ZAKON
O FINANCIRANJU POTPORE ZA OTKLANJANJE
POSLJEDICA PRIRODNE NEPOGODE I OBNOVU
PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM
NEPOGODOM

 

Članak 1.

 

(1) Ovim se zakonom utvrđuju izvori sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom, proglašeni Odlukom o proglašenju
stanja prirodne nepogode na području Federacije Bosne i Hercegovine uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzročile poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/14), kao i način korištenja ovih sredstava.
(2) Pod područjima zahvaćenim prirodnom nepogodom u smislu ovoga zakona smatraju se kantoni, općine i naseljena mjesta u općinama u kojima je proglašeno stanje prirodne
nepogode uzrokovano poplavama i klizištima, a koje se nalaze u Zeničko-dobojskom kantonu, Tuzlanskom kantonu, Unsko-sanskom kantonu, Posavskom kantonu, Srednjobosanskom kantonu i Kantonu Sarajevo.

 

Članak 2.

 

(1) Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantoni i jedinice lokalne samouprave osiguravaju sredstva za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom iz sljedećih izvora:
1) proračuna Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave;
2) sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda;
3) naknada za izgradnju i održavanje skloništa;
4) kredita;
5) dnevne zarade uposlenika;
6) dragovoljnih priloga u zemlji i inozemstvu;
7) međunarodne potpore;
8) sredstava naknade za zaštitu okoliša;
9) sredstava naknade za korištenje i unapređenje šuma;
10) prihoda od vodnih naknada;
11) sredstava naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe;
12) sredstava za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, naknada za pogodnosti koje mogu nastati korištenjem neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (pogodnost lokacije) i sredstava naknada za korištenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta;
13) sredstava komunalnih naknada;
14) sredstava pravnih osoba, čiji su osnivači i većinski vlasnici Federacija, kantoni i jedinice lokalne samouprave;
15) drugih izvora.
(2) Sredstva iz stavka (1) ovoga članka čine sredstva na računima Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, zatečena na dan stupanja na snagu ovoga zakona, kao i sredstva koja će se prikupiti u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 3.

 

(1) Sredstva posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda prikupljena u razdoblju iz članka 2. stavak (2) ovoga zakona mogu se koristiti, bez ograničenja, za
otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nepogode.
(2) Odluku o korištenju sredstava iz stavka (1) ovoga članka donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za sredstva prikupljena na razini Federacije, vlada kantona za sredstva
prikupljena na razini kantona i općinsko, odnosno gradsko vijeće za sredstva prikupljena od strane jedinice lokalne samouprave.

 

Članak 4.

 

(1) Sredstva ostvarena po osnovi naknade za izgradnju i održavanje skloništa prikupljena u razdoblju iz članka 2. stavak (2) ovoga zakona mogu se prenamijeniti i koristiti za
otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu.
(2) Odluku iz stavka (1) ovoga članka donosi vlada kantona za sredstva prikupljena na razini kantona i općinsko, odnosno gradsko vijeće za sredstva prikupljena od strane jedinice
lokalne samouprave.

 

Članak 5.

 

(1) Sredstva naknade za zaštitu okoliša, naknade za korištenje i unapređenje šuma, prihodi od vodnih naknada i sredstva naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe prikupljena u razdoblju iz članka 2. stavak (2) ovoga zakona mogu se prenamijeniti i koristiti za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nepogode i obnovu.
(2) Odluku iz stavka (1) ovoga članka donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za sredstva prikupljena na razini Federacije, vlada kantona za sredstva prikupljena na razini
kantona i općinsko, odnosno gradsko vijeće za sredstva prikupljena od strane jedinice lokalne samouprave, vodeći pri tomu računa da se osigura osnovna namjena ovih sredstava.

 

Članak 6.

 

Sredstva za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, naknade za pogodnosti koje mogu nastati korištenjem neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (pogodnost lokacije), naknade za uređenje građevinskog zemljišta i sredstva naknada za korištenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta i komunalne naknade, prikupljena u razdoblju iz članka
2. stavak (2) ovoga zakona, mogu se prenamijeniti i koristiti za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nepogode i obnovu.

 

Članak 7.

 

(1) Iz plaća uposlenika u tijelima vlasti Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba, čiji je osnivač Federacija, kanton i jedinica lokalne samouprave, izdvojit
će se u narednih šest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu ovoga zakona, po jedna dnevna zarada iz mjesečne neto-plaće svakog uposlenika i usmjeriti na otklanjanje i
ublažavanje posljedica prirodne nepogode i obnovu.
(2) Sredstva iz stavka (1) ovog članka uplaćivat će se na namjenski račun iz članka 9. ovoga zakona sukladno razini vlasti.
(3) Iz plaća ostalih uposlenika u Federaciji izdvojit će se u narednih šest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu ovoga zakona po 1% iz mjesečne neto-plaće svakog uposlenika.
(4) Sredstva iz stavka (3) ovog članka uplaćivat će se na namjenski račun iz članka 9. ovoga zakona koji odredi uposlenik.
(5) Sredstva iz stavka (1) ovoga članka izdvajat će se pod uvjetom da uposlenik nije pis?no odbio da mu se ta sredstva izdvoje iz plaće.

 

Članak 8.

 

(1) Donatorske račune za prikupljanje dragovoljnih priloga za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu mogu otvoriti Federacija, kantoni i jedinice lokalne samouprave,
čija su tijela proglasila stanje prirodne nepogode, i registrirane humanitarne organizacije iz Federacije.
(2) Računi koje su otvorile pravne i fizičke osobe, izuzev pravnih osoba iz stavka (1) ovoga članka, ugasit će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
(3) Vlasnici donatorskih računa iz stavka (2) ovoga članka prije gašenja računa dat će nalog da se sredstva prebace na donatorski račun jedinice lokalne samouprave koja je proglasila stanje prirodne nepogode.

 

Članak 9.

 

(1) Sredstva iz čl. od 2. do 8. ovoga zakona evidentirat će se na posebnim računima proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, proračuna kantona i proračuna jedinice lokalne samouprave i koristit će se isključivo za namjene utvrđene ovim zakonom.
(2) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona na prijedlog federalnoga ministra financija donijeti propis o načinu evidentiranja prikupljenih sredstava iz stavka (1) ovoga članka.

 

Članak 10.

 

(1) Sredstva iz čl. 2. do 8. ovoga zakona dodjeljivat će se pravnim i fizičkim osobama za sljedeće namjene:
1) sanaciju, obnovu i izgradnju infrastrukturnih i gospodarskih objekata;
2) obnovu porušenih i oštećenih škola i drugih objekata od značaja za obrazovanje, objekata namijenjenih za zdravstvenu zaštitu, kao i drugih javnih objekata;
3) obnovu stambenih objekata;
4) obnovu poljoprivrednog zemljišta i stočnog fonda ugroženog poplavama;
5) potporu u građevinskom materijalu, sanaciju oštećenih i izgradnju uništenih objekata za stanovanje i objekata za smještaj životinja u poljoprivrednim gazdinstvima;
6) potporu za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su uslijed prirodne nepogode izmještene iz svojih domova;
7) potporu u nabavi uništene poljoprivredne mehanizacije i nabavi sjemena za sijanje na zemljištu gdje je to moguće;
8) financiranje programa i projekata, koji su u funkciji potpore otklanjanju posljedica izazvanih prirodnom nepogodom, a koji se, zbog ograničenosti sredstava, ne mogu financirati iz sredstava javnih poduzeća ili drugih fondova sukladno njihovom djelokrugu;
9) financiranje izgradnje privremenih objekata za smještaj nastradalih osoba (montažni objekti, kontejneri i sl.).
(2) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, na prijedlog federalnoga ministra pravde, donijeti propis kojim se utvrđuju kriteriji za dodjelu sredstava iz čl. 2. do 8. ovoga zakona.
(3) Dodjela sredstava iz čl. 2. do 8. ovoga zakona vršit će se putem javnog natječaja, a propis o postupku javnog natječaja donijet će federalni ministar pravde kojim će se urediti uvjeti natječaja, način raspisivanja, rok trajanja natječaja kao i obvezni elementi koje javni natječaj treba sadržati.

 

Članak 11.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se godinu dana od dana stupanja na snagu.

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić