ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o kaznenom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13), članak 18. mijenja se i glasi:

 

"Članak 18.

 

Načelo legaliteta kaznenog gonjenja

 

Tužitelj je dužan poduzeti kazneno gonjenje ako postoje dokazi da je učinjeno kazneno djelo, osim ako zakonom nije drugačije propisano".

 

Članak 2.

 

Članak 85. mijenja se i glasi:

 

"Članak 85.

 

Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije

 

(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije čiji popis nije moguć, zbog čega su stavljeni u poseban omot i zapečaćeni, vrši tužitelj ili ovlaštena službena osoba na temelju pismenog odobrenja koje je izdao tužitelj.
(2) Osoba od koje su predmeti i dokumentacija oduzeti pozvat će se da nazoči otvaranju omota. Ako se ne odazove pozivu ili je odsutna, omot će se otvoriti, a predmeti i dokumentacija pregledati i popisati u njenoj odsutnosti.
(3) Prilikom pregleda predmeta i dokumentacije mora se paziti da njihov sadržaj ne saznaju neovlaštene osobe. O otvaranju omota sastavit će se zapisnik."

 

Članak 3.

 

U članku 149. stavak 3. riječi: "Vrhovnog suda Federacije" zamjenjuju se riječima: "iz stavka 2. ovog članka".
U stavku 4. riječi: "stavak 3." zamjenjuju se riječima: "stavak 2.", a riječi: "Vrhovnog suda Federacije" zamjenjuju se riječima: "iz stavka 2. ovog članka".

 

Članak 4.

 

Članak 319. mijenja se i glasi:

 

"Članak 319.

 

Sjednica Vijeća

 

(1) O sjednici Vijeća bit će obaviješteni tužitelj, optuženik, njegov branitelj, oštećeni, osoba od koje je oduzet predmet i osoba od koje je oduzeta imovinska korist pribavljena kaznenim djelom, koji su u žalbi ili odgovoru na žalbu tražili da budu obaviješteni o sjednici Vijeća.
(2) Ako se optuženik nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne, a tražio je da o sjednici Vijeća bude obaviješten, osigurat će se njegova nazočnost, a tužitelj i branitelj će u tom slučaju
uvijek biti obaviješteni o sjednici Vijeća.
(3) Nedolazak stranaka i branitelja koji su uredno obaviješteni ne sprečava održavanje sjednice Vijeća.
(4) Na sjednici Vijeća javnost se može isključiti samo pod uvjetima određenim ovim zakonom (čl. od 250. do 252.).
(5) Sjednica Vijeća počinje izlaganjem podnositelja žalbe, a nakon toga druga stranka izlaže odgovor na žalbu. Vijeće može od stranaka i branitelja koji prisustvuju sjednici zatražiti potrebno objašnjenje u vezi sa žalbom i odgovorom na žalbu. Stranke i branitelj mogu predložiti da se pročitaju pojedini spisi i mogu, po dopuštenju predsjednika Vijeća, dati potrebna objašnjenja za svoje stavove iz žalbe, odnosno odgovora na žalbu ne ponavljajući ono što je sadržano u objašnjenjima.
(6) Zapisnik o sjednici Vijeća priključuje se spisima.
(7) Rješenja iz čl. 326. i 327. ovog zakona mogu se donijeti i bez obavještavanja stranaka i branioca o sjednici Vijeća.
(8) U slučaju kada subjekti žalbe iz stavka 1. ovog članka nisu tražili da budu obaviješteni o sjednici Vijeća drugostupanjskog suda, sjednica će se održati bez njihove nazočnosti."

 

Članak 5.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić