ZAKON
O IZMJENI KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11) u članu 43a. stav 1. riječ "može" zamjenjuje se riječju "će".

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH."

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić