ZAKON
O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Kaznenom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11) u članku 43a. stavak 1. riječ "može" zamjenjuje se riječju "će".

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH."

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić