ZAKON
O NAFTNIM DERIVATIMA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

 

(Sadržaj Zakona)

 

Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuju se: strategija razvoja naftnog sektora, politika razvoja naftnog sektora, strateški
plan razvoja naftnog sektora, akcioni plan, usklađivanje planova, bilans naftnih derivata, energetske djelatnosti u sektoru naftne privrede, uvjeti i način obavljanja energetskih djelatnosti, uvoz naftnih derivata, dostavljanje podataka, reguliranje naftnog sektora, nadležnosti i obaveze Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, dozvola za rad, sadržaj i način izdavanja dozvole za rad, registar dozvola za rad, sigurno
snabdijevanje tržišta naftnim derivatima, cijena naftnih derivata, taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata, kvalitet naftnih derivata, označavanje pumpnih automata, kontrola kvaliteta,
stavljanje u promet LPG u bocama, operativne zalihe, obavezne zalihe, rezerve naftnih derivata, osnivanje i djelatnost Operatora rezervi naftnih derivata, upravni i inspekcijski nadzor.

 

Član 2.

 

(Definicije i pojmovi)

 

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:
a) dobavljač tečnih goriva je pravno lice koje tečna goriva proizvodi, uvozi i/ili daje u promet i koristi za sagorijevanje radi proizvodnje toplinske energije;
b) dozvola za rad (u daljnjem tekstu: Licenca) je upravni akt za obavljanje djelatnosti u sektoru nafte i naftnih derivata koji izdaje Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
c) energetski subjekt je pravno lice sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Federacija BiH) koje je upisano u sudski registar i/ili podružnice registrirane u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 68/05 i 43/09), kojima je Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine dodijelila identifikacioni broj, a koji obavlja jednu ili više energetskih djelatnosti u sektoru naftne privrede;
d) fizičko-hemijske osobine tečnih goriva su osobine koje moraju biti takve da ne prouzrokuju kritično zagađenje okoline i da su u skladu sa Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva ("Službeni glasnik BiH", br. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10 i 73/10), (u daljnjem tekstu: Odluka);
e) granične vrijednosti su najveće dozvoljene količine ukupnog sumpora, olova, ukupnih aromata, benzena, polihlorisanih bifenila i najmanje, odnosno najveće vrijednosti drugih karakteristika kvaliteta tečnih proizvoda:
1) oksidaciona stabilnost,
2) istraživački oktanski broj,
3) motorni oktanski broj,
4) tačka filtrabilnosti - CFPP,
5) tačka tečenja,
6) tačka paljenja,
7) područje destilacije,
8) cetanski indeks,
9) cetanski broj,
10) sredstva za označavanje,
11) gustina na 15oC,
12) voda,
13) boja i drugo;
f) inspekcijsko tijelo je pravno lice koje ocjenjuje usklađenost kvaliteta tečnih naftnih goriva sa Odlukom, a koja se stavljaju u promet na tržištu Bosne i Hercegovine;
g) kupac je svako pravno lice i svako fizičko lice - poduzetnik registrirano za obavljanje djelatnosti kod nadležnog organa i koje naftne derivate koristi:
1) za pretvaranje u toplotnu, ili
2) za pretvaranje u mehaničku energiju i posjeduje internu stanicu za snabdijevanje gorivom, ili
3) u tehnološkom procesu proizvodnje;
h) kvalitet naftnih derivata je kvalitet goriva određen fizičko-hemijskim osobinama goriva i graničnim vrijednostima dozvoljenih količina ukupnog sumpora, olova, ukupnih aromata, benzena, polihlorisanih bifenila i najmanje, odnosno najveće vrijednosti drugih karakteristika kvaliteta tečnih proizvoda;
i) LPG je tečni naftni gas;
j) Ministar je federalni ministar energije, rudarstva i industrije;
k) Ministarstvo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije;
l) naftni derivati su proizvodi dobijeni rafinacijom iz sirove nafte (motorni benzini, benzini za zrakoplove, dizel-goriva, gasna ulja, ulja za loženje, brodska goriva, gorivo za mlazne motore, petroleji, bitumeni, naftni koks i LPG);
m) taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata (u daljnjem tekstu: taksa) je javni prihod namijenjen za uspostavljanje rezervi naftnih derivata u Federaciji BiH;
n) operativne zalihe naftnih derivata su količine naftnih derivata koje, za svoje potrebe, formiraju obaveznici osiguranja operativnih zaliha radi osiguranja stabilnosti snabdijevanja u slučaju kratkotrajnih prekida u snabdijevanju tržišta Federacije BiH;
o) Operator rezervi naftnih derivata (u daljnjem tekstu: Operator) je energetski subjekt koji skladišti, nabavlja, zanavlja naftne derivate i raspolaže taksom u skladu sa ovim zakonom;
p) prodavač LPG u bocama je pravno lice koje prodaje LPG u bocama prema ovlaštenju i pod nadzorom energetskog subjekta;
r) trgovanje LPG je uvoz, transport, skladištenje, trgovina na veliko, punjenje i prodaja LPG u bocama;
s) Regulatorna komisija je Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
t) rezerve naftnih derivata je količina naftnih derivata uskladištenih na teritoriji Federacije BiH u vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada), koje su uspostavljene sa ciljem snabdijevanja naftnim derivatima za slučaj prijetnje energetskoj sigurnosti Federacije BiH, uzrokovane vanrednim poremećajima u snabdijevanju;
u) sigurno snabdijevanje su principi organiziranja naftnog sektora na način da se osiguraju neophodne količine, kvalitet naftnih derivata i tehnički uvjeti funkcioniranja sistema;
v) skladištenje naftnih derivata je energetska djelatnost čuvanja naftnih derivata na propisan način u posebnim prostorima;
z) transport naftnih derivata je energetska djelatnost transporta naftnih derivata drumskim ili željezničkim saobraćajem.

 

II. STRATEGIJA, POLITIKA I PLANIRANJE RAZVOJA NAFTNOG SEKTORA

 

Član 3.

 

(Strategija razvoja naftnog sektora)

 

(1) Ministarstvo izrađuje, Vlada predlaže, a Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donosi Energetsku strategiju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Energetska
strategija).
(2) Sastavni dio Energetske strategije je Strategija razvoja naftnog sektora Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Strategija razvoja naftnog sektora).
(3) Strategija razvoja naftnog sektora sastoji se od:
a) Politike razvoja naftnog sektora,
b) Strateškog plana razvoja naftnog sektora (u daljnjem tekstu: Strateški plan) i
c) Akcionog plana koji definira strateške aktivnosti koje se trebaju implementirati (u daljnjem tekstu: Akcioni plan).
(4) Strategija razvoja naftnog sektora donosi se za period od najmanje 20 godina.
(5) Strategiju razvoja naftnog sektora razmatra i ažurira Ministarstvo svake tri godine, a njene izmjene i dopune vrše se po proceduri iz stava (1) ovog člana.
(6) Politika razvoja naftnog sektora i Strateški plan donose se za period od najmanje 20 godina, razmatraju se najmanje svake tri godine i ažurira po potrebi, a njihove izmjene i
dopune vrše se po proceduri iz stava (1) ovog člana.
(7) Strategija razvoja naftnog sektora utvrđuje razvoj infrastrukture kako je planirano Strateškim planom i Prostornim planom Federacije Bosne i Hercegovine, istovremeno
utvrđujući potrebna ulaganja u javnu infrastrukturu, kao i očekivani nivo ulaganja domaćih i stranih ulagača u naftni sektor.
(8) Strategija razvoja naftnog sektora priprema se u saradnji sa kantonima.

 

Član 4.

 

(Politika razvoja naftnog sektora)

 

(1) Vlada provodi politiku razvoja naftnog sektora u skladu sa Strategijom razvoja naftnog sektora.
(2) Politikom razvoja naftnog sektora osigurava se:
a) osiguranje sigurnog, pouzdanog i kvalitetnog snabdijevanja naftnim derivatima,
b) promoviranje uravnoteženosti razvoja naftnog sektora u cjelini,
c) promoviranje korištenja biogoriva,
d) osiguranje efikasnog korištenja i proizvodnje naftnih derivata,
e) zaštita prava i interesa svih učesnika u naftnom sektoru,
f) osiguranje zaštitite okoliša (ekološka ravnoteža) pri obavljanju energetskih djelatnosti,
g) promoviranje investicija u naftnom sektoru i
h) promoviranje konkurencije u sektoru naftne privrede prema principima nediskriminacije i transparentnosti i promoviranje konkurencije na veleprodajnom i maloprodajnom tržištu.

 

Član 5.

 

(Strateški plan)

 

(1) Strateški plan obuhvata sljedeće:
a) razvoj infrastrukture, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata, s ciljem osiguranja sigurnosti snabdijevanja uz uvažavanje tehnoloških i ekonomskih
kriterija, a u skladu sa kriterijima za zaštitu okoliša,
b) razvoj i mjere za podsticanje istraživanja rezervi sirove nafte na teritoriji Federacije BiH,
c) razvoj i mjere za podsticanje povećanja efikasnosti korištenja energije,
d) dugoročnu projekciju bilansa sa definiranom dinamikom i načinom ostvarivanja i praćenja razvoja, iz prethodne tri alineje ovog člana, uključujući i ocjenu ostvarenih efekata,
e) uvođenje novih standarda i tehnologija u naftni sektor,
f) mjere podrške institucijama zaduženim za energiju u Federaciji BiH i
g) okvirna finansijska sredstva za realizaciju Plana razvoja naftnog sektora.
(2) Strateški plan iz stava (1) ovog člana mora biti usklađen sa Prostornim planom Federacije Bosne i Hercegovine i prostornim planovima kantona.

 

Član 6.

 

(Akcioni plan)

 

(1) Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Politikom naftnog sektora i Strateškim planom donosi se Akcioni plan za period od pet godina.
(2) Akcioni plan iz stava (1) ovog člana sadrži:
a) način, dinamiku i mjere za ostvarivanje Strateškog plana,
b) dinamiku i rokove izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata,
c) podatke o subjektima odgovornim za realizaciju planiranih programa i projekata,
d) podatke o visini potrebnih finansijskih sredstava, izvorima finansiranja, uključujući i procjenu nivoa ulaganja domaćih i stranih investitora u naftni sektor i
e) druge elemente značajne za provođenje Strateškog plana.
(3) Za nadzor nad provođenjem Strateškog plana i Akcionog plana nadležno je Ministarstvo.
(4) Ministarstvo izrađuje i dostavlja Vladi godišnji izvještaj o ostvarenju Strateškog plana i Akcionog plana.
(5) Izvještaj iz stava (4) ovog člana sadrži:
a) rezultate ostvarene u prethodnoj godini u odnosu na postavljene ciljeve,
b) ocjenu uticaja ostvarenih rezultata implementacije,
c) prijedlog mjera za povećanje efikasnosti implementacije i
d) ocjenu potrebe dorade Strateškog plana i Akcionog plana.

 

Član 7.

 

(Usklađivanje planova)

 

(1) Dugoročni i kratkoročni planovi energetskih subjekata u naftnom sektoru trebaju biti usklađeni sa Strategijom razvoja naftnog sektora.
(2) Jedinice lokalne i kantonalne uprave obavezne su harmonizirati svoje planske dokumente i dokumente energetskog razvoja sa Strategijom razvoja naftnog sektora.

 

Član 8.

 

(Bilans naftnih derivata)

 

(1) Godišnji bilans naftnih derivata donosi se u okviru energetskog bilansa.
(2) Bilans iz stava (1) ovog člana donosi se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine za iduću godinu i obavezno sadrži:
a) plan potreba po pojedinim vrstama naftnih derivata;
b) plan osiguranja pojedinih vrsta naftnih derivata;
c) način na koji se osiguravaju potrebe snabdijevanja po pojedinim vrstama naftnih derivata;
d) godišnji plan, odnosno mjesečne planove nabavke naftnih derivata;
e) godišnji plan, odnosno mjesečne planove potrošnje naftnih derivata;
f) plan gubitaka zbog evaporacije, kala i rastura uskladištenih naftnih derivata;
g) plan zaliha naftnih derivata;
h) plan organizacije remonta i rekonstrukcija skladišnih kapaciteta;
i) godišnji nivo raspoloživih rezervnih kapaciteta postrojenja i objekata.

 

III. ENERGETSKE DJELATNOSTI U SEKTORU NAFTNE PRIVREDE

 

Član 9.

 

(Energetske djelatnosti)

 

Energetske djelatnosti u sektoru naftne privrede u smislu ovog zakona su:
a) proizvodnja naftnih derivata,
b) trgovina na veliko naftnim derivatima izuzev LPG,
c) transport naftnih derivata drumskim ili željezničkim saobraćajem,
d) trgovina na malo naftnim derivatima,
e) skladištenje naftnih derivata izuzev LPG i
f) trgovanje LPG.

 

Član 10.

 

(Način obavljanja energetskih djelatnosti)

 

(1) Energetske djelatnosti iz člana 9. ovog zakona obavljaju se na način kojim se osigurava sigurno snabdijevanje tržišta naftnih derivata na principima konkurencije, nediskriminacije,
energetske efikasnosti, zaštite okoliša, transparentnosti i čuvanja poslovne tajne učesnika na tržištu naftnih derivata.
(2) Energetskim djelatnostima iz člana 9. ovog zakona ne mogu se baviti privredna društva kojima promet naftnim derivatima nije osnovna djelatnost.

 

Član 11.

 

(Uvjeti za obavljanje energetske djelatnosti)

 

(1) Za obavljanje energetskih djelatnosti iz člana 9. tač. a), b), c), e) i f) ovog zakona energetski subjekt mora posjedovati Licencu.
(2) Za obavljanje energetske djelatnosti iz člana 9. tačka c) ovog zakona energetski subjekt mora posjedovati certifikate za prijevoz opasnih materija za svaku jedinicu koju koristi
za transport, te odgovarajuće dozvole za vozače.
(3) Za obavljanje energetske djelatnosti iz člana 9. tačka f) ovog zakona energetski subjekt mora:
a) raspolagati vlastitim ili unajmljenim skladišnim prostorom (terminal za LPG) izgrađenim u skladu sa važećim propisima o izgradnji i opremanju postrojenja za zapaljive tečnosti i uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti, a čiji kapacitet mora iznositi minimalno 150 m3 u jednom ili više rezervoara i najmanje jednu vlastitu cisternu za promet LPG i
b) ukoliko raspolaže punionicom LPG mora posjedovati boce za punjenje u količini većoj od 2000 boca kapaciteta od 10kg i uređajem za ispitivanje nepropusnosti prilikom punjenja boca.
(4) Skladišta iz stava (3) ovog člana moraju odgovarati odredbama Pravilnika iz člana 59. ovog zakona.

 

Član 12.

 

(Stručna komisija)

 

(1) Stručnu komisiju za utvrđivanje ispunjenosti zahtjeva definiranih Pravilnikom iz člana 11. stav (4) ovog zakona (u daljnjem tekstu: komisija) imenuje Ministar.
(2) Aktom o imenovanju komisije određuje se broj članova stručne komisije, period na koji se komisija imenuje i naknada za rad u stručnoj komisiji.
(3) Stručna komisija zapisnikom utvrđuje činjenično stanje iz stava (1) ovog člana.
(4) Stručna komisija predlaže ministru donošenje rješenja u skladu sa ovim zakonom i internim aktima Ministarstva.

 

Član 13.

 

(Uvoz naftnih derivata)

 

Za obavljanje poslova uvoza naftnih derivata energetski subjekt mora posjedovati:
?) Licencu za obavljanje energetske djelatnosti iz člana 9. tačka b) ovog zakona,
b) rješenje Federalnog ministarstva trgovine u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10).

 

Član 14.

 

(Izgradnja objekta i zaštita okoline)

 

(1) Energetski subjekti dužni su graditi, koristiti i održavati energetske objekte u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), te odgovarajućim kantonalnim propisima koji reguliraju gradnju i prostorno uređenje.
(2) Energetski subjekti iz stava (1) ovog člana dužni su se pridržavati i odredbi Zakona o zaštiti prirode ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), te odgovarajućih
kantonalnih propisa koji reguliraju zaštitu okoliša.

 

Član 15.

 

(Dostavljanje podataka)

 

(1) Energetski subjekti koji obavljaju energetske djelatnosti iz člana 9. tač. a), b), d), e) i f) ovog zakona i kupci dužni su Ministarstvu dostavljati podatke u skladu sa propisom iz
stava (2) ovog člana.
(2) Ministar će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o dostavljanju podataka iz naftnog sektora, kojim će propisati obavezu dostavljanja podataka o
mjesečnim i godišnjim prometovanim količinama naftnih derivata razvrstanim po vrsti naftnog derivata, tarifnom broju, dobavljaču i zemlji porijekla. Istim Pravilnikom
regulirat će se i dostava podataka koji se odnose na plasman naftnih derivata na tržištu Federacije BiH razvrstanih po vrsti naftnog derivata, tarifnom broju i dobavljaču.

 

IV. REGULIRANJE NAFTNOG SEKTORA

 

Član 16.

 

(Reguliranje energetskih djelatnosti)

 

Reguliranje energetskih djelatnosti iz člana 9. ovog zakona vrši Regulatorna komisija.

 

Član 17.

 

(Osnovne nadležnosti Regulatorne komisije)

 

(1) Regulatorna komisija, u smislu ovog zakona, ima sljedeće nadležnosti:
a) nadzor i reguliranje odnosa između uvoznika, trgovaca na veliko, trgovaca na malo, transportera i kupaca naftnih derivata u skladu sa ovim zakonom i provedbenim aktima Regulatorne komisije;
b) izdavanje ili oduzimanje Licenci za obavljanje energetskih djelatnosti.
(2) Regulatorna komisija osigurava nediskriminaciju, efikasnu konkurenciju i efikasno funkcioniranje tržišta naftnih derivata, obraćajući posebnu pažnju na sigurnost
snabdijevanja naftnim derivatima.
(3) Regulatorna komisija finansira se iz prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imalaca dozvola koji se bave energetskim djelatnostima iz člana 9.
ovog zakona i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na osnovu arbitraže.
(4) Iznos naknada iz stava (3) ovog člana određuje se tako da pokrivaju realne troškove rada Regulatorne komisije.

 

Član 18.

 

(Osnovne obaveze Regulatorne komisije)

 

U izvršavanju svojih ovlaštenja i obavljanju svojih funkcija, u smislu ovog zakona, Regulatorna komisija obavezna je:
a) u skladu sa politikom i reformom naftnog sektora osigurati transparentne i ravnopravne odnose između svih učesnika na tržištu;
b) štititi prava učesnika u naftnom sektoru (uvoznika, trgovaca na veliko, trgovaca na malo, transportera i kupaca naftnih derivata) putem usklađivanja njihovih interesa;
c) stvarati uvjete za konkurentnost na tržištu naftnih derivata.

 

Član 19.

 

(Dozvola za rad - Licenca)

 

(1) Licencu za obavljanje energetske djelatnosti iz člana 11. stav (1) ovog zakona daje Regulatorna komisija.
(2) Licenca se izdaje na period do pet godina.
(3) Licenca nije potrebna za:
a) trgovinu na malo naftnim derivatima,
b) skladištenje naftnih derivata i LPG koji se koriste za vlastite potrebe u količini koja ne prelazi nivo od 100 tona/godišnje i
c) prodaju LPG u bocama po ovlaštenju iz člana 37. ovog zakona i pod nadzorom energetskog subjekta koji posjeduje Licencu za trgovanje LPG.

 

Član 20.

 

(Sadržaj Licence)

 

(1) Licenca sadrži sljedeće elemente:
a) naziv energetskog subjekta,
b) energetsku djelatnost za koju je podnesen zahtjev za davanje Licence,
c) spisak objekata i podatke o kapacitetu objekata za obavljanje određene energetske djelatnosti,
d) podatke u pogledu ispunjenosti kriterija za obavljanje određene energetske djelatnosti i
e) period na koji se daje Licenca.
(2) Regulatorna komisija daje Licencu u formi rješenja.
(3) Rješenje iz stava (2) ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

 

Član 21.

 

(Izdavanje Licence)

 

Licenca se može dati pravnom licu:
a) koje je registrirano za obavljanje energetske djelatnosti,
b) koje raspolaže postrojenjima, uređajima i opremom, ispunjava tehničke, sigurnosne, ekološke i druge uvjete iz ovog zakona,
c) koje ima u radnom odnosu potreban broj stručno osposobljenih zaposlenika, ukoliko su takvi zaposlenici neophodni za obavljanje energetske djelatnosti za koju je podnesen zahtijev za Licencu (što dokazuje potvrdom o položenom stručnom ispitu),
d) koje raspolaže finansijskim sredstvima, ili dokaže da ih može osigurati, potrebnim za obavljanje energetske djelatnosti,
e) kojem nije oduzeta Licenca za obavljanje energetske djelatnosti za koju traži Licencu u posljednjih 10 godina koja prethodi godini podnošenja zahtjeva,
f) čiji članovi uprave, odnosno druga njima odgovorna lica nisu bila u posljednjih pet godina pravomoćno osuđena za krivično djelo povezano sa obavljanjem energetskih djelatnosti,
g) koje ispunjava i druge propisane uvjete predviđene Pravilnikom.

 

Član 22.

 

(Oduzimanje Licence)

 

(1) Licenca se prije isteka njenog važenja može oduzeti privremeno ili trajno.
(2) Postupku oduzimanja Licence prethodi pisana opomena Regulatorne komisije. Nakon što Regulatorna komisija zaprimi odgovor na opomenu od vlasnika Licence, ili on ne
odgovori u roku koji odredi Regulatorna komisija, provodi se postupak oduzimanja Licence. Ako u toku postupka vlasnik Licence ispuni propisane uvjete za obavljanje energetske djelatnosti, Regulatorna komisija može obustaviti postupak oduzimanja Licence.
(3) Postupak za oduzimanje Licence obavlja se na isti način kao i postupak za davanje Licence.
(4) Postupku trajnog oduzimanja Licence prethodi postupak privremenog oduzimanja Licence.
(5) Postupak trajnog oduzimanja Licence provodi se ako energetski subjekt ne otkloni nedostatak u roku određenom aktom o privremenom oduzimanju Licence ili ne otkloni
nedostatke u radu u roku određenom rješenjem nadležnog inspektora.

 

Član 23.

 

(Razlozi za oduzimanje Licence)

 

(1) Regulatorna komisija oduzet će Licencu ukoliko utvrdi da vlasnik Licence:
a) prestane ispunjavati neke od uvjeta iz člana 21. stav 1. tač. a), b), c) ili d) ovog zakona,
b) krši carinske propise, ne izmiruje svoje poreske obaveze, uvjete definirane ekološkom dozvolom i tehničke propise iz ove oblasti,
c) ne poštuje uvjete i rokove postavljene Licencom,
d) ne obavlja odobrenu energetsku djelatnost o čemu je bio dužan obavijestiti Regulatornu komisiju,
e) ne dostavlja Regulatornoj komisiji tražene podatke i informacije,
f) namjerno dostavi Regulatornoj komisiji netačne podatke i informacije,
g) ne omogući Regulatornoj komisiji direktan pristup opremi i dokumentaciji,
h) postane finansijski nesolventan, odnosno proglasi stečaj ili likvidaciju i
i) ne ispunjava i druge propisane uvjete predviđene Pravilnikom.
(2) Regulatorna komisija može na osnovu izvještaja Federalne uprave za inspekcijske poslove oduzeti Licencu ukoliko vlasnik Licence ne izvršava obaveze utvrđene odredbama
ovog zakona koje se odnose na kontrolu kvaliteta naftnih derivata.

 

Član 24.

 

(Registar Licenci)

 

(1) Regulatorna komisija vodi Registar Licenci.
(2) Registar Licenci sastoji se od svih spisa (predmeta) koji obuhvataju sve akte i priloge koji se odnose na isto pitanje i čine posebnu cjelinu.
(3) Registarski spis sadrži:
a) zahtjev za davanje Licence za obavljanje Licencirane energetske djelatnosti,
b) dokumente i priloge koji se podnose uz zahtjev za davanje Licence,
c) rješenje po zahtjevu i
d) Licencu za obavljanje Licencirane energetske djelatnosti, rješenje o izmjenama i dopunama, obnavljanju ili oduzimanju Licence.
(4) Regulatorna komisija vodi zbirni registar u elektronskom obliku koji sadrži sljedeće podatke:
a) registarski broj Licence,
b) naziv i sjedište vlasnika Licence,
c) datum upisa u Registar Licenci,
d) identifikacioni broj vlasnika Licence,
e) datum izdavanja Licence,
f) datum isteka Licence i
g) datum donošenja rješenja o izmjenama, dopunama, obnavljanju ili oduzimanju Licence.
(5) Izvod iz Registra javna je isprava.

 

Član 25.

 

(Pravilnik o izdavanju Licenci)

 

Pravilnikom o izdavanju Licenci za obavljanje energetske djelatnosti iz sektora naftne privrede, koji donosi Regulatorna komisija u roku 30 dana od dana usvajanja izmjena Statuta
Regulatorne komisije usklađenih sa odredbama ovog zakona, utvrđuju se:
a) vrste Licenci,
b) postupak podnošenja zahtjeva,
c) potrebni akti i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev,
d) formulari za podnošenje zahtjeva,
e) period važenja Licence,
f) kriteriji za izdavanje Licence,
g) uvjeti Licence (zajednički i posebni),
h) zahtjev za dodatnim informacijama,
i) obnavljanje Licence i
j) izmjene i dopune Licence.

 

Član 26.

 

(Uvjeti nadgledanja)

 

(1) Regulatorna komisija nadgleda obavljanje licencirane energetske djelatnosti.
(2) Vlasnik Licence za vrijeme trajanja Licence Regulatornoj komisiji dostavlja izvještaj o svim promjenama vezanim uz kriterije definirane Pravilnikom iz člana 25. ovog zakona,
odmah po nastanku promjena.
(3) Vlasnik Licence za vrijeme trajanja Licence Regulatornoj komisiji dostavlja godišnji izvještaj o finansijskom poslovanju.
(4) Vlasnik Licence dostavlja sve podatake koje Regulatorna komisija traži u toku vremenskog perioda za koji je Licenca izdata.
(5) Regulatorna komisija može izvršiti i kontrolu postrojenja i dokumenata vezanih uz Licence u prostorijama vlasnika Licence (periodično najavljene i nenajavljene posjete).
(6) Regulatorna komisija nadgleda sve aspekte usaglašavanja vlasnika Licence sa uvjetima Licence, kao i svim odredbama ovog zakona.
(7) Regulatorna komisija nadgleda pridržavanje vlasnika Licence uvjeta iz Licence i ovog zakona.

 

Član 27.

 

(Stručni ispit)

 

(1) Stručna osposobljenost za obavljanje poslova iz naftnog sektora, navedenih u stavu (2) ovog člana, provjerava se polaganjem stručnog ispita.
(2) Poslovi iz naftnog sektora za koje je potreban stručni ispit su:
a) odgovorno lice u skladištu/terminalu naftnih derivata i
b) odgovorno lice u skladištu/pretakalištu LPG.
(3) Ministar će u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o uvjetima, načinu i troškovima polaganja stručnih ispita za odgovorne radnike iz energetskog sektora.
(4) Stručni ispit polaže se pred stručnom komisijom koju imenuje Ministar.
(5) Aktom o imenovanju komisije određuje se broj članova stručne komisije, vrijeme na koje se komisija imenuje i naknada za rad u stručnoj komisiji.
(6) Stručni ispiti koji su položeni do momenta stupanja na snagu ovog zakona pred ovlaštenim institucijama smatraju se važećim.

 

V. SIGURNOST SNABDIJEVANJA TRŽIŠTA NAFTNIM DERIVATIMA

 

Član 28.

 

(Sigurnost snabdijevanja)

 

(1) Ministarstvo nadzire i poduzima aktivnosti u svrhu sigurnog, redovnog i kvalitetnog snabdijevanja naftnim derivatima.
(2) Vlada na prijedlog Ministarstva donosi plan intervencije u slučaju poremećaja na tržištu Federacije BiH i neočekivanog ili neprekidnog nedostatka naftnih derivata, velikih
prirodnih nepogoda, tehnoloških katastrofa ili neočekivanog i visokog rasta cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu.

 

Član 29.

 

(Cijene naftnih derivata)

 

(1) Cijene naftnih derivata formiraju se u skladu sa tržišnim uvjetima.
(2) U slučaju poremećaja na tržištu naftnih derivata u Federaciji BiH ili u slučajevima ozbiljnih prekida u snabdijevanju, Vlada može propisati način određivanja najviše
cijene pojedinih naftnih derivata, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, a nakon prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva.
(3) Obračun iz stava (2) ovog člana zasniva se na mjerljivim tržišnim elementima, a uključuje: cijenu naftnih derivata na tržištu, devizni kurs, carinu, troškove primarnog skladištenja i distribucije, maržu, akcize i druge indirektne poreze.

 

Član 30.

 

(Taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata)

 

(1) Taksa je namjenski javni prihod koji se propisuje ovim zakonom i namijenjena je za finansiranje uspostavljanja rezervi naftnih derivata u Federaciji BiH i prihod je
Operatora.
(2) Taksa iz stava (1) ovog člana plaća se na promet naftnih derivata koji služe za krajnju potrošnju u visini od 0.01 KM po litru naftnih derivata, uključujući i LPG koji se koristi u
motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.
(3) Obveznici takse iz stava (1) ovog člana su: energetski subjekti koji se bave prometom naftnih derivata na malo i kupac koji naftne derivate koristi za namjene utvrđene
članom 2. tačka g) ovog zakona.
(4) Iznos takse iz stava (2) ovog člana sadržan je u maloprodajnoj cijeni svih naftnih derivata u distribuciji tako što se dodaje na već utvrđenu maloprodajnu cijenu u kojoj taksa nije sadržana.
(5) Ako je obveznik takse iz stava (2) ovog člana kupac, taksu obračunava na ukupno nabavljene količine naftnih derivata u toku mjeseca.
(6) Energetski subjekt koji se bavi energetskom djelatnosti iz člana 9. tačka d) ovog zakona prilikom prodaje naftnih derivata dužan je na ispostavljenom računu posebno
evidentirati iznos takse.
(7) Obaveznici iz stava (3) ovog člana taksu iz stava (2) ovog člana plaćaju do 20. u mjesecu za protekli mjesec na uplatni- depozitni račun sa kojeg se prenosi na poseban namjenski
podračun Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.
(8) Za neplaćenu i nepravovremenu plaćenu taksu plaća se zatezna kamata propisana za javne prihode u Federaciji BiH.
(9) Nadzor nad primjenom ovog zakona u dijelu takse vrši Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine.
(10) Federalni ministar finansija propisat će obrazac i način uplate takse iz stava (1) ovog člana.
(11) Ministar će Pravilnikom iz člana 15. stav (2) ovog zakona propisati sadržaj i način dostavljanja podataka o uplatama takse.

 

Član 31.

 

(Namjenski utrošak sredstava prikupljenih na osnovu takse)

 

(1) Način namjenskog utroška sredstava utvrđuje Vlada na prijedlog Ministarstva.
(2) Namjenskim utroškom sredstava iz stava (1) ovog člana smatra se:
a) kupovina naftnih derivata s ciljem formiranja rezervi naftnih derivata,
b) ugovaranje osiguranja rezervi naftnih derivata,
c) kontrola kvaliteta rezervi naftnih derivata,
d) osiguranje tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta za skladištenje naftnih derivata i
e) troškovi rada Operatora.

 

Član 32.

 

(Kvalitet naftnih derivata)

 

(1) Naftni derivati koji se uvoze i/ili stavljaju u promet na teritoriji Federacije BiH moraju zadovoljavati kvalitet utvrđen standardima:
a) bezolovni motorni benzini - BAS EN 228:2008,
b) dizel-goriva - BAS EN 590:2008,
c) lož-ulje ekstra lahko "LUEL" - BAS 1002:2004,
d) lož-ulje lahko specijalno "LS", srednje "S" i teško "T" moraju zadovoljavati fizičko-hemijske karakteristike definirane važećim standardima i Odlukom,
e) LPG za upotrebu u automobilima BAS EN 589:2011 i
f) LPG za upotrebu u industriji i domaćinstvima JUSB.H2.134:1962 - do donošenja BAS standarda.
(2) Naftni derivati koji se prodaju na tržištu mogu sadržavati biogoriva u skladu sa propisima o kvalitetu biogoriva, kvalitetu naftnih goriva i drugim propisima koji su na snazi u Federaciji BiH.
(3) Energetski subjekti koji uvoze i/ili stavljaju u promet naftne derivate iz st. (1), (2) i (3) ovog člana dužni su, uz navedeno gorivo, priložiti dokumente definirane Odlukom.
(4) Energetskim subjektima koji uvoze i/ili stavljaju u promet naftne derivate iz st. (1) i (2) ovog člana nije dozvoljeno korištenje sredstava za poboljšanje parametara goriva
direktnim dodavanjem gorivu.

 

Član 33.

 

(Unutrašnji promet gorivom nižeg kvalitetnog nivoa)

 

Na teritoriji Federacije BiH nije dozvoljena prodaja goriva nižeg kvalitetnog nivoa od kvaliteta goriva definiranog članom 32. ovog zakona.

 

Član 34.

 

(Interna stanica za snabdijevanje gorivom)

 

(1) Kontroli kvaliteta goriva podliježu i interne stanice za snabdijevanje gorivom.
(2) Broj uzoraka za kontrolu kvaliteta utvrđuje se na osnovu prometovanih količina u protekloj godini.
(3) Broj uzoraka iz stava (2) ovog člana utvrđuje se u skladu sa obimom monitoringa preciziranim Odlukom i u skladu sa stavom (3) člana 35. ovog zakona.
(4) Vlasnici internih stanica za snabdijevanje gorivom dužni su u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvu dostaviti podatke o lokaciji, kapacitetu, godini
izgradnje interne stanice, te vrsti i godišnjoj količini naftnih derivata kojom se prometuje.
(5) Vlasnici novoizgrađenih internih stanica za snabdijevanje gorivom dužni su odmah, nakon izvršenog tehničkog prijema stanice, Ministarstvu dostaviti podatke iz stava (4) ovog člana.

 

Član 35.

 

(Kontrola kvaliteta)

 

(1) Praćenje kontrole kvaliteta i količina naftnih derivata (u daljnjem tekstu: monitoring) vrši se u skladu sa Odlukom i ovim zakonom.
(2) Monitoring se obavlja po Programu utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva (u daljnjem tekstu: Program) koji, najmanje jednom godišnje Pravilnikom
propisuje Ministarstvo.
(3) Program propisuje obim monitoringa svih vrsta tečnih goriva i LPG i dinamiku provođenja monitoringa za svakog energetskog subjekta posebno.
(4) Dinamiku provođenja monitoringa definiranu po energetskom subjektu, energentu, broju uzoraka i inspekcijskom tijelu utvrđuje Ministarstvo najmanje jednom mjesečno i
dostavlja Federalnoj upravi za inspekcijske poslove -Tehnička inspekcija. Na osnovu dinamike provođenja monitoringa Federalna uprava za inspekcijske poslove
dostavlja naredbu inspekcijskim tijelima za uzimanje uzoraka.
(5) Monitoring kvaliteta goriva provodi inspekcijsko tijelo koje koristi usluge akreditirane laboratorije, koja ima sjedište na teritoriji Federacije BiH, o čemu izdaje Uvjerenje o
usklađenosti.
(6) Ukupan broj uzoraka jednog energenta, definiranih programom, proporcionalno će se rasporediti na akreditirana i ovlaštena inspekcijska tijela u skladu sa obimom
akreditacije ispitnih laboratorija.
(7) Izvještaj o provedbi dinamike provođenja monitoringa za prethodni mjesec inspekcijska tijela dostavljaju Ministarstvu i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove najkasnije
do 7. u tekućem mjesecu, osim Uvjerenja o usklađenosti kvaliteta za goriva koja ne zadovoljavaju kvalitet koja se dostavljaju odmah.
(8) Energetski subjekt nema mogućnost izbora inspekcijskog tijela i dužan je dozvoliti uzorkovanje propisano stavom (4) ovog člana.
(9) Kontrolu provođenja programa, po dinamici iz stava (4) ovog člana, obavlja Federalna uprava za inspekcijske poslove.
(10) Troškove izvođenja monitoringa snosi energetski subjekt.
(11) Metodologiju izračuna troškova izvođenja monitoringa donosi Regulatorna komisija. Na osnovu ove metodologije, najmanje jednom godišnje, Regulatorna komisija utvrđuje
iznos troškova izvođenja monitoringa.
(12) Kontrolu prometa naftnih derivata vrše organi tržišne inspekcije, koji, pored količinske i organoleptičke kontrole, kontroliraju i usklađenost dokumenta koji prate tečna naftna
goriva koja se stavljaju u promet na tržište Federacije BiH sa Odlukom i ovim zakonom, o čemu izdaju potvrdu.
(13) Sadržaj potvrde iz stava (12) ovog člana definiran je Pravilnikom iz člana 15. stav (2) ovog zakona.
(14) U slučaju da organi tržišne inspekcije utvrde da energetski subjekt nije pravovremeno dostavio izvještaj o prometu naftnim derivatima ili je dostavio pogrešne podatke, nalažu
upravne i druge mjere u skladu sa svojim ovlaštenjima i o tome obavještava Ministarstvo.

 

Član 36.

 

(Obim monitoringa LPG)

 

(1) Broj uzoraka za LPG utvrđuje se na osnovu prometovanih količina LPG u protekloj godini.
(2) Obim, način i uvjeti vršenja monitoringa kvaliteta LPG iz stava (1) ovog člana definirat će se Pravilnikom koji će donijeti Ministarstvo u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 37.

 

(Stavljanje u promet LPG u bocama)

 

(1) LPG u bocama u promet može stavljati energetski subjekt koji ima Licencu za obavljanje energetske djelatnosti iz člana 9. tačka f) ovog zakona.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, LPG u bocama na tržište može stavljati i prodavač pod uvjetom da je sklopio ugovor o ovlaštenju i nadzoru sa energetskim subjektom iz stava
(1) ovog člana.
(3) Energetski subjekt iz stava (1) ovog člana Ministarstvu dostavlja:
a) obavještenje koje sadrži ime i adresu prodavača, sa regijom prodaje najkasnije sedam dana po sklapanju pojedinačnog ugovora o ovlaštenju i nadzoru prodaje sa prodavačem i
b) listu svih prodavača najkasnije do 15. decembra za svaku narednu godinu.

 

Član 38.

 

(Operativne zalihe)

 

(1) Operativne zalihe formiraju se radi osiguranja stabilnosti proizvodnje električne i/ili toplotne energije za tržište i za kupce koji zahtijevaju posebnu sigurnost i kvalitet
snabdijevanja u Federaciji BiH, te za stabilno i sigurno odvijanje zračnog saobraćaja.
(2) Operativne zalihe formiraju se na nivou petnaestodnevnih prosječnih potreba u prethodnoj kalendarskoj godini.
(3) Operativne zalihe formiraju se za sljedeće naftne derivate:
dizel-goriva, lož-ulja, gorivo za mlazne motore i LPG i to isključivo u rezervoarima lociranim na teritoriji Federacije BiH.
(4) Obaveznici osiguranja operativnih zaliha su:
a) energetski subjekti koji u proizvodnji električne i toplinske energije za tržište, tarifne kupce ili za vlastite potrebe koriste naftne derivate iz stava (3) ovog člana,
b) javne ustanove iz oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite koje proizvode ili mogu proizvoditi električnu ili toplotnu energiju za vlastite potrebe iz naftnih derivata iz stava (3) ovog člana i
c) energetski subjekti koji pružaju uslugu snabdijevanja naftnim derivatima na aerodromima otvorenim za međunarodni saobraćaj.
(5) Obveznici iz stava (4) ovog člana dužni su čuvati operativne zalihe u vlastitim skladištima ili ih osigurati ugovoranjem o prvenstvu kupovine sa energetskim subjektima iz člana 9. tač. b) i e) ovog zakona u njihovim skladištima.
(6) Pravilnik kojim se definiraju postupci, rokovi, način čuvanja, dinamika uspostavljanja operativnih zaliha i obavještavanje o zalihama donosi Ministar.

 

VI. OBAVEZNE ZALIHE NAFTNIH DERIVATA

 

Član 39.

 

(Obavezne zalihe)

 

Obavezne zalihe naftnih derivata formirat će se radi osiguranja snabdijevanja naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti Bosne i Hercegovine zbog vanrednih
poremećaja u snabdijevanja. Obavezne zalihe naftnih derivata formirat će se u skladu sa direktivom 2009/119/EC.

 

VII. REZERVE NAFTNIH DERIVATA

 

Član 40.

 

(Rezerve naftnih derivata)

 

(1) Rezerve naftnih derivata formiraju se i koriste radi osiguranja snabdijevanja naftnim derivatima Federacije BiH u slučaju prijetnje energetskoj sigurnosti uzrokovanoj
vanrednim poremećajima u snabdijevanju.
(2) Vlada, na prijedlog Ministarstva, donosi odluku i uvjete pod kojima se puštaju na tržište i koriste rezerve naftnih derivata iz stava (1) ovog člana.
(3) Odlukom iz stava (2) ovog člana određuju se i energetski subjekti koji su dužni izvršiti distribuciju rezervi naftnih derivata na teritoriji Federacije BiH.
(4) Rezerve iz stava (1) ovog člana uključuju sljedeće grupe naftnih derivata:
a) motorne benzine,
b) dizel-gorivo i
c) lož-ulje - LUEL.
(5) Rezerve naftnih derivata iz stava (3) ovog člana čuvaju se u gotovim proizvodima isključivo u skladištima koja su u vlasništvu ili posjedu Operatora i ne mogu biti predmetom
izvršenja.
(6) Skladišta iz stava (5) ovog člana mogu se registrirati i kao carinska skladišta u skladu sa posebnim propisima.
(7) Skladišta iz stava (5) ovog člana mogu se iznajmljivati drugim energetskim subjektima u skladu sa zakonima.
(8) Na prijedlog Operatora Ministar donosi propis kojim definira način osiguranja, organizaciju skladištenja, regionalni raspored i dinamiku formiranja i zanavljanja
rezervi naftnih derivata.

 

Član 41.

 

(Operator rezervi naftnih derivata)

 

(1) Ovim zakonom osniva se Operator rezervi naftnih derivata i utvrđuju ciljevi poslovanja i djelatnost, kapital, vlasništvo, ovlaštenja, organi, finansijski plan i obavještavanje i druga
pitanja značajna za rad Operatora.
(2) Operator iz stava (1) ovog člana posluje pod nazivom "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo.
(3) Skraćeni naziv Operatora je Terminali Federacije.
(4) Operator posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09,
63/10 i 75/13), ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

 

Član 42.

 

(Kapital Operatora)

 

(1) Kapital Operatora je u 100% vlasništvu Federacije BiH.
(2) Postojeći kapital privrednog društva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo utvrđen Odlukom o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije"
d.o.o. Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", br. 60/03, 51/04, 8/05, 13/05, 64/05, 8/09, 99/12, 2/13, 70/13, 14/14 i 22/14), danom stupanja na snagu ovog zakona postaje kapital Operatora.
(3) Odluku o povećanju ili smanjenju kapitala Operatora donosi Skupština Operatora na prijedlog Vlade.

 

Član 43.

 

(Organi Operatora)

 

Organi Operatora su Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

 

Član 44.

 

(Ciljevi poslovanja Operatora)

 

(1) Operator je jedini ovlašten za uspostavu i zanavljanje rezervi naftnih derivata i sa njima ne smije poslovati bez prethodno pribavljene pisane saglasnosti Ministarstva.
(2) Aktivnosti iz stava (1) ovog člana Operator obavlja u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06,
24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 87/13) i ovim zakonom.
(3) Prilikom nabavke naftnih derivata, radi uspostave ili zanavljanja rezervi naftnih derivata, Operator nije dužan uplaćivati taksu.
(4) Operator je dužan ovlaštenim predstavnicima Ministarstva omogućiti pregled pratećih dokumenata i kontrolu uspostavljanja rezervi naftnih derivata.
(5) Ministarstvo i Operator dužni su čuvati sve dokumente, podatke i statističke dokumente koji se odnose na vrstu, količinu, kvalitet i razmještaj rezervi naftnih derivata najmanje pet godina od dana njihovog nastanka.

 

Član 45.

 

(Djelatnosti Operatora)

 

(1) Djelatnosti Operatora, između ostalih, su:
a) trgovina na veliko tekućim gorivima i srodnim proizvodima,
b) skladištenje naftnih derivata,
c) stavljanje rezervi naftnih derivata na tržište u slučaju poremećaja snabdijevanja,
d) organizacija, nadzor i upravljanje količinama i kvalitetom rezervi naftnih derivata,
e) prikupljanje i obrada podataka o stanju i prometu operativnih zaliha naftnih derivata i rezervi naftnih derivata,
f) saradnja sa ministarstvima i nadležnim inspekcijama u skladu sa posebnim propisima,
g) saradnja sa domaćim i inozemnim energetskim tijelima i/ili subjektima i
h) osiguranje tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta za skladištenje naftnih derivata.
(2) Skladištenje rezervi naftnih derivata u objektima u vlasništvu Operatora, te upravljanje ovim objektima Operator ne može povjeriti drugom energetskom subjektu.

 

Član 46.

 

(Finansijski plan i izvještaj)

 

(1) Operator posluje na osnovu godišnjeg finansijskog plana koji donosi Skupština Operatora i kojim se utvrđuju ciljevi i rokovi za provođenje finansijskog plana. Poseban dio
finansijskog plana mora sadržavati način korištenja takse i rok u kojem će se operativne zalihe u cijelosti zamijeniti zalihama naftnih derivata Operatora.
(2) Operator tokom poslovne godine podnosi Ministarstvu izvještaj o poslovanju čiji sastavni dio je prijedlog mjera za prevazilaženje eventualnih problema u poslovanju.

 

VIII. NADZOR

 

Član 47.

 

(Upravni i inspekcijski nadzor)

 

(1) Upravni nadzor, koji obuhvata nadzor nad primjenom odredbi ovog zakona i drugih propisa, nadzor nad obavljanjem poslova određenih ovim zakonom, nadzor nad
zakonitošću upravnih i drugih akata koje donose nadležni organi, kao i nadzor nad njihovim postupanjem vrši Ministarstvo i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru
svojih nadležnosti, u skladu sa ovlaštenjima propisanim ovim zakonom i Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine
Federacije BiH", br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 i 61/06) u svrhu sigurnog, redovnog i kvalitetnog snabdijevanja naftnim derivatima.
(2) Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom i provođenjem ovog zakona vrše Tehnička i Tržišna inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove, u skladu sa Zakonom o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/05), neposrednim uvidom kod energetskog subjekta u pogledu primjene odredbi ovog zakona, kao i poduzimanju upravnih i drugih mjera i radnji u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), a po postupku utvrđenom Zakonom o upravnom postupku ("Službene
novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i Zakonom o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/06) sa ciljem usklađivanja
utvrđenih nepravilnosti sa propisima.
(3) Nadzor će se prije svega vršiti redovnim kontrolama, ali i vanredno u slučajevima saznanja o eventualno uočenim nedostacima.
(4) U okviru redovne kontrole Federalna inspekcija vrši:
a) inspekcijski nadzor nad dostavom podataka nadležnim organima,
b) kontrolu posjedovanja i valjanosti Licenci,
c) kontrolu kvaliteta naftnih derivata i odgovarajuće dokumentacije,
d) kontrolu provođenja programa i dinamike provođenja monitoringa,
e) kontrolu označavanja pumpnih automata,
f) kontrola ugovora između prodavača i ovlaštenog energetskog subjekta i
g) kontrolu operativnih zaliha.
(5) U slučaju potrebe za vanrednom kontrolom Federalna uprava za inspekcijske poslove će na pisani zahtjev Ministarstva, odnosno Federalnog ministarstva trgovine, a u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/05) izvršiti vanrednu kontrolu u skladu sa zahtjevom.

 

IX. KAZNENE ODREDBE
Član 48.

 

(1) Za prekršaj bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 KM do 15.000,00 KM pravno lice ako:
a) obavlja djelatnost suprotno odredbi člana 10. stav (2) ovog zakona,
b) obavlja djelatnosti suprotno članu 11. stav (1) ovog zakona,
c) ne uplati taksu u skladu sa članom 30. stav (7) ovog zakona,
d) u svojstvu inspekcijskog tijela i/ili laboratorije izda netačno uvjerenje o usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva, odnosno netačan izvještaj o ispitivanju, odnosno postupi suprotno odredbama člana 35. Ovog zakona,
e) prodaje LPG u bocama suprotno odredbama člana 37. ovog zakona.
(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana bit će kažnjeno i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM.
(3) Za ponovljeni prekršaj pravnog lica iz stava (1) tačka d) ovog člana Ministarstvo pokreće postupak za oduzimanje Licence.

 

Član 49.

 

(1) Za prekršaj bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 12.000,00 KM pravno lice ako:
a) ne dostavlja nadležnim organima podatke iz člana 15. ovog zakona,
b) ne iskaže iznos takse na računu u skladu sa članom 30. stav (6) ovog zakona,
c) suprotno odredbama člana 32. stav (4) ovog zakona koristi sredstva za poboljšanje parametara goriva,
d) ne postupi u skladu sa odredbama člana 33. Ovog zakona,
e) ne dostavlja nadležnim organima podatke iz člana 34. ovog zakona,
f) ne dozvoli uzimanje uzorka akreditiranom inspekcijskom tijelu kako je propisano u član 35. stav (8) ovog zakona,
g) ne osigura operativne zalihe naftnih derivata u skladu sa članom 38. ovog zakona,
h) ne postupi u skladu sa odredbama člana 51. Ovog zakona.
(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana bit će kažnjeno i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

 

X. PRIJELAZNE ODREDBE

 

Član 50.

 

(Popis zaliha goriva)

 

(1) Odredbe ovog zakona ne odnose se na tečna naftna goriva nabavljena za potrebe tržišta Federacije BiH i uskladištena na teritoriji Federacije BiH na dan stupanja na snagu ovog
zakona.
(2) Direkcija za robne rezerve Federacije BiH i dobavljači obavezni su, na dan stupanja na snagu ovog zakona, popisati tečna naftna goriva iz stava (1) i popise dostaviti Ministarstvu
u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(3) Direkcija za robne rezerve Federacije BiH dužna je utrošiti ili zanoviti tečna naftna goriva popisana u skladu sa stavom (2) ovog člana u roku 90 dana od dana stupanja na snagu
ovog zakona.
(4) Dobavljači su dužni utrošiti ili prodati krajnjem kupcu tečna goriva popisana u skladu sa stavom (2) ovog člana u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 51.

 

(Rok za prvo podošenje zahtjeva za Licencu)

 

Energetski subjekti koji u trenutku stupanja na snagu ovog zakona već obavljaju jednu i više energetskih djelatnosti za koje je ovim zakonom predviđena obaveza posjedovanja Licence,
moraju u roku 60 dana od dana donošenja Pravilnika iz člana 25. ovog zakona podnijeti zahtijev za izdavanje Licence.

 

Član 52.

 

(Biogoriva)

 

Uvjeti, način i postupak proizvodnje, trgovine, skladištenja i korištenja biogoriva u transportu, kao i druga pitanja od značaja za poticanje proizvodnje i korištenja biogoriva regulirat će se
posebnim zakonom.

 

Član 53.

 

(Funkcionalna uspostava Regulatorne komisije)

 

(1) Rok za funkcionalnu uspostavu Regulatorne komisije je 90 dana od dana stupanja Zakona na snagu.
(2) Do potpunog uspostavljanja organizacione strukture Regulatorne komisije funkciju regulatora u sektoru naftne privrede vrši Ministarstvo.

 

Član 54.

 

(Funkcionalna uspostava Operatora)

 

(1) Stupanjem na snagu ovog zakona Operator preuzima sva prava i obaveze, uključujući sve zaposlenike i imovinu "Terminala Federacije" d.o.o. Sarajevo.
(2) Organi upravljanja i rukovođenja "Terminala Federacije" d.o.o. Sarajevo nastavljaju vršiti dužnost do izbora novih organa.
(3) Organi upravljanja i rukovođenja Operatora iz člana 43. ovog zakona bit će uspostavljeni u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 55.

 

(Prestanak rada Operatora)

 

(1) Operator može prestati raditi samo u slučaju prestanka važenja ovog zakona ili na osnovu posebnog zakona.
(2) U slučaju prestanka rada Operatora prestankom važenja ovog zakona sva imovina Operatora, što preostane nakon izmirenja svih obaveza, prenosi se vlasniku Operatora -
Federaciji BiH.

 

Član 56.

 

(Prestanak važenja Odluke o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo)

 

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Odluka o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo ("Službene novine
Federacije BiH", br. 60/03, 51/04, 8/05, 13/05, 64/05, 8/09, 99/12, 2/13, 70/13, 14/14 i 22/14).

 

Član 57.

 

(Pravilnik o LPG)

 

Ministar će u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik kojim će regulirati izgradnju postrojenja za skladištenje, pretakanje i punjenje LPG.

 

Član 58.

 

(Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom)

 

Ministar će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila.

 

Član 59.

 

(Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje trebaju ispunjavati skladišta tečnih naftnih goriva - terminala)

 

Ministar će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje trebaju ispunjavati skladišta tečnih naftnih goriva -
terminala.

 

Član 60.

 

(Usklađivanje sa ovim zakonom)

 

U slučaju da su odredbe drugih zakona i propisa u suprotnosti sa ovim zakonom primjenjivat će se ovaj zakon.

 

XI. ZAVRŠNA ODREDBA

 

Član 61.

 

(Stupanje na snagu)

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

                                                      
Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić