ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOJ
KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJENA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE PREMA OBRAČUNATIM, A
NEUPLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA U RAZDOBLJU
OD 2009. DO 2015. GODINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o financijskoj konsolidaciji rudnika ugljena u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/08 i 109/12),
članak 2. mijenja se i glasi:

 

"Članak 2.

 

Financijska konsolidacija rudnika ugljena u Federaciji provodit će se u razdoblju od 2009. godine do 2015. godine i obuhvata:
1. Dug rudnika ugljena u Federaciji i rudnika boksita Posušje temeljem doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od
neuposlenosti (u daljnjem tekstu: doprinosi) i poreza na plaću na dan 31.12.2008. godine iznosi:

 

Pregled stanja obaveza na dan 31.12.2008. godine

 

Rudnici ugljena Federacije BiH

Obveze za
MIO

Obveze za
zdravsto

Obveze za
nezaposlene

Porez na
plaću

UKUPNO KM

Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla

59.518.612,10

28.521.055

6.989.426

8.556.750,32

103.585.843,40

Rudnici mrkog uglja "Banovići d.d. Banovići

12.422.198,98

14.304.537,00

6.713.844,00

6.749.754,67

40.190.334,65

Rudnici mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik

4.995.813,63

5.457.857,00

1.239.295,00

1.023.085,24

12.716.050,87

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj

13.409.197,20

11.735.408,00

3.882.986,00

2.985.657,78

32.013.248,98

Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica

22.572.590,30

14.280.897,00

3.076.909,00

6.274.955,75

46.205.352,05

Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. Breza

16.822.544,38

10.499.614,00

1.807.877,00

2.323.052,72

31.453.088,10

Rudnik mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila

3.833.023,50

3.364.570,00

527.064,00

910.550,23

8.635.207,73

Rudnik lignita "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf

273.558,00

2.148.939,00

557.127,00

1.004.003,00

3.983.627,00

Rudnici ugljena "Tušnica" d.o.o. Livno

842.254,00

889.129,00

184.548,00

444.705,00

2.360.636,00

Rudnici boksita d.o.o. Posušje

1.278.054,59

20.118

5. 887

7.060,39

1.311.119,98

Ukupno

135.967.846,68

91.222.124,00

24.984.963,00

30.279.575,10

282.454.508,78

 

2. Obaveze Rudnika "Kreka" d.o.o Tuzla po osnovu
doprinosa i poreza na plaću, na dan 31.12.2009. godine, iznose:

 

Pregled stanja obaveza na dan 31.12.2009. godine

 

Rudnici ugljena u Federaciji BiH

Obveze za PIO

Obveze za zdravstvo

Obveze za neuposlene

Porez na plaću

UKUPNO

ZD Rudnici "Kreka"d.o.o.
Tuzla

14.692.972,34

9.074.417,00

1.334.473,00

0,00

25.101.862,34

Ukupno

14.692.972,34

9.074.417,00

1.334.473,00

0,00

25.101.862,34

 

Članak 2.

 

U članku 3. u stavku 1., riječi: "cca 200.109.014 KM" zamjenjuju se riječima: "178.353.676,17 KM", a al. 1. do 7., mijenjaju se i glase:
"- u 2009. godini u iznosu 28.000.000,00 KM,
- u 2010. godini u iznosu 28.000.000,00 KM,
- u 2011. godini u iznosu 28.000.000,00 KM,
- u 2012. godini u iznosu 27.867.173,11 KM,
- u 2013. godini u iznosu 28.000.000,00 KM,
- u 2014. godini u iznosu 19.243.251,50 KM i
- u 2015. godini u iznosu 19.243.251,50 KM."
Stavak 2., briše se.
Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Fehim Škaljić