ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O KORIŠTENJU OBNOVLJIVIH
IZVORA ENERGIJE I UČINKOVITE KOGENERACIJE

 

Član 1.

 

U Zakonu o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH" broj 70/13) u članu 40. stav (1), iza riječi "zakona", tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "osim člana 39., koji se
primjenjuje od dana stupanja na snagu zakona."

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Radoje Vidović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Fehim Škaljić