ZAKON
O OSNIVANJU FEDERALNOG FONDA ZA POMOĆ
NASTRADALIM PODRUČJIMA OD PRIRODNE
NESREĆE NA TERITORIJI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. UVODNE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim zakonom osniva se Federalni fond za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Fond), uređuje njegova organizacija, djelatnost, izvori sredstava, namjena i način korištenja sredstava Fonda, te druga pitanja u vezi sa ostvarivanjem djelatnosti Fonda.

 

Član 2.

 

(1) U obavljanju svoje djelatnosti utvrđene ovim zakonom Fond osigurava prikupljanje i upravljanje finansijskim sredstvima namijenjenim za pomoć nastradalim područjima
na način da se osigura objedinjavanje sredstava i koordinirano usmjeravanje sredstava.
(2) Pod nastradalim područjima u smislu stava (1) ovog člana smatraju se područja u kojima su se dogodile prirodne nesreće proglašene Odlukom o proglašenju stanja prirodne
nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/14).

 

II. ORGANIZACIJA I DJELATNOST FONDA

 

Član 3.

 

(1) Fond ima svojstvo pravnog lica sa javnim ovlaštenjima.
(2) Osnivačka prava i dužnosti uime Federacije Bosne i Hercegovine u Fondu vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada).
(3) Sjedište Fonda je u Sarajevu.
(4) Fond se upisuje u sudski registar.

 

Član 4.

 

Fond upravlja i raspolaže sredstvima za poslove i namjene utvrđene ovim zakonom.

 

Član 5.

 

(1) Fond ima Statut i druge opće akte u skladu sa Zakonom i Statutom Fonda.
(2) Statut Fonda na prijedlog Upravnog odbora Fonda donosi Vlada.
(3) Statutom Fonda bliže se uređuje organizacija, ovlaštenja i način odlučivanja organa Fonda, njihova prava i obaveze, javnost rada Fonda, te druga pitanja od značaja za
obavljanje djelatnosti i poslovanje Fonda.

 

Član 6.

 

(1) Djelatnost Fonda obuhvata poslove u vezi sa finansiranjem potreba namijenjenih za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i pružanje pomoći fizičkim i
pravnim licima i to:
1) sanaciju, obnovu i izgradnju infrastrukturnih i privrednih objekata;
2) obnovu porušenih i oštećenih škola i drugih objekata od značaja za obrazovanje;
3) obnovu stambenih objekata;
4) uređenje i čišćenje vodotoka;
5) hitnu ili trajnu sanaciju zemljišta ugroženog klizištima;
6) obnovu poljoprivrednog zemljišta i stočnog fonda ugroženog poplavama;
7) pomoć u građevinskom materijalu, sanaciju oštećenih i izgradnju uništenih objekata za stanovanje i objekata za smještaj životinja u poljoprivrednim gazdinstvima;
8) pomoć za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su uslijed prirodne nesreće izmještene iz svojih domova;
9) pomoć u nabavci uništene poljoprivredne mehanizacije i nabavci sjemena za sijanje na zemljištu gdje je to moguće;
10) koordinaciju implementacije programa i projekata koje realizuje više učesnika;
11) finansiranje drugih programa i projekata koji su u funkciji podrške otklanjanju posljedica izazvanih prirodnom nesrećom.
(2) Pored poslova iz stava (1) ovog člana djelatnost Fonda obuhvata i sljedeće poslove:
1) stručne i druge poslove u vezi sa pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem sredstava Fonda;
2) vođenje baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima u ugroženim područjima, te potrebnim i raspoloživim finansijskim sredstvima za njihovo ostvarivanje,
3) poticanje, uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima radi finansiranja pomoći;
4) bavljenje i drugim poslovima u vezi sa finansiranjem pomoći ugroženim područjima.

 

III. IZVORI SREDSTAVA

 

Član 7.

 

Izvori sredstava Fonda su:
1) sredstva iz multilateralnih i bilateralnih programa pomoći;
2) sredstva iz budžeta svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
3) grant sredstva međunarodnih organizacija;
4) grant sredstva drugih država;
5) donacije domaćih i stranih privrednih društava;
6) donacije građana;
7) sredstava zajma na osnovu potpisanih projektnih sporazuma;
8) ostala sredstava koje osigurava Vlada u skladu sa posebnim zakonom i
9) ostala sredstava u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

IV. ORGANI FONDA I UPRAVLJANJE FONDOM

 

Član 8.

 

Organi Fonda su Upravni odbor Fonda i direktor Fonda.

 

Član 9.

 

(1) Fondom upravlja Upravni odbor Fonda u skladu sa odredbama ovog zakona, Statuta i drugih općih akata Fonda, te drugih zakona i propisa.
(2) Upravni odbor Fonda ima predsjednika i deset članova koje imenuje Vlada.
(3) Predsjednik Upravnog odbora Fonda i pet članova Upravnog odbora Fonda su članovi po funkciji, tri člana Upravnog odbora Fonda imenuju se iz reda donatora na prijedlog Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, jedan član imenuje se na prijedlog Saveza
općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i jedan član imenuje se na prijedlog Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
(4) Članovi Upravnog odbora Fonda po funkciji su:
1. premijer/predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik
2. federalni ministar raseljenih lica i izbjeglica, član
3. federalni ministar prometa i komunikacija, član
4. federalni ministar prostornog uređenja, član
5. federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član
6. federalni ministar energije, rudarstva i industrije, član.
(5) Mandat članova Upravnog odbora Fonda je četiri godine.
(6) Predsjednik i članovi Upravnog odbora Fonda nemaju pravo na naknadu.

 

Član 10.

 

(1) Fondom rukovodi direktor.
(2) Direktor zastupa i predstavlja Fond.
(3) Direktora imenuje i razrješava Vlada na prijedlog Upravnog odbora Fonda.
(4) Direktor se imenuje na osnovu javnog konkursa na period četiri godine.
(5) Djelokrug, ovlaštenja i odgovornosti, te postupak imenovanja i razrješenja direktora bliže se utvrđuju Statutom Fonda u skladu sa zakonom.

 

Član 11.

 

(1) U cilju koordinacije usmjeravanja sredstava i pravedne raspodjele osniva se Savjet Fonda.
(2) Savjet Fonda čine:
1. premijer/predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
2. premijer Vlade Kantona Sarajevo,
3. premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona,
4. premijer Vlade Posavskog kantona,
5. premijer Vlade Unsko-sanskog kantona,
6. premijer Vlade Tuzlanskog kantona,
7. premijer Vlade Srednjobosanskog kantona,
8. predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine,
9. predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine,
10. predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
11. predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
12. dva predstavnika Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine,
13. predstavnik nevladine organizacije kojeg na prijedlog Zajedničke komisije za izbor i imenovanje Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odredi Predstavnički
dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
(3) Način rada, te poslovi i ovlaštenja organa iz stava (1) ovog člana uređuju se Statutom Fonda.

 

V. FINANSIJSKO POSLOVANJE FONDA

 

Član 12.

 

(1) Odluke o usmjeravanju sredstava Fonda donosi Upravni odbor Fonda.
(2) Sredstva Fonda dodjeljivat će se pravnim i fizičkim licima, korisnicima sredstava radi finansiranja namjena utvrđenih članom 6. ovog zakona putem zajmova, subvencija, pomoći
i donacija.
(3) Na osnovu odobrenih sredstava iz st. (1) i (2) ovog člana potpisat će se tripartitni ugovor o korištenju sredstava između ovlaštenih predstavnika Fonda i općine, te krajnjeg korisnika.
(4) Općim aktima Fonda utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda, uvjeti i način dodjeljivanja sredstava Fonda, kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda, način praćenja namjenskog korištenja sredstava i
ugovorenih prava i obaveza, te druga pitanja od značaja za dodjeljivanje i korištenje sredstava Fonda.
(5) Opće akte iz stava (4) ovog člana donosi Upravni odbor Fonda.
(6) Korisnici sredstava Fonda dužni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski na način i u rokovima utvrđenim ugovorom o korištenju sredstava.
(7) Ako korisnik sredstava dodijeljena sredstva ne koristi na način i za namjene utvrđene ugovorom, dužan je nenamjenski utrošena sredstva vratiti Fondu, a za štetu nanesenu Fondu odgovara na način utvrđen ugovorom o korištenju sredstava i zakonom.

 

Član 13.

 

(1) Za svaku poslovnu godinu Upravni odbor Fonda donosi program rada i finansijski plan na koji saglasnost daju Vlada i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije BiH).
(2) Finansijski plan Fonda donosi se u skladu sa postupkom propisanim za finansijske planove izvanbudžetskih fondova.

 

Član 14.

 

(1) Fond je dužan dostaviti izvještaje o ostvarivanju programa rada i izvršenju finansijskog plana za proteklu godinu Vladi i Parlamentu Federacije BiH u roku propisanom za
podnošenje godišnjeg izvještaja.
(2) Izvještaj o izvršenju programa rada i izvršenju finansijskog plana Fond je dužan dostaviti i na zahtjev Vlade i Parlamenta Federacije BiH.

 

VI. JAVNOST RADA FONDA

 

Član 15.

 

(1) Rad Fonda je javan.
(2) Fond pravovremeno i istinito obavještava javnost o obavljanju poslova svoje djelatnosti za koju je osnovan na način propisan Statutom Fonda.
(3) Fond pravovremeno objavljuje detaljne liste svih pojedinačnih isplata sa računa Fonda kako bi se osigurala javnost rada.
(4) Fond je dužan javnosti i sredstvima javnog informiranja na njihov zahtjev davati informacije o obavljanju poslova svoje djelatnosti, te omogućiti uvid u zahtijevanu
dokumentaciju.
(5) Fond može uskratiti davanje informacije, odnosno uvid u dokumentaciju ako je propisana kao službena ili poslovna tajna.

 

VII. UPRAVNI NADZOR

 

Član 16.

 

(1) Upravni nadzor Fonda vrši Federalno ministarstvo pravde.
(2) Statutom Fonda propisuje se provođenje nadzora poslovanja Fonda od nezavisnih ovlaštenih revizorskih firmi.
(3) Nadzor nad poslovanjem Fonda vrši Federalno ministarstvo finansija.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 17.

 

(1) Sredstva za osnivanje i početak rada Fonda osigurat će se iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Po prestanku potrebe Parlament Federacije BiH će, na prijedlog Vlade, donijeti propis kojim će se regulirati daljnji status Fonda i finansijskih sredstava zatečenih na računu
Fonda u tom trenutku.

 

Član 18.

 

Sredstva uplaćena na poseban račun koji je otvorila Vlada za donatorsku pomoć namijenjenu ugroženim područjima prebacit će se na račun Fonda na osnovu posebne odluke Vlade.

 

Član 19.

 

(1) Vlada će imenovati članove Upravnog odbora Fonda i direktora Fonda u osnivanju u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Direktor Fonda u osnivanju dužan je obaviti pripreme za početak rada Fonda i podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku 30 dana od dana imenovanja.

 

Član 20.

 

Upravni odbor Fonda dužan je donijeti Statut Fonda i opće akte iz člana 12. stav (4) u roku 30 dana od dana imenovanja.

 

Član 21.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić