ZAKON
O NAFTNIM DERIVATIMA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(Sadržaj Zakona)

 

Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuju se: strategija razvitka naftnog sektora, politika razvitka naftnog sektora,
strateški plan razvitka naftnog sektora, akcijski plan, usklađivanje planova, bilanca naftnih derivata, energetske djelatnosti u sektoru naftnog gospodarstva, uvjeti i način obavljanja energetskih djelatnosti, uvoz naftnih derivata, dostava podataka, reguliranje naftnog sektora, mjerodavnosti i obveze Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, dozvola za rad, sadržaj i način izdavanja dozvole za rad, registar dozvola za rad, sigurna opskrba tržišta naftnim derivatima, cijena naftnih derivata, pristojba za uspostavu pričuva naftnih derivata, kakvoća naftnih derivata, označavanje crpnih automata, kontrola kakvoće,
stavljanje u promet LPG u bocama, operativne zalihe, obvezne zalihe, pričuve naftnih derivata, utemeljenje i djelatnost Operatora pričuva naftnih derivata, upravni i inspekcijski nadzor.

 

Članak 2.

 

(Definicije i pojmovi)

 

Izrazi koji se koriste u ovome zakonu imaju sljedeća značenja:
a) dobavljač tekućih goriva znači pravna osoba koje tekuća goriva proizvodi, uvozi i/ili daje u promet i koristi za sagorijevanje radi proizvodnje toplinske energije;
b) dozvola za rad (u daljnjem tekstu: Licencija) znači upravni akt za obavljanje djelatnosti u sektoru nafte i naftnih derivata koji izdaje Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
c) energetski subjekt znači pravna osoba sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH) koja je upisana u sudski registar i/ili podružnice registrirane sukladno Zakonu o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05,68/05 i 43/09), kojima je Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine dodijelila identifikacijski broj, a koja obavlja jednu ili više energetskih djelatnosti u sektoru naftnog gospodarstva;
d) fizičko-kemijske osobine tekućih goriva znače osobine koje moraju biti takve da ne prouzrokuju kritično zagađenje okoliša i da su sukladne Odluci o kakvoći tekućih naftnih goriva ("Službeni glasnik BiH", br. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08,
71/09, 58/10 i 73/10), (u daljnjem tekstu: Odluka);
e) granične vrijednosti znače najveće dozvoljene količine ukupnog sumpora, olova, ukupnih aromata, benzena, poliklorisanih bifenila i najmanje, odnosno najveće vrijednosti drugih značajki kakvoće tekućih proizvoda:
1) oksidacijska stabilnost,
2) istraživački oktanski broj,
3) motorni oktanski broj,
4) točka filtrabilnosti - CFPP,
5) točka tečenja,
6) točka paljenja,
7) područje destiliranja,
8) cetanski indeks,
9) cetanski broj
10) sredstva za označavanje,
11) gustoća na 15oC,
12) voda,
13) boja i drugo;
f) inspekcijsko tijelo znači pravna osoba koja ocjenjuje usuglašenost kakvoće tekućih naftnih goriva s Odlukom, a koja se stavljaju u promet na tržištu Bosne i Hercegovine;
g) kupac znači svaka pravna osoba i svaka fizička osoba poduzetnik registrirana za obavljanje djelatnosti kod mjerodavnog tijela i koja naftne derivate:
1) koristi za pretvaranje u toplotnu ili
2) koristi za pretvaranje u mehaničku energiju i posjeduje internu postaju za opskrbu gorivom ili
3) koristi u tehnološkom procesu proizvodnje;
h) kakvoća naftnih derivata znači kakvoća goriva određena fizičko-kemijskim osobinama goriva i graničnim vrijednostima dozvoljenih količina ukupnog sumpora, olova, ukupnih aromata, benzena, poliklorisanih bifenila i najmanje, odnosno najveće vrijednosti
drugih značajki kakvoće tekućih proizvoda;
i) LPG znači tekući naftni plin;
j) Ministar znači federalni ministar energije, rudarstva i industrije;
k) Ministarstvo znači Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije;
l) naftni derivati znači proizvodi dobijeni rafinacijom iz sirove nafte (motorni benzini, benzini za zrakoplove, dizel goriva, plinska ulja, ulja za loženje, brodska goriva, gorivo za mlazne motore, petroleji, bitumeni, naftni koks i LPG);
m) pristojba za uspostavu pričuva naftnih derivata (u daljnjem tekstu: pristojba) je javni prihod namijenjen za uspostavu pričuva naftnih derivata u Federaciji BiH;
n) operativne zalihe naftnih derivata znači količine naftnih derivata koje, za svoje potrebe, formiraju obveznici osiguranja operativnih zaliha radi osiguranja stabilnosti opskrbe u slučaju kratkotrajnih prekida u opskrbi tržišta Federacije BiH;
o) operator pričuva naftnih derivata (u daljnjem tekstu: Operator) znači energetski subjekt koji skladišti, nabavlja, zanavlja naftne derivate i raspolaže pristojbom sukladno ovom zakonu;
p) prodavač LPG u bocama znači pravna osoba koja prodaje LPG u bocama po ovlasti i pod nadzorom energetskog subjekta;
r) trgovanje LPG znači uvoz, transport, skladištenje, trgovina na veliko, punjenje i prodaja LPG u bocama;
s) Regulatorna komisija znači Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
t) pričuve naftnih derivata znače količinu naftnih derivata uskladištenih na teritoriju Federacije BiH u vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada), koje su uspostavljene s ciljem opskrbe naftnim derivatima za slučaj prijetnje energetskoj sigurnosti Federacije BiH uzrokovane izvanrednim poremećajima u opskrbi;
u) sigurna opskrba znači načela organiziranja naftnog sektora na način da se osiguraju neophodne količine, kakvoća naftnih derivata i tehnički uvjeti funkcioniranja sustava;
v) skladištenje naftnih derivata znači energetska djelatnost čuvanja naftnih derivata na propisan način u posebnim prostorima;
z) transport naftnih derivata znači energetska djelatnost transporta naftnih derivata drumskim ili željezničkim prometom.

 

II. STRATEGIJA, POLITIKA I PLANIRANJE RAZVITKA NAFTNOG SEKTORA

 

Članak 3.

 

(Strategija razvitka naftnog sektora)

 

(1) Ministarstvo izrađuje, Vlada predlaže, a Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donosi Energetsku strategiju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Energetska strategija).
(2) Sastavni dio Energetske strategije je Strategija razvitka naftnog sektora Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Strategija razvitka naftnog sektora).
(3) Strategija razvitka naftnog sektora sastoji se od:
a) Politike razvitka naftnog sektora,
b) Strateškog plana razvitka naftnog sektora (u daljnjem tekstu: Strateški plan) i
c) Akcijskog plana koji definira strateške aktivnosti koje se trebaju implementirati (u daljnjem tekstu: Akcijski plan).
(4) Strategija razvitka naftnog sektora donosi se za razdoblje od najmanje 20 godina.
(5) Strategiju razvitka naftnog sektora razmatra i ažurira Ministarstvo svake tri godine, a njezine izmjene i dopune vrše se po proceduri iz stavka (1) ovoga članka.
(6) Politika razvitka naftnog sektora i Strateški plan donose se za razdoblje od najmanje 20 godina, razmatraju se najmanje svake tri godine i ažuriraju po potrebi, a njihove izmjene i
dopune vrše se po proceduri iz stavka (1) ovoga članka.
(7) Strategija razvitka naftnog sektora utvrđuje razvitak infrastrukture kako je planirano Strateškim planom i Prostornim planom Federacije Bosne i Hercegovine, istodobno
utvrđujući potrebna ulaganja u javnu infrastrukturu, kao i očekivanu razinu ulaganja domaćih i stranih ulagača u naftni sektor.
(8) Strategija razvitka naftnog sektora priprema se u suradnji s kantonima.

 

Članak 4.

 

(Politika razvitka naftnog sektora)

 

(1) Vlada provodi politiku razvitka naftnog sektora sukladno Strategiji razvitka naftnog sektora.
(2) Politikom se razvitka naftnog sektora osigurava:
a) osiguranje sigurne, pouzdane i kvalitetne opskrbe naftnim derivatima,
b) promoviranje uravnoteženosti razvitka naftnog sektora u cjelini,
c) promoviranje korištenja biogoriva,
d) osiguranje učinkovitog korištenja i proizvodnje naftnih derivata,
e) zaštita prava i interesa svih sudionika u naftnom sektoru,
f) osiguranje zaštite okoliša (ekološke ravnoteže) pri obavljanju energetskih djelatnosti,
g) promoviranje investicija u naftnom sektoru i
h) promoviranje konkurencije u sektoru naftnog gospodarstva prema načelima nediskriminiranja i transparentnosti i promoviranje konkurencije na veleprodajnom i maloprodajnom tržištu.

 

Članak 5.

 

(Strateški plan)

 

(1) Strateški plan obuhvata sljedeće:
a) razvitak infrastrukture, rekonstruiranje postojećih i izgradnju novih objekata, s ciljem osiguranja sigurnosti opskrbe uz uvažavanje tehnoloških i ekonomskih kriterija, a sukladno kriterijima za zaštitu okoliša,
b) razvitak i mjere za poticanje istraživanja pričuva sirove nafte na teritoriju Federacije BiH,
c) razvitak i mjere za poticanje povećanja učinkovitosti korištenja energije,
d) dugoročnu projekciju bilance s definiranom dinamikom i načinom ostvarivanja i praćenja razvitka, iz prethodne tri alineje ovoga članka, uključujući i ocjenu ostvarenih učinaka,
e) uvođenje novih standarda i tehnologija u naftni sektor,
f) mjere potpore institucijama zaduženim za energiju u Federaciji BiH i
g) okvirna financijska sredstva za realiziranje Plana razvitka naftnog sektora.
(2) Strateški plan iz stavka (1) ovoga članka mora biti usuglašen s Prostornim planom Federacije Bosne i Hercegovine i prostornim planovima kantona.

 

Članak 6.

 

(Akcijski plan)

 

(1) Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Politikom naftnog sektora i Strateškim planom donosi se Akcijski plan za razdoblje od pet godina.
(2) Akcijski plan iz stavka (1) ovoga članka sadrži:
a) način, dinamiku i mjere za ostvarenje Strateškog plana,
b) dinamiku i rokove izgradnje novih i rekonstruiranje postojećih objekata,
c) podatke o subjektima odgovornim za realiziranje planiranih programa i projekata,
d) podatke o visini potrebnih financijskih sredstava, izvorima financiranja, uključujući i procjenu razine ulaganja domaćih i stranih investitora u naftni sektor i
e) druge elemente značajne za provedbu Strateškog plana.
(3) Za nadzor nad provedbom Strateškog plana i Akcijskog plana mjerodavno je Ministarstvo.
(4) Ministarstvo izrađuje i dostavlja Vladi godišnje izvješće o ostvarenju Strateškog plana i Akcijskog plana.
(5) Izvješće iz stavka (4) ovoga članka sadrži:
a) rezultate ostvarene u prethodnoj godini u odnosu na postavljene ciljeve,
b) ocjenu utjecaja ostvarenih rezultata implementiranja,
c) prijedlog mjera za povećanje učinkovitosti implementiranja i
d) ocjenu potrebe dorade Strateškog plana i Akcijskog plana.

 

Članak 7.

 

(Usuglašavanje planova)

 

(1) Dugoročni i kratkoročni planovi energetskih subjekata u naftnom sektoru trebaju biti usuglašeni sa Strategijom razvitka naftnog sektora.
(2) Jedinice lokalne i kantonalne uprave obvezne su harmonizirati svoje planske dokumente i dokumente energetskog razvitka sa Strategijom razvitka naftnog sektora.

 

Članak 8.

 

(Bilanca naftnih derivata)

 

(1) Godišnja bilanca naftnih derivata donosi se u okviru energetske bilance.
(2) Bilanca iz stavka (1) ovoga članka donosi se najkasnije do 31. listopada tekuće godine za iduću godinu i obvezno sadrži:
a) plan potreba po pojedinim vrstama naftnih derivata;
b) plan osiguranja pojedinih vrsta naftnih derivata;
c) način na koji se osiguravaju potrebe opskrbom po pojedinim vrstama naftnih derivata;
d) godišnji plan, odnosno mjesečne planove nabave naftnih derivata;
e) godišnji plan, odnosno mjesečne planove potrošnje naftnih derivata;
f) plan gubitaka zbog evaporiranja, kala i rastura uskladištenih naftnih derivata;
g) plan zaliha naftnih derivata;
h) plan organiziranja remonta i rekonstruiranja skladišnih kapaciteta;
i) godišnju razinu raspoloživih pričuvnih kapaciteta postrojenja i objekata.

 

III. ENERGETSKE DJELATNOSTI U SEKTORU NAFTNOG GOSPODARSTVA

 

Članak 9.

 

(Energetske djelatnosti)

 

Energetske djelatnosti u sektoru naftnog gospodarstva u smislu ovoga zakona su:
a) proizvodnja naftnih derivata,
b) trgovina na veliko naftnim derivatima izuzev LPG,
c) transport naftnih derivata drumskim ili željezničkim prometom,
d) trgovina na malo naftnim derivatima,
e) skladištenje naftnih derivata izuzev LPG i
f) trgovanje LPG.

 

Članak 10.

 

(Način obavljanja energetskih djelatnosti)

 

(1) Energetske djelatnosti iz članka 9. ovoga zakona obavljaju se na način kojim se osigurava sigurna opskrba tržišta naftnih derivata na načelima konkurencije, nediskriminiranja,
energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, transparentnosti i čuvanja poslovne tajne sudionika na tržištu naftnih derivata.
(2) Energetskim djelatnostima iz članka 9. ovoga zakona ne mogu se baviti gospodarska društva kojima promet naftnim derivatima nije temeljna djelatnost.

 

Članak 11.

 

(Uvjeti za obavljanje energetske djelatnosti)

 

(1) Za obavljanje energetskih djelatnosti iz članka 9., toč. a), b), c), e) i f) ovoga zakona energetski subjekt mora posjedovati Licenciju.
(2) Za obavljanje energetske djelatnosti iz članka 9. točka c) ovoga zakona energetski subjekt mora posjedovati certifikate za prijevoz opasnih materija za svaku jedinicu koju koristi za transport, te odgovarajuće dozvole za vozače.
(3) Za obavljanje energetske djelatnosti iz članka 9. točke f) ovoga zakona energetski subjekt mora:
a) raspolagati vlastitim ili unajmljenim skladišnim prostorom (terminal za LPG) izgrađenim sukladno važećim propisima o izgradnji i opremanju postrojenja za zapaljive tekućine i uskladištenju i pretakanju zapaljivih tekućina, a čiji kapacitet mora iznositi minimalno 150 m3 u jednom ili više rezervoara i najmanje jednu vlastitu cisternu za promet LPG i
b) ako raspolaže punionicom LPG, mora posjedovati boce za punjenje u količini većoj od 2000 boca kapaciteta od 10 kg i uređajem za ispitivanje nepropusnosti prilikom punjenja boca.
(4) Skladišta iz stavka (3) ovoga članka moraju odgovarati odredbama Pravilnika iz članka 59. ovoga zakona.

 

Članak 12.

 

(Stručno povjerenstvo)

 

(1) Stručno povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti zahtjeva definiranih Pravilnikom iz članka 11. stavak (4) ovoga zakona (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje Ministar.
(2) Aktom o imenovanju povjerenstva određuje se broj članova stručnog povjerenstva, vrijeme na koje se povjerenstvo imenuje i naknada za rad u stručnom povjerenstvu.
(3) Stručno povjerenstvo zapisnikom utvrđuje činjenično stanje iz stavka (1) ovoga članka.
(4) Stručno povjerenstvo predlaže ministru donošenje rješenja sukladno ovom zakonu i internim aktima Ministarstva.

 

Članak 13.

 

(Uvoz naftnih derivata)

 

Za obavljanje poslova uvoza naftnih derivata energetski subjekt mora posjedovati:
a) Licenciju za obavljanje energetske djelatnosti iz članka 9. točka b) ovoga zakona
b) rješenje Federalnoga ministarstva trgovine sukladno Zakonu o unutarnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj: 40/10).

 

Članak 14.

 

(Izgradnja objekta i zaštita okoliša)

 

(1) Energetski subjekti dužni su graditi, koristiti i održavati energetske objekte sukladno Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10), te odgovarajućim kantonalnim propisima koji reguliraju gradnju i prostorno uređenje.
(2) Energetski subjekti iz stavka (1) ovoga članka dužni su pridržavati se i odredbi Zakona o zaštiti prirode ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), te odgovarajućih kantonalnih propisa koji reguliraju zaštitu okoliša.

 

Članak 15.

 

(Dostavljanje podataka)

 

(1) Energetski subjekti koji obavljaju energetske djelatnosti iz članka 9. toč. a), b), d), e) i f) ovoga zakona i kupci dužni su Ministarstvu dostavljati podatke sukladno propisu iz stavka
(2) ovoga članka.
(2) Ministar će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti Pravilnik o dostavljanju podataka iz naftnog sektora, kojim će propisati obvezu dostavljanja
podataka o mjesečnim i godišnjim prometovanim količinama naftnih derivata razvrstanim po vrsti naftnog derivata, tarifnom broju, dobavljaču i zemlji podrijetla. Istim će se
Pravilnikom regulirati i dostava podataka koji se odnose na plasman naftnih derivata na tržištu Federacije BiH razvrstanih po vrsti naftnog derivata, tarifnom broju i dobavljaču.

 

IV. REGULIRANJE NAFTNOG SEKTORA

 

Članak 16.

 

(Reguliranje energetskih djelatnosti)

 

Reguliranje energetskih djelatnosti iz članka 9. ovoga zakona vrši Regulatorna komisija.

 

Članak 17.

 

(Temeljne mjerodavnosti Regulatorne komisije)

 

(1) Regulatorna komisija, u smislu ovoga zakona, ima sljedeće mjerodavnosti:
a) nadzor i reguliranje odnosa između uvoznika, trgovaca na veliko, trgovaca na malo, transportera i kupaca naftnih derivata sukladno ovom zakonu i provedbenim
aktima Regulatorne komisije;
b) izdavanje ili oduzimanje Licencija za obavljanje energetskih djelatnosti.
(2) Regulatorna komisija osigurava nediskriminiranje, učinkovitu konkurenciju i učinkovito funkcioniranje tržišta naftnih derivata, obraćajući posebnu pozornost na sigurnost
opskrbe naftnim derivatima.
(3) Regulatorna komisija financira se iz prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imalaca dozvola koji se bave energetskim djelatnostima iz članka 9.
ovoga zakona i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na temelju arbitraže.
(4) Iznos naknada iz stavka (3) ovoga članka određuje se tako da pokrivaju realne troškove rada Regulatorne komisije.

 

Članak 18.

 

(Temeljne obveze Regulatorne komisije)

 

U izvršavanju svojih ovlasti i obavljanju svojih funkcija, u smislu ovoga zakona, Regulatorna komisija obvezna je:
a) sukladno politici i reformi naftnog sektora osigurati transparentne i jednakopravne odnose između svih sudionika na tržištu;
b) štititi prava sudionika u naftnom sektoru (uvoznika, trgovaca na veliko, trgovaca na malo, transportera i kupaca naftnih derivata) putem usuglašavanja njihovih interesa;
c) stvarati uvjete za konkurentnost na tržištu naftnih derivata.

 

Članak 19.

 

(Dozvola za rad - Licencija)

 

(1) Licenciju za obavljanje energetske djelatnosti, iz članka 11. stavak (1) ovoga zakona, daje Regulatorna komisija.
(2) Licencija se izdaje na razdoblje do pet godina.
(3) Licencija nije potrebna za:
a) trgovinu na malo naftnim derivatima,
b) skladištenje naftnih derivata i LPG koji se koriste za osobne potrebe u količini koja ne prelazi razinu od 100 tona/godišnje i
c) prodaju LPG u bocama po ovlasti iz člana 37. Ovoga zakona i pod nadzorom energetskog subjekta koji posjeduje Licenciju za trgovanje LPG.

 

Članak 20.

 

(Sadržaj Licencije)

 

(1) Licencija sadrži sljedeće elemente:
a) naziv energetskog subjekta,
b) energetsku djelatnost za koju je podnesen zahtjev za davanje Licencije,
c) spisak objekata i podatke o kapacitetu objekata za obavljanje određene energetske djelatnosti,
d) podatke u pogledu ispunjenosti kriterija za obavljanje određene energetske djelatnosti i
e) razdoblje na koje se daje Licencija.
(2) Regulatorna komisija daje Licenciju u formi rješenja.
(3) Rješenje iz stavka (2) ovoga članka konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor kod mjerodavnoga suda.

 

Članak 21.

 

(Izdavanje Licencije)

 

Licencija se može dati pravnoj osobi:
a) koja je registrirana za obavljanje energetske djelatnosti,
b) koja raspolaže postrojenjima, uređajima i opremom, ispunjava tehničke, sigurnosne, ekološke i druge uvjete iz ovoga zakona,
c) koja ima u radnom odnosu potreban broj stručno osposobljenih uposlenika, ako su takvi uposlenici neophodni za obavljanje energetske djelatnosti za koju je podnesen zahtjev za Licenciju (što dokazuje potvrdom o položenom stručnom ispitu),
d) koja raspolaže financijskim sredstvima, ili dokaže da ih može osigurati, potrebnim za obavljanje energetske djelatnosti,
e) kojoj nije oduzeta Licencija za obavljanje energetske djelatnosti za koju traži Licenciju u posljednjih deset godina koja prethodi godini podnošenja zahtjeva,
f) čiji članovi uprave, odnosno druge njima odgovorne osobe nisu bili u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo povezano s obavljanjem energetskih djelatnosti,
g) koja ispunjava i druge propisane uvjete predviđene Pravilnikom.

 

Članak 22.

 

(Oduzimanje Licencije)

 

(1) Licencija se prije isteka njezina važenja može oduzeti privremeno ili trajno.
(2) Postupku oduzimanja Licencije prethodi pisana opomena Regulatorne komisije. Nakon što Regulatorna komisija zaprimi odgovor na opomenu od vlasnika Licencije, ili on ne odgovori u roku koji odredi Regulatorna komisija, provodi se postupak oduzimanja Licencije. Ako tijekom postupka vlasnik Licencije ispuni propisane uvjete za obavljanje energetske djelatnosti, Regulatorna komisija može obustaviti postupak oduzimanja Licencije.
(3) Postupak za oduzimanje Licencije obavlja se na isti način kao i postupak za davanje Licencije.
(4) Postupku trajnog oduzimanja Licencije prethodi postupak privremenog oduzimanja Licencije.
(5) Postupak trajnog oduzimanja Licencije provodi se ako energetski subjekt ne otkloni nedostatak u roku određenom aktom o privremenom oduzimanju Licencije ili ne otkloni
nedostatke u radu u roku određenom rješenjem mjerodavnog inspektora.

 

Članak 23.

 

(Razlozi za oduzimanje Licencije)

 

(1) Regulatorna komisija oduzet će Licenciju ako utvrdi da vlasnik Licencije:
a) prestane ispunjavati neke od uvjeta iz članka 21. stavak 1. toč. a), b), c) ili d) ovoga zakona,
b) krši carinske propise, ne izmiruje svoje porezne obveze, uvjete definirane ekološkom dozvolom i tehničke propise iz ove oblasti,
c) ne poštuje uvjete i rokove postavljene Licencijom,
d) ne obavlja odobrenu energetsku djelatnost o čemu je bio dužan obavijestiti Regulatornu komisiju,
e) ne dostavlja Regulatornoj komisiji tražene podatke i informacije,
f) namjerno dostavi Regulatornoj komisiji netočne podatke i informacije,
g) ne omogući Regulatornoj komisiji izravan pristup opremi i dokumentaciji,
h) postane financijski nesolventan, odnosno proglasi stečaj ili likvidaciju i
i) ne ispunjava i druge propisane uvjete predviđene Pravilnikom.
(2) Regulatorna komisija može na temelju izvješća Federalne uprave za inspekcijske poslove oduzeti Licenciju ako vlasnik Licencije ne izvršava obveze utvrđene odredbama ovoga
zakona koje se odnose na kontrolu kakvoće naftnih derivata.

 

Članak 24.

 

(Registar Licencija)

 

(1) Regulatorna komisija vodi Registar Licencija.
(2) Registar Licencija sastoji se od svih spisa (predmeta) koji obuhvataju sve akte i privitke koji se odnose na isto pitanje i čine posebnu cjelinu.
(3) Registarski spis sadrži:
a) zahtjev za davanje Licencije za obavljanje Licencirane energetske djelatnosti,
b) dokumente i privitke koji se podnose uz zahtjev za davanje Licencije,
c) rješenje po zahtjevu i
d) Licenciju za obavljanje Licencirane energetske djelatnosti, rješenje o izmjenama i dopunama, obnavljanju ili oduzimanju Licencije.
(4) Regulatorna komisija vodi zbirni registar u elektronskom obliku koji sadržava sljedeće podatke:
a) registarski broj Licencije,
b) naziv i sjedište vlasnika Licencije,
c) nadnevak upisa u Registar Licencija,
d) identifikacijski broj vlasnika Licencije,
e) nadnevak izdavanja Licencije,
f) nadnevak isteka Licencije i
g) nadnevak donošenja rješenja o izmjenama, dopunama, obnavljanju ili oduzimanju Licencije.
(5) Izvod iz registra javna je isprava.

 

Članak 25.

 

(Pravilnik o izdavanju Licencija)

 

Pravilnikom o izdavanju Licencija za obavljanje energetske djelatnosti iz sektora naftnog gospodarstva, koji donosi Regulatorna komisija u roku 30 dana od dana usvajanja izmjena
Statuta Regulatorne komisije, usuglašenih s odredbama ovoga zakona, utvrđuju se:
a) vrste Licencija,
b) postupak podnošenja zahtjeva,
c) potrebni akti i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev,
d) formulari za podnošenje zahtjeva,
e) razdoblje važenja Licencije,
f) kriteriji za izdavanje Licencije,
g) uvjeti Licencije (zajednički i posebni),
h) zahtjev za dodatnim informacijama,
i) obnavljanje Licencije i
j) izmjene i dopune Licencije.

 

Članak 26.

 

(Uvjeti nadgledanja)

 

(1) Regulatorna komisija nadgleda obavljanje Licencirane energetske djelatnosti.
(2) Vlasnik Licencije, za vrijeme trajanja Licencije, Regulatornoj komisiji dostavlja izvješće o svim promjenama, vezanim uz kriterije definirane Pravilnikom iz članka 25. ovoga zakona, odmah po nastanku promjena.
(3) Vlasnik Licencije, za vrijeme trajanja Licencije, Regulatornoj komisiji dostavlja godišnje izvješće o financijskom poslovanju.
(4) Vlasnik Licencije dostavlja sve podatake koje Regulatorna komisija traži tijekom vremenskog razdoblja za koje je Licencija izdata.
(5) Regulatorna komisija može izvršiti i kontrolu postrojenja i dokumenata vezanih uz Licencije u prostorijama vlasnika Licencije (periodički najavljeni i nenajavljeni posjeti).
(6) Regulatorna komisija nadgleda sve aspekte usuglašavanja vlasnika Licencije s uvjetima Licencije, kao i svim odredbama ovoga zakona.
(7) Regulatorna komisija nadgleda pridržavanje vlasnika Licencije uvjeta iz Licencije i ovoga zakona.

 

Članak 27.

 

(Stručni ispit)

 

(1) Stručna osposobljenost za obavljanje poslova iz naftnog sektora, navedenih u stavku (2) ovoga članka, provjerava se polaganjem stručnog ispita.
(2) Poslovi iz naftnog sektora za koje je potreban stručni ispit su:
a) odgovorna osoba u skladištu/terminalu naftnih derivata i
b) odgovorna osoba u skladištu/pretakalištu LPG.
(3) Ministar će, u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, donijeti Pravilnik o uvjetima, načinu i troškovima polaganja stručnih ispita za odgovorne radnike iz energetskog sektora.
(4) Stručni ispit polaže se pred stručnim povjerenstvom koje imenuje Ministar.
(5) Aktom o imenovanju povjerenstva određuje se broj članova stručnog povjerenstva, vrijeme na koje se povjerenstvo imenuje i naknada za rad u stručnom povjerenstvu.
(6) Stručni ispiti koji su položeni do momenta stupanja na snagu ovoga zakona pred ovlaštenim institucijama smatraju se važećim.

 

V. SIGURNOST OPSKRBE TRŽIŠTA NAFTNIM DERIVATIMA

 

Članak 28.

 

(Sigurnost opskrbe)

 

(1) Ministarstvo nadzire i poduzima aktivnosti u svrhu sigurne, redovite i kvalitetne opskrbe naftnim derivatima.
(2) Vlada na prijedlog Ministarstva donosi plan interveniranja u slučaju poremećaja na tržištu Federacije BiH i neočekivanog ili neprekidnog nedostatka naftnih derivata, velikih prirodnih nepogoda, tehnoloških katastrofa ili neočekivanog i visokog rasta cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu.

 

Članak 29.

 

(Cijene naftnih derivata)

 

(1) Cijene naftnih derivata formiraju se sukladno tržišnim uvjetima.
(2) U slučaju poremećaja na tržištu naftnih derivata u Federaciji BiH ili u slučajevima ozbiljnih prekida u opskrbi, Vlada može propisati način određivanja najviše cijene
pojedinih naftnih derivata, na prijedlog Federalnoga ministarstva trgovine, a nakon prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva.
(3) Obračun iz stavka (2) ovoga članka temelji se na mjerljivim tržišnim elementima, a uključuje: cijenu naftnih derivata na tržištu, devizni tečaj, carinu, troškove primarnog skladištenja i distribuiranja, maržu, akcize i druge neizravne poreze.

 

Članak 30.

 

(Pristojba za uspostavu pričuva naftnih derivata)

 

(1) Pristojba je namjenski javni prihod koji se propisuje ovim zakonom i namijenjena je za financiranje uspostave pričuva naftnih derivata u Federaciji BiH i prihod je Operatora.
(2) Pristojba iz stavka (1) ovoga članka plaća se na promet naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju u visini 0.01 KM po litri naftnih derivata, uključujući i LPG koji se
koristi u motorima s unutarnjim sagorijevanjem.
(3) Obveznici pristojbe iz stavka (1) ovoga članka su:
energetski subjekti koji se bave prometom naftnih derivata na malo i kupac koji naftne derivate koristi za namjene utvrđene člankom 2. točka g) ovoga zakona.
(4) Iznos pristojbe iz stavka (2) ovoga članka sadržan je u maloprodajnoj cijeni svih naftnih derivata u distribuiranju tako što se dodaje na već utvrđenu maloprodajnu cijenu u
kojoj pristojba nije sadržana.
(5) Ako je obveznik pristojbe iz stavka (2) ovoga članka kupac, pristojbu obračunava na ukupno nabavljene količine naftnih derivata tijekom mjeseca.
(6) Energetski subjekt koji se bavi energetskom djelatnosti iz članka 9. d) ovoga zakona prilikom prodaje naftnih derivata dužan je na ispostavljenom računu posebice evidentirati
iznos pristojbe.
(7) Obveznici iz stavka (3) ovoga članka pristojbu iz stavka (2) ovoga članka plaćaju do 20. u mjesecu za protekli mjesec na uplatni-depozitni račun s kojeg se prenosi na poseban
namjenski podračun Jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine.
(8) Za neplaćenu i nepravodobno plaćenu pristojbu plaća se zatezna kamata propisana za javne prihode u Federaciji BiH.
(9) Nadzor nad primjenom ovoga zakona u dijelu pristojbe vrši Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine.
(10) Federalni ministar financija propisat će obrazac i način uplate pristojbe iz stavka (1) ovoga članka.
(11) Ministar će Pravilnikom iz članka 15. stavka (2) ovoga zakona propisati sadržaj i način dostave podataka o uplatama pristojbe.

 

Članak 31.

 

(Namjenski utrošak sredstava prikupljenih na temelju pristojbe)

 

(1) Način namjenskog utroška sredstava utvrđuje Vlada na prijedlog Ministarstva.
(2) Namjenskim utroškom sredstava iz stavka (1) ovoga članka smatra se:
a) kupovina naftnih derivata s ciljem formiranja pričuva naftnih derivata,
b) ugovaranje osiguranja pričuva naftnih derivata,
c) kontrola kakvoće pričuva naftnih derivata,
d) osiguranje tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta za skladištenje naftnih derivata i
e) troškovi rada Operatora.

 

Članak 32.

 

(Kakvoća naftnih derivata)

 

(1) Naftni derivati koji se uvoze i/ili stavljaju u promet na teritoriju Federacije BiH moraju zadovoljavati kakvoću utvrđenu standardima:
a) bezolovni motorni benzini - BAS EN 228:2008,
b) dizel goriva - BAS EN 590:2008,
c) lož ulje ekstra lako "LUEL" - BAS 1002:2004,
d) lož ulje lako specijalno "LS", srednje "S" i teško "T" moraju zadovoljavati fizičko-kemijske karakteristike definirane važećim standardima i Odlukom,
e) LPG, za uporabu u automobilima BAS EN 589:2011 i
f) LPG, za uporabu u industriji i kućanstvima JUS
B.H2.134:1962 - do donošenja BAS standarda.
(2) Naftni derivati koji se prodaju na tržištu mogu sadržavati biogoriva sukladno propisima o kakvoći biogoriva, kakvoći naftnih goriva i drugim propisima koji su na snazi u
Federaciji BiH.
(3) Energetski subjekti koji uvoze i / ili stavljaju u promet naftne derivate iz st. (1), (2) i (3) ovoga članka dužni su uz navedeno gorivo priložiti dokumente definirane Odlukom.
(4) Energetskim subjektima koji uvoze i/ili stavljaju u promet naftne derivate iz st. (1) i (2) ovoga članka nije dozvoljeno korištenje sredstava za poboljšanje parametara goriva
izravnim dodavanjem gorivu.

 

Članak 33.

 

(Unutarnji promet gorivom niže razine kakvoće)

 

Na teritoriju Federacije BiH nije dozvoljena prodaja goriva niže razine kakvoće od kakvoće goriva definirane člankom 32. ovoga zakona.

 

Članak 34.

 

(Interna postaja za opskrbu gorivom)

 

(1) Kontroli kakvoće goriva podliježu i interne postaje za opskrbu gorivom.
(2) Broj uzoraka za kontrolu kakvoće utvrđuje se na temelju prometovanih količina u protekloj godini.
(3) Broj uzoraka iz stavka (2) ovoga članka utvrđuje se sukladno opsegu monitoringa preciziranom Odlukom i sukladno stavku (3) članka 35. ovoga zakona.
(4) Vlasnici internih postaja za opskrbu gorivom dužni su, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, Ministarstvu dostaviti podatke o lokaciji, kapacitetu, godini izgradnje interne postaje, te vrsti i godišnjoj količini naftnih derivata kojom se prometuje.
(5) Vlasnici novoizgrađenih internih postaja za opskrbu gorivom dužni su odmah, nakon izvršenog tehničkog prijema postaje, Ministarstvu dostaviti podatke iz stavka (4) ovoga
članka.

 

Članak 35.

 

(Kontrola kakvoće)

 

(1) Praćenje kontrole kakvoće i količina naftnih derivata (u daljnjem tekstu: monitoring) vrši se sukladno Odluci i ovom zakonu.
(2) Monitoring se obavlja po Programu utvrđivanja usklađenosti kakvoće tekućih naftnih goriva (u daljnjem tekstu: Program) koji, najmanje jednom godišnje Pravilnikom
propisuje Ministarstvo.
(3) Program propisuje opseg monitoringa svih vrsta tekućih goriva i LPG i dinamiku provođenja monitoringa za svakog energetskog subjekta zasebno.
(4) Dinamiku provođenja monitoringa definiranu po energetskom subjektu, energentu, broju uzoraka i inspekcijskom tijelu utvrđuje Ministarstvo najmanje jednom mjesečno i
dostavlja Federalnoj upravi za inspekcijske poslove - Tehnička inspekcija. Na temelju dinamike provođenja monitoringa Federalna uprava za inspekcijske poslove
dostavlja naredbu inspekcijskim tijelima za uzimanje uzoraka.
(5) Monitoring kakvoće goriva provodi inspekcijsko tijelo koje koristi usluge akreditiranog laboratorija, a koji ima sjedište na teritoriju Federacije BiH, o čemu izdaje Uvjerenje o
sukladnosti.
(6) Ukupan broj uzoraka jednog energenta, definiranih programom, srazmjerno će se rasporediti na akreditirana i ovlaštena inspekcijska tijela sukladno opsegu akreditacije
ispitnih laboratorija.
(7) Izvješće o provedbi dinamike provođenja monitoringa za prethodni mjesec inspekcijska tijela dostavljaju Ministarstvu i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove najkasnije
do 7. u tekućem mjesecu, osim uvjerenja o sukladnosti kakvoće za goriva koja ne zadovoljavaju kakvoću koja se dostavljaju odmah.
(8) Energetski subjekt nema mogućnost izbora inspekcijskog tijela i dužan je dozvoliti uzorkovanje propisano stavkom (4) ovoga članka.
(9) Kontrolu provođenja programa, po dinamici iz stavka (4) ovoga članka, obavlja Federalna uprava za inspekcijske poslove.
(10) Troškove izvođenja monitoringa snosi energetski subjekt.
(11) Metodologiju izračuna troškova izvođenja monitoringa donosi Regulatorna komisija. Na temelju ove metodologije, najmanje jednom godišnje, Regulatorna komisija utvrđuje
iznos troškova izvođenja monitoringa.
(12) Kontrolu prometa naftnih derivata obavljaju tijela tržišne inspekcije, koja, pored količinske i organoleptičke kontrole, kontroliraju i sukladnost dokumenata koji prate tekuća
naftna goriva koja se stavljaju u promet na tržište Federacije BiH s Odlukom i ovim zakonom, o čemu izdaju Potvrdu.
(13) Sadržaj Potvrde iz stavka (12) ovoga članka definiran je Pravilnikom iz članka 15. stavak (2) ovoga zakona.
(14) U slučaju da tijela tržišne inspekcije utvrde da energetski subjekt nije pravodobno dostavio izvješće o prometu naftnim derivatima ili je dostavio pogrešne podatke, nalažu
upravne i druge mjere sukladno svojim ovlastima i o njima izvješćuju Ministarstvo.

 

Članak 36.

 

(Opseg monitoringa LPG)

 

(1) Broj uzoraka za LPG utvrđuje se na temelju prometovanih količina LPG u protekloj godini.
(2) Opseg, način i uvjeti vršenja monitoringa kakvoće LPG iz stavka (1) ovoga članka definirat će se Pravilnikom koji će donijeti Ministarstvo u roku šest mjeseci od dana stupanja
na snagu ovoga zakona.

 

Članak 37.

 

(Stavljanje u promet LPG u bocama)

 

(1) LPG u bocama u promet može stavljati energetski subjekt koji ima Licenciju za obavljanje energetske djelatnosti iz članka 9. točka f) ovoga zakona.
(2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, LPG u bocama na tržište može stavljati i prodavač pod uvjetom da je sklopio ugovor o ovlasti i nadzoru s energetskim subjektom iz
stavka (1) ovoga članka.
(3) Energetski subjekt iz stavka (1) ovoga članka dostavlja Ministarstvu:
a) obavijest koja sadrži ime i adresu prodavača, s regijom prodaje, najkasnije sedam dana po sklapanju pojedinačnog ugovora o ovlasti i nadzoru prodaje s prodavačem i
b) listu svih prodavača, najkasnije do 15. prosinca za svaku narednu godinu.

 

Članak 38.

 

(Operativne zalihe)

 

(1) Operativne zalihe formiraju se radi osiguranja stabilnosti proizvodnje električne i/ili toplotne energije za tržište i za kupce koji zahtijevaju posebnu sigurnost i kakvoću opskrbe
u Federaciji BiH, te za stabilno i sigurno odvijanje zračnog prometa.
(2) Operativne zalihe formiraju se na razini petnaestodnevnih prosječnih potreba u prethodnoj kalendarskoj godini.
(3) Operativne zalihe formiraju se za sljedeće naftne derivate:
dizel goriva, lož ulja, gorivo za mlazne motore i LPG i to isključivo u rezervoarima koji su locirani na teritoriju Federacije BiH.
(4) Obveznici osiguranja operativnih zaliha su:
a) energetski subjekti koji u proizvodnji električne i toplinske energije za tržište, tarifne kupce ili za vlastite potrebe koriste naftne derivate iz stavka (3) ovoga članka,
b) javne ustanove iz oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi koje proizvode ili mogu proizvoditi električnu ili toplotnu energiju za vlastite potrebe iz naftnih derivata iz stavka (3) ovoga članka i
c) energetski subjekti koji pružaju uslugu opskrbe naftnim derivatima na zračnim lukama otvorenim za međunarodni promet.
(5) Obveznici iz stavka (4) ovoga članka dužni su čuvati operativne zalihe u vlastitim skladištima ili ih osigurati ugovoranjem o prvenstvu kupovine s energetskim subjektima iz
članka 9. toč. b) i e) ovoga zakona u njihovim skladištima.
(6) Pravilnik kojim se definiraju postupci, rokovi, način čuvanja, dinamika uspostave operativnih zaliha i izvješćivanje o zalihama donosi Ministar.

 

VI. OBVEZNE ZALIHE NAFTNIH DERIVATA

 

Članak 39.

 

(Obvezne zalihe)

 

Obvezne zalihe naftnih derivata formirat će se radi osiguranja opskrbe naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti Bosne i Hercegovine zbog izvanrednih poremećaja u opskrbi. Obvezne zalihe naftnih derivata formirat će se sukladno direktivi 2009/119/EC.

 

VII. PRIČUVE NAFTNIH DERIVATA

 

Članak 40.

 

(Pričuve naftnih derivata)

 

(1) Pričuve naftnih derivata formiraju se i koriste radi osiguranja opskrbe naftnim derivatima Federacije BiH u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti uzrokovanoj izvanrednim poremećajima u opskrbi.
(2) Vlada, na prijedlog Ministarstva, donosi odluku i uvjete pod kojima se puštaju na tržište i koriste pričuve naftnih derivata iz stavka (1) ovoga članka.
(3) Odlukom iz stavka (2) ovoga članka određuju se i energetski subjekti koji su dužni izvršiti distribuiranje pričuva naftnih derivata na teritoriju Federacije BiH.
(4) Pričuve iz stavka (1) ovoga članka uključuju sljedeće skupine naftnih derivata:
a) motorne benzine,
b) dizel gorivo i
c) lož ulje - LUEL.
(5) Pričuve naftnih derivata iz stavka (3) ovoga članka čuvaju se u gotovim proizvodima isključivo u skladištima koja su u vlasništvu ili posjedu Operatora i ne mogu biti predmetom
izvršenja.
(6) Skladišta iz stavka (5) ovoga članka mogu se registrirati i kao carinska skladišta sukladno posebnim propisima.
(7) Skladišta iz stavka (5) ovoga članka mogu se iznajmljivati drugim energetskim subjektima sukladno zakonima.
(8) Na prijedlog Operatora Ministar donosi propis kojim definira način osiguranja, organiziranje skladištenja, regionalni raspored i dinamiku formiranja i zanavljanja pričuva naftnih derivata.

                                                                                      
Članak 41.

 

(Operator pričuva naftnih derivata)

 

(1) Ovim se zakonom osniva Operator pričuva naftnih derivata i utvrđuju ciljevi poslovanja i djelatnost, kapital, vlasništvo, ovlasti, tijela, financijski plan i izvješćivanje i druga pitanja
značajna za rad Operatora.
(2) Operator iz stavka (1) ovoga članka posluje pod nazivom "Operator -Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo.
(3) Skraćeni naziv Operatora je Terminali Federacije.
(4) Operator posluje sukladno Zakonu o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br.23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09,
63/10 i 75/13), ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

 

Članak 42.

 

(Kapital Operatora)

 

(1) Kapital Operatora je u 100% vlasništvu Federacije BiH.
(2) Postojeći kapital gospodarskog društva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo utvrđen Odlukom o osnivanju gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", br. 60/03, 51/04, 8/05, 13/05, 64/05, 8/09, 99/12, 2/13, 70/13, 14/14 i 22/14), danom stupanja na snagu ovoga zakona postaje kapital Operatora.
(3) Odluku o povećanju ili smanjenju kapitala Operatora donosi Skupština Operatora na prijedlog Vlade.

 

Članak 43.

 

(Tijela Operatora)

 

Tijela Operatora su Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

 

Članak 44.

 

(Ciljevi poslovanja Operatora)

 

(1) Operator je jedini ovlašten za uspostavu i zanavljanje pričuva naftnih derivata i sa njima ne smije poslovati bez prethodno pribavljene pisane suglasnosti Ministarstva.
(2) Aktivnosti iz stavka (1) ovoga članka Operator obavlja sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 87/13) i ovom zakonu.
(3) Prilikom nabave naftnih derivata, radi uspostave ili zanavljanja pričuva naftnih derivata, Operator nije dužan uplaćivati pristojbu.
(4) Operator je dužan ovlaštenim predstavnicima Ministarstva omogućiti pregled pratećih dokumenata i kontrolu uspostavljanja pričuva naftnih derivata.
(5) Ministarstvo i Operator dužni su čuvati sve dokumente, podatke i statističke dokumente koji se odnose na vrstu, količinu, kakvoću i razmještaj pričuva naftnih derivata,
najmanje pet godina od dana njihova nastanka.

 

Članak 45.

 

(Djelatnosti Operatora)

 

(1) Djelatnosti Operatora između ostalih su:
a) trgovina na veliko tekućim gorivima i srodnim proizvodima,
b) skladištenje naftnih derivata,
c) stavljanje pričuva naftnih derivata na tržište u slučaju poremećaja opskrbe,
d) organizacija, nadzor i upravljanje količinama i kakvoćom pričuva naftnih derivata,
e) prikupljanje i obrada podataka o stanju i prometu operativnih zaliha naftnih derivata i pričuva naftnih derivata,
f) suradnja s ministarstvima i mjerodavnim inspekcijama sukladno posebnim propisima,
g) suradnja s domaćim i inozemnim energetskim tijelima i/ili subjektima i
h) osiguranje tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta za skladištenje naftnih derivata.
(2) Skladištenje pričuva naftnih derivata u objektima u vlasništvu Operatora te upravljanje ovim objektima Operator ne može povjeriti drugom energetskom subjektu.

 

Članak 46.

 

(Financijski plan i izvješće)

 

(1) Operator posluje na temelju godišnjeg financijskog plana koji donosi Skupština Operatora i kojim se utvrđuju ciljevi i rokovi za provođenje financijskog plana. Poseban dio
financijskog plana mora sadržati način korištenja pristojbe i rok u kojem će se operativne zalihe u cijelosti zamijeniti zalihama naftnih derivata Operatora.
(2) Operator tijekom poslovne godine podnosi Ministarstvu izvješće o poslovanju čiji je sastavni dio prijedlog mjera za prevazilaženje eventualnih problema u poslovanju.

 

VIII. NADZOR

 

Članak 47.

 

(Upravni i inspekcijski nadzor)

 

(1) Upravni nadzor, koji obuhvata nadzor nad primjenom odredbi ovoga zakona i drugih propisa, nadzor nad obavljanjem poslova određenih ovim zakonom, nadzor nad
zakonitošću upravnih i drugih akata koje donose mjerodavna tijela, kao i nadzor nad njihovim postupanjem obavlja Ministarstvo i Federalno ministarstvo trgovine, svatko u okviru svojih mjerodavnosti, sukladno ovlastima propisanim ovim zakonom i Zakonom o federalnim
ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 i 61/06) u svrhu sigurne, redovite i kvalitetne opskrbe naftnim derivatima.
(2) Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom i provođenjem ovoga zakona vrše Tehnička i Tržišna inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove, sukladno Zakonu o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 69/05), neposrednim uvidom kod energetskog subjekta u pogledu primjene odredbi ovoga zakona, kao i poduzimanju upravnih i drugih mjera i radnji sukladno Zakonu o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), a po postupku utvrđenom Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine
Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i Zakonom o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/06), radi usklađivanja utvrđenih nepravilnosti s propisima.
(3) Nadzor će se prije svega vršiti redovitim kontrolama, ali i izvanredno u slučajevima saznanja o eventualno uočenim nedostatcima.
(4) U okviru redovite kontrole Federalna inspekcija obavlja:
a) inspekcijski nadzor nad dostavom podataka mjerodavnim tijelima,
b) kontrolu posjedovanja i valjanosti Licencija,
c) kontrolu kakvoće naftnih derivata i odgovarajuće dokumentacije,
d) kontrolu provođenja programa i dinamike provođenja monitoringa,
e) kontrolu označavanja crpnih automata,
f) kontrolu ugovora između prodavača i ovlaštenog energetskog subjekta i
g) kontrolu operativnih zaliha.
(5) U slučaju potrebe za izvanrednom kontrolom Federalna uprava za inspekcijske poslove na pismeni će zahtjev Ministarstva, odnosno Federalnog ministarstva trgovine, a sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/05) izvršiti izvanrednu kontrolu sukladno zahtjevu.

 

IX. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 48.

 

(1) Za prekršaj bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 KM do 15.000,00 KM pravna osoba ako:
a) obavlja djelatnost suprotno odredbi članka 10. Stavak (2) ovoga zakona,
b) obavlja djelatnosti suprotno članku 11. stavak (1) ovoga zakona,
c) ne uplati pristojbu sukladno članku 30. stavak (7) ovoga zakona,
d) u svojstvu inspekcijskog tijela i/ili laboratorija izda netočno uvjerenje o usklađenosti kakvoće tekućih naftnih goriva, odnosno netočno izvješće o ispitivanju, odnosno postupi suprotno odredbama članka 35. ovoga zakona,
e) prodaje LPG u bocama suprotno odredbama članka 37. ovoga zakona.
(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovog članka bit će kažnjena i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.
(3) Za ponovljeni prekršaj pravne osobe iz stavka (1) točka d) ovoga članka Ministarstvo pokreće postupak za oduzimanje Licencije.

 

Članak 49.

 

(1) Za prekršaj bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 12.000,00 KM pravna osoba ako:
a) ne dostavlja mjerodavnim tijelima podatke iz članka 15. ovoga zakona,
b) ne iskaže iznos pristojbe na računu sukladno članku 30. stavak (6) ovoga zakona,
c) suprotno odredbama članka 32. stavak (4) ovoga zakona koristi sredstva za poboljšanje parametara goriva,
d) ne postupi sukladno odredbama članka 33. Ovoga zakona,
e) ne dostavlja mjerodavnim tijelima podatke iz članka 34. ovoga zakona,
f) ne dozvoli uzimanje uzorka akreditranom inspekcijskom tijelu kako je propisano u članku 35. stavak (8) ovoga zakona,
g) ne osigura operativne zalihe naftnih derivata sukladno članku 38. ovoga zakona,
h) ne postupi sukladno odredbama članka 51. ovoga zakona.
(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka bit će kažnjena i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

 

X. PRIJELAZNE ODREDBE

 

Članak 50.

 

(Popis zaliha goriva)

 

(1) Odredbe ovoga zakona ne odnose se na tekuća naftna goriva nabavljena za potrebe tržišta Federacije BiH i uskladištena na teritoriju Federacije BiH na dan stupanja na snagu ovoga zakona.
(2) Direkcija za robne rezerve Federacije Bosne i Hercegovine i dobavljači obvezni su, na dan stupanja na snagu ovoga zakona, popisati tekuća naftna goriva iz stavka (1) i popise dostaviti Ministarstvu u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
(3) Direkcija za robne rezerve Federacije Bosne i Hercegovine dužna je utrošiti ili zanoviti tekuća naftna goriva popisana sukladno stavku (2) ovoga članka u roku 90 dana od dana
stupanja na snagu ovoga zakona.
(4) Dobavljači su dužni utrošiti ili prodati krajnjem kupcu tekuća goriva, popisana sukladno stavku (2) ovoga članka, u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 51.

 

(Rok za prvo podošenje zahtjeva za Licenciju)

 

Energetski subjekti koji u trenutku stupanja na snagu ovoga zakona već obavljaju jednu i više energetskih djelatnosti za koje je ovim zakonom predviđena obveza posjedovanja Licencije,
moraju u roku 60 dana od dana donošenja Pravilnika iz članka 25. ovoga zakona podnijeti zahtjev za izdavanje Licencije.

 

Članak 52.

 

(Biogoriva)

 

Uvjeti, način i postupak proizvodnje, trgovine, skladištenja i korištenja biogoriva u transportu, kao i druga pitanja od značaja za poticanje proizvodnje i korištenja biogoriva bit će regulirani
posebnim zakonom.

 

Članak 53.

 

(Funkcionalna uspostava Regulatorne komisije)

 

(1) Rok za funkcionalnu uspostavu Regulatorne komisije je 90 dana od dana stupanja zakona na snagu.
(2) Do potpune uspostave organizacijske strukture Regulatorne komisije funkciju regulatora u sektoru naftnog gospodarstva obavlja Ministarstvo.

 

Članak 54.

 

(Funkcionalna uspostava Operatora)

 

(1) Stupanjem na snagu ovoga zakona Operator preuzima sva prava i obveze, uključujući sve uposlenike i imovinu "Terminala Federacije" d.o.o. Sarajevo.
(2) Tijela upravljanja i rukovođenja "Terminala Federacije" d.o.o. Sarajevo nastavljaju obavljati dužnost do izbora novih tijela.
(3) Tijela upravljanja i rukovođenja Operatora iz članka 43. ovoga zakona bit će uspostavljena u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 55.

 

(Prestanak Operatora s radom)

 

(1) Operator može prestati s radom samo u slučaju prestanka važenja ovoga zakona ili na temelju posebnog zakona.
(2) U slučaju prestanka rada Operatora prestankom važenja ovoga zakona sva imovina Operatora, što preostane nakon izmirenja svih obveza, prenosi se vlasniku Operatora -
Federaciji BiH.

 

Članak 56.

 

(Prestanak važenja Odluke o osnivanju gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo)

 

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Odluka o osnutku gospodarskog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo ("Službene novine
Federacije BiH", br. 60/03, 51/04, 8/05, 13/05, 64/05, 8/09, 99/12, 2/13, 70/13, 14/14 i 22/14).

 

Članak 57.

 

(Pravilnik o LPG)

 

Ministar će u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti Pravilnik kojim će regulirati izgradnju postrojenja za skladištenje, pretakanje i punjenje LPG.

 

Članak 58.

 

(Pravilnik o izgradnji postaja za opskrbu gorivom)

 

Ministar će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti Pravilnik o izgradnji postaja za opskrbu gorivom motornih vozila.

 

Članak 59.

 

(Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje trebaju ispunjavati skladišta tekućih naftnih goriva - terminala)

 

Ministar će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje trebaju ispunjavati skladišta tekućih naftnih goriva -
terminala.

 

Članak 60.
(Usklađivanje s ovim zakonom)

 

U slučaju da su odredbe drugih zakona i propisa u suprotnosti s ovim zakonom primjenjivat će se ovaj zakon.

 

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Članak 61.

 

(Stupanje na snagu)

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić