ZAKON
O POSTUPKU PRIJENOSA PRAVA VLASNIŠTVA NA
NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE, KANTONA, GRADOVA I
OPĆINA NA NASTRADALIM PODRUČJIMA

 

Članak 1.

 

Raspolaganje nekretninama

 

(1) Ovim se zakonom uređuje postupak prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantona,
gradova i općina na nastradalim područjima.
(2) Prijenos prava vlasništva na nekretninama iz stavka (1) ovoga članka vrši se isključivo sukladno odredbama ovoga zakona u korist osoba pogođenih prirodnom nepogodom u
Federaciji.
(3) Sukladno odredbama ovoga zakona postupaju Federacija, kantoni, gradovi i općine, prilikom provedbe postupka prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu
Federacije, kantona, gradova i općina.
(4) Prijenos prava vlasništva na nekretninama iz stavka (1) ovoga članka vrši se bez naknade propisane odredbama članka 363. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine
Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13).

 

Članak 2.

 

Definicija pojmova

 

(1) Pod nastradalim područjima u smislu odredaba ovoga zakona smatraju se područja u kojima su se dogodile prirodne nepogode utvrđene Odlukom o proglašenju stanja
prirodne nepogode na području Federacije Bosne i Hercegovine uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzročile poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/14).
(2) Osoba pogođena prirodnom nepogodom u smislu odredaba ovoga zakona je fizička ili pravna osoba kojoj je uslijed prirodne nepogode trajno onemogućeno korištenje
nekretnine za stanovanje ili vršenje gospodarske djelatnosti na nastradalom području.

 

Članak 3.

 

Odluka o prijenosu prava vlasništva

 

Odluku o prijenosu prava vlasništva na nekretnini iz članka 1. ovoga zakona u vlasništvu:
1) Federacije donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
2) kantona donosi vlada kantona,
3) gradova i općina donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.

 

Članak 4.

 

Popis nekretnina

 

(1) Prije donošenja odluke iz članka 3. ovoga zakona mjerodavno tijelo, odnosno služba izvršit će popis nekretnina iz članka 1. ovoga zakona za koje je moguće izvršiti prijenos prava vlasništva.
(2) Mjerodavna tijela i službe vlasnika nekretnine iz članka 1. ovoga zakona dužni su bez odgađanja izmijeniti regulacijske planove, izvršiti parcelaciju i druge pripremne radnje u svrhu provedbe ovoga zakona.
(3) Nekretnine u popisu iz stavka (1) ovoga članka moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1) imati status građevinskog zemljišta,
2) njihovo korištenje nije prijeko potrebno za funkcioniranje Federacije, kantona, gradova i općina,
3) ispunjavati geološke, infrastrukturne i druge uvjete za izgradnju stambenih i gospodarskih objekata.

 

Članak 5.

 

Uvjeti za stjecanje prava vlasništva

 

(1) Za stjecanje prava vlasništva u smislu odredaba ovoga zakona potrebno je da fizičke, odnosno pravne osobe ispunjavaju sljedeće uvjete:
1) prirodnom nepogodom trajno joj je onemogućeno korištenje stambenog prostora, odnosno prostora za obavljanje gospodarske djelatnosti,
2) nije moguće izvršiti sanaciju stambenog prostora, odnosno prostora za obavljanje gospodarske djelatnosti ili je povezano s nesrazmjernim troškovima ili sigurnosnim rizicima,
3) u vlasništvu nema drugu nekretninu iste namjene.
(2) Ispunjenje uvjeta iz stavka (1) ovoga članka fizička, odnosno pravna osoba dokazuje odgovarajućim aktom tijela mjerodavnog za utvrđivanje štete nastale uslijed prirodne
nepogode.

 

Članak 6.

 

Javni natječaj

 

(1) Prijenos prava vlasništva na nekretninama iz članka 1. ovoga zakona vrši se putem javnog natječaja o prijenosu prava vlasništva na nekretnini.
(2) Propis o postupku javnog natječaja iz stavka (1) ovoga članka donijet će federalni ministar pravde, kojim će se urediti uvjeti natječaja, način raspisivanja, rok trajanja natječaja, kao i obvezni elementi koje javni natječaj treba sadržati.
(3) Propis iz stavka (2) ovoga članka federalni će ministar pravde donijeti u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 7.

 

(1) Osobe iz članka 2. stavak (2) ovoga zakona, koje ispunjavaju uvjete propisane odredbama ovoga zakona i uvjete iz javnoga natječaja propisanog člankom 6. Ovoga zakona, oslobođene su plaćanja naknada za zemljište (pogodnost lokacije, uređenje zemljišta i sl.), izdavanje
urbanističke, građevinske i uporabne dozvole, troškova tehničkog prijema, kao i drugih troškova potrebnih za upis prava vlasništva na nekretninama.
(2) Troškovi iz stavka (1) ovoga članka padaju na teret proračunskih sredstava vlasnika nekretnine.
(3) Vlasnik nekretnine iz stavka (2) ovoga članka ima pravo regresa u visini od 75% plaćenih troškova od ostalih titulara iz članka 1. ovoga zakona na jednake dijelove.

 

Članak 8.

 

Važenje zakona

 

Ovaj zakon važi tri godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 9.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić