadzor Fonda vrši Federalno ministarstvo pravde.
(2) Statutom Fonda propisuje se provedba nadzora poslovanja Fonda od neovisnih ovlaštenih revizorskih tvrtki.
(3) Nadzor nad poslovanjem Fonda vrši Federalno ministarstvo financija.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

 

(1) Sredstva za osnivanje i početak rada Fonda osigurat će se iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Po prestanku potrebe Parlament Federacije BiH će, na prijedlog Vlade, donijeti propis kojim će se regulirati daljnji status Fonda i financijskih sredstava zatečenih na računu
Fonda u tom trenutku.

 

Članak 18.

 

Sredstva uplaćena na posebni račun koji je otvorila Vlada za donatorsku potporu namijenjenu ugroženim područjima prebacit će se na račun Fonda na temelju posebne odluke Vlade.

 

Članak 19.

 

(1) Vlada će imenovati članove Upravnoga odbora Fonda i ravnatelja Fonda u osnivanju u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
(2) Ravnatelj Fonda u osnivanju dužan je obaviti pripreme za početak rada Fonda i podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku 30 dana od dana imenovanja.

 

Članak 20.

 

Upravni odbor Fonda dužan je donijeti Statut Fonda i opće akte iz članka 12. stavak (4) u roku 30 dana od dana imenovanja.

 

Članak 21.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić