ZAKON
O POSTUPKU PRIJENOSA PRAVA VLASNIŠTVA NA
NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE, KANTONA, GRADOVA I
OPĆINA NA NASTRADALIM PODRUČJIMA

 

Član 1.

 

Raspolaganje nekretninama

 

(1) Ovim zakonom uređuje se postupak prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantona,
gradova i općina na nastradalim područjima.
(2) Prijenos prava vlasništva na nekretninama iz stava (1) ovog člana vrši se isključivo u skladu sa odredbama ovog zakona u korist osoba pogođenih prirodnom nesrećom u Federaciji.
(3) U skladu sa odredbama ovog zakona postupaju Federacija, kantoni, gradovi i općine prilikom provođenja postupka prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu
Federacije, kantona, gradova i općina.
(4) Prijenos prava vlasništva na nekretninama iz stava (1) ovog člana vrši se bez naknade propisane odredbama člana 363. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije
BiH", br. 66/13 i 100/13).

 

Član 2.

 

Definicija pojmova

 

(1) Pod nastradalim područjima, u smislu odredaba ovog zakona, smatraju se područja u kojima su se dogodile prirodne nesreće utvrđene Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/14).
(2) Osoba pogođena prirodnom nesrećom je, u smislu odredaba ovog zakona, fizičko ili pravno lice kojem je uslijed prirodne nesreće trajno onemogućeno korištenje nekretnine
za stanovanje ili vršenje privredne djelatnosti na nastradalom području.

 

Član 3.

 

Odluka o prijenosu prava vlasništva

 

Odluku o prijenosu prava vlasništva na nekretnini iz člana 1. ovog zakona u vlasništvu:
1) Federacije donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
2) kantona donosi vlada kantona,
3) gradova i općina donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.

 

Član 4.

 

Popis nekretnina

 

(1) Prije donošenja odluke iz člana 3. ovog zakona nadležni organ, odnosno služba izvršit će popis nekretnina iz člana 1. ovog zakona za koje je moguće izvršiti prijenos prava
vlasništva.
(2) Nadležni organi i službe vlasnika nekretnine iz člana 1. ovog zakona dužne su bez odgađanja izmijeniti regulacione planove, izvršiti parcelaciju i druge pripremne radnje radi
provođenja ovog zakona.
(3) Nekretnine u popisu iz stava (1) ovog člana moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1) imati status građevinskog zemljišta,
2) njihovo korištenje nije prijeko potrebno za funkcioniranje Federacije, kantona, gradova i općina,
3) ispunjavati geološke, infrastrukturne i druge uvjete za izgradnju stambenih i privrednih objekata.

 

Član 5.

 

Uvjeti za sticanje prava vlasništva

 

(1) Za sticanje prava vlasništva, u smislu odredaba ovog zakona, potrebno je da fizička, odnosno pravna lica ispunjavaju sljedeće uvjete:
1) prirodnom nesrećom trajno joj je onemogućeno korištenje stambenog prostora, odnosno prostora za obavljanje privredne djelatnosti,
2) nije moguće izvršiti sanaciju stambenog prostora, odnosno prostora za obavljanje privredne djelatnosti ili je ono povezano sa nesrazmjernim troškovima ili sigurnosnim rizicima,
3) u vlasništvu nema drugu nekretninu iste namjene.
(2) Ispunjenje uvjeta iz stava (1) ovog člana fizičko, odnosno pravno lice dokazuje odgovarajućim aktom organa nadležnog za utvrđivanje štete nastale uslijed prirodne
nesreće.

 

Član 6.

 

Javni konkurs

 

(1) Prijenos prava vlasništva na nekretninama iz člana 1. Ovog zakona vrši se putem javnog konkursa o prijenosu prava vlasništva na nekretnini.
(2) Propis o postupku javnog konkursa iz stava (1) ovog člana donijet će federalni ministar pravde kojim će se urediti uvjeti konkursa, način raspisivanja, rok trajanja konkursa,
kao i obavezni elementi koje javni konkurs treba sadržavati.
(3) Propis iz stava (2) ovog člana federalni ministar pravde donijet će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 7.

 

(1) Lica iz člana 2. stav (2) ovog zakona koja ispunjavaju uvjete propisane odredbama ovog zakona i uvjete iz javnog konkursa propisanog članom 6. ovog zakona oslobođena su
plaćanja naknada za zemljište (pogodnost lokacije, uređenje zemljišta i sl.), izdavanje urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole, troškova tehničkog prijema, kao i
drugih troškova potrebnih za upis prava vlasništva na nekretninama.
(2) Troškovi iz stava (1) ovog člana padaju na teret budžetskih sredstava vlasnika nekretnine.
(3) Vlasnik nekretnine iz stava (2) ovog člana ima pravo regresa u visini od 75% plaćenih troškova od ostalih titulara iz člana 1. ovog zakona na jednake dijelove.

 

Član 8.

 

Važenje zakona

 

Ovaj zakon važi tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 9.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić