ZAKON
O FINANCIJSKOM KONSOLIDIRANJU
GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se zakonom uređuje financijsko konsolidiranje gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: gospodarska društva) i to:
- gospodarskih društava u čijem je temeljnom kapitalu državni kapital zastupljen s više od 50% i njihovih ovisnih društava (u daljnjem tekstu: društvo s većinskim sudjelovanjem državnoga kapitala),
- gospodarskih društava u čijem je temeljnom kapitalu državni kapital zastupljen do 50% (u daljnjem tekstu: društvo sa sudjelovanjem državnoga kapitala) i
- gospodarskih društava u čijem je temeljnom kapitalu privatni kapital zastupljen sa 100% (u daljnjem tekstu: društvo sa 100% sudjelovanjem privatnoga kapitala).
Zahtjev za pokretanjem postupka financijskog konsolidiranja gospodarskih društava iz stavka 1. ovoga članka nakon što mjerodavno tijelo gospodarskoga društva donese odluku o
pokretanju postupka financijskog konsolidiranja gospodarskog društva dužna je podnijeti odgovorna osoba u gospodarskom društvu koje:
- prema godišnjim izvješćima o poslovanju u prethodne tri godine posluje s gubitkom i
- ne izmiruje redovito svoje tekuće financijske obveze.
U pogledu pitanja koja uređuju ovaj zakon i propisi doneseni na temelju ovoga zakona imaju značaj posebnih propisa u odnosu na sve druge propise koji na teritoriju Federacije Bosne
i Hercegovine uređuju ista pitanja, kao opći propisi.

 

II. FINANCIJSKO KONSOLIDIRANJE DRUŠTVA S VEĆINSKIM SUDJELOVANJEM DRŽAVNOGA KAPITALA

 

Članak 2.

 

Financijsko konsolidiranje društva s većinskim sudjelovanjem državnoga kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 30.09.2013. godine, temeljem:
- doprinosa za zdravstveno osiguranje,
- doprinosa za osiguranje od neuposlenosti,
- poreza, isključujući porez na dodatnu vrijednost,
- isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga,
- dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge,
- dugovanja prema uposlenicima.
Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnoga kapitala za doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje bit će predmet posebnog zakona.

 

Članak 3.

 

Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnoga kapitala temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za osiguranje od neuposlenosti
i poreza, isključujući porez na dodatnu vrijednost, izvršit će se na način i po prioritetima kako slijedi:
- izmirenjem duga gospodarskoga društva ranije izdatim obveznicama temeljem ratnih potraživanja koje su izdate na ime gospodarskog društva koje se konsolidira, a čiji je emitent Federacija Bosne i Hercegovine pri čemu vrijednost obveznica podrazumijeva vrijednost
utvrđenu rješenjem o verificiranju ratnih potraživanja,
- izmirenjem duga na teret kapitala gospodarskoga društva koje se konsolidira.
Ukoliko se financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnoga kapitala iz stavka 1. ovoga članka vrši izmirenjem duga na teret Federacije Bosne i
Hercegovine, obvezatno se u strukturi kapitala društva vrši odgovarajuće povećanje sudjelovanja državnoga kapitala, izuzev u slučaju kada se financijsko konsolidiranje vrši uz
proporcionalno sudjelovanje ostalih vlasnika kapitala društva.

 

Članak 4.

 

Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnoga kapitala za dugovanja temeljem isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih
usluga može se izvršiti reprogramom dugovanja radi izmirenja pod povoljnim uvjetima, uključujući odgodu plaćanja i plaćanje dugovanja u obrocima.
Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnoga kapitala za dugovanje iz stavka 1. ovoga članka obuhvata izmirenje glavnog duga, a kamate se
mogu otpisati. Odluku o otpisu kamata donosi mjerodavno tijelo gospodarskog društva kojem se duguje.
Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnoga kapitala za dugovanja temeljem isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih
usluga može se izvršiti ukoliko društvo koje se konsolidira pribavi prethodnu suglasnost gospodarskog društva koje je izvršilo pružanje usluga za izmirenje dugovanja na način iz st. 1. i 2. ovoga članka.

 

Članak 5.

 

Financijsko konsolidiranje dugovanja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala prema dobavljačima za isporučene robe i usluge i prema uposlenicima može se izvršiti:
- iz sredstava ostvarenih prodajom imovine koja nisu uvjet obavljanja njihove temeljne djelatnosti u postupku male privatizacije,
- iz sredstava ostvarenih prodajom imovine koja se koristila za temeljnu proizvodnu djelatnost društva, ali koja nije bila u funkciji najmanje 36 mjeseci ili je njezino korištenje zbog tehničko-tehnološke zastarjelosti nerentabilno za proizvodnu djelatnost gospodarskog društva,
- promjenom strukture temeljnog kapitala društva s većinskim sudjelovanjem državnoga kapitala u korist povjeritelja u iznosu jednakom iznosu dugovanja društva koje se konsolidira, ukoliko društvo koje se konsolidira pribavi prethodnu suglasnost povjeritelja.
Prodaja dijelova, odnosno sredstava društava s većinskim sudjelovanjem državnoga kapitala koji nisu uvjet za obavljanje njihove temeljne djelatnosti vrši se u postupku male privatizacije
koji provodi mjerodavna agencija za privatizaciju sukladno odredbama Zakona o privatizaciji poduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01,
27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

 

Članak 6.

 

Postupak financijskog konsolidiranja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala pokreće se podnošenjem zahtjeva odgovorne osobe u gospodarskom društvu s većinskim
sudjelovanjem državnog kapitala koje se konsolidira.
Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u gospodarskom društvu s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala koje se konsolidira podnosi mjerodavnom tijelu vlasti
koje u tom gospodarskom društvu vrši ovlasti temeljem sudjelovanja državnoga kapitala, najkasnije pet mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 7.

 

Zahtjev za financijsko konsolidiranje odgovorna osoba u gospodarskom društvu s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala podnosi u roku pet mjeseci od dana stupanja na snagu
ovoga zakona.
Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka treba sadržati:
- elaborat opravdanosti financijskog konsolidiranja i srednjoročni plan razvitka,
- financijsko stanje gospodarskog društva po posljednjem usvojenom godišnjem izvješću o poslovanju društva,
- iznos i strukturu dugovanja društva temeljem doprinosa, usuglašen s podatcima iz evidencije
Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine,
- iznos i strukturu potraživanja društva,
- revidirano godišnje izvješće o poslovanju društva,
- iznos i strukturu ukupnog duga društva,
- iznos potraživanja društva temeljem obveznica čiji je emitent Federacija Bosne i Hercegovine,
- popis i procjenu imovine koja se ne koristi za temeljnu proizvodnu djelatnost društva i imovine koja se koristila za temeljnu proizvodnu djelatnost društva ali koja nije bila u funkciji najmanje 36 mjeseci ili je njezino korištenje, zbog tehničko-tehnološke zastarjelosti,
nerentabilno za proizvodnu djelatnost gospodarskog društva i odluku mjerodavnog tijela društva kojom su utvrđeni popis i procjena ove imovine,
- prethodne suglasnosti iz članka 4. stavak 3. i članka 5. stavak 1. alineja 3. ovoga zakona,
- informaciju o svim postupcima konsolidiranja dugovanja društva koji su u tijeku, a koji se provode sukladno drugim propisima,
- ukoliko se traži financijsko konsolidiranje dugovanja na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje, iznos novčanih sredstava koja je gospodarsko društvo platilo na ime izmirenja troškova liječenja svojih uposlenika, u razdoblju za koje su nastala dugovanja
na temelju doprinosa za zdravstveno osiguranje, potvrđen od mjerodavne zdravstvene ustanove.
Mjerodavno tijelo vlasti može pribavljati i sve ostale podatke neophodne za postupak financijskog konsolidiranja, najdulje u roku 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva iz stavka 2.
ovoga članka.

 

Članak 8.

 

Odluku o financijskom konsolidiranju društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala (u daljnjem tekstu: odluka) donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, vlada kantona,
gradsko ili općinsko vijeće u roku 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva iz članka 7. ovoga zakona.
Za donošenje odluke iz stavka 1. ovoga članka u svakom pojedinom slučaju mjerodavna je razina vlasti koja u gospodarskom društvu koje se konsolidira vrši ovlasti temeljem
sudjelovanja državnog kapitala (u daljnjem tekstu: mjerodavno tijelo vlasti).
Odlukom iz stavka 1. ovoga članka bliže se uređuje postupak i vrijeme trajanja financijskog konsolidiranja za svako pojedino društvo s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala, s
tim da postupak financijskog konsolidiranja ne može trajati dulje od tri godine.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, mjerodavnom sudu i drugim mjerodavnim tijelima.
Ukoliko društvo s većinskim sudjelovanjem državnoga kapitala koje se konsolidira ne započne izmirivati sve svoje tekuće financijske obveze u roku 60 dana od dana donošenja
odluke iz stavka 1. ovoga članka, mjerodavno tijelo vlasti donijet će odluku kojom stavlja izvan snage svoju odluku o financijskom konsolidiranju toga društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala.
Ukoliko temeljem podnesenog zahtjeva iz članka 7. Ovoga zakona utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za provođenje postupka financijskog konsolidiranja, mjerodavno tijelo vlasti donosi
odluku o odbijanju zahtjeva za pokretanjem postupka financijskog konsolidiranja.

 

Članak 9.

 

Tijekom postupka financijskog konsolidiranja ne mogu se pokrenuti postupci prinudne naplate potraživanja nad imovinom društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala koje se konsolidira.
Ako je nad imovinom društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala koje se konsolidira u tijeku postupak prinudne ovrhe kod poslovnih banaka, mjerodavno tijelo vlasti može donijeti odluku o otvaranju novog računa kod poslovne banke za obavljanje platnih transakcija nad kojim se ne može provesti prinudna ovrha dok traje postupak financijskog konsolidiranja uz suglasnost Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.
Račun iz stavka 2. ovoga članka zatvara se odlukom mjerodavnog tijela vlasti, koje je odgovorno za posljedice svih transakcija na novootvorenom računu.
Od stupanja na snagu odluke iz članka 8. stavak 1. Ovoga zakona do završetka postupka financijskog konsolidiranja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala sukladno članku 10. ovoga zakona, zastarijevanje ne teče za potraživanja prema društvu s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala koje se konsolidira.
Ukoliko je zastarijevanje počelo teći prije stupanja na snagu odluke iz članka 8. stavak 1. ovoga zakona, ono nastavlja teći nakon završetka postupka financijskog konsolidiranja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala sukladno članku 10. ovoga zakona, a vrijeme koje je isteklo prije zaustavljanja računa se u zakonom određeni rok za zastarjelost.

 

Članak 10.

 

Mjerodavno tijelo vlasti donosi odluku o završetku postupka financijskog konsolidiranja društva s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala najkasnije tri godine od dana
stupanja na snagu ovoga zakona.
Ukoliko mjerodavno tijelo vlasti ne donese odluke o završetku postupaka financijskog konsolidiranja prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, svi pokrenuti postupci financijskog
konsolidiranja društava s većinskim sudjelovanjem državnog kapitala završavaju se i prestaju svi učinci postupaka financijskog konsolidiranja po isteku roka od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

III. FINANCIJSKO KONSOLIDIRANJE DRUŠTVA SA SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA ILI DRUŠTVA SA 100% SUDJELOVANJEM PRIVATNOG KAPITALA

 

Članak 11.

 

Financijsko konsolidiranje društva sa sudjelovanjem državnog kapitala i društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do
30.09.2013. godine, temeljem:
- doprinosa za zdravstveno osiguranje,
- doprinosa za osiguranje od neuposlenosti,
- poreza, isključujući poreze na dodatnu vrijednost,
- dugovanja prema uposlenicima i
- isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga.
Financijsko konsolidiranje dugovanja društva sa sudjelovanjem državnog kapitala i društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala za doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje bit će predmet posebnog zakona.
Na postupak financijskog konsolidiranja društva sa sudjelovanjem državnog kapitala i društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala shodno se primjenjuju čl. 6., 7., 8., 9. i 10. ovoga zakona, s tim da gospodarska društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala zahtjev za pokretanje postupka financijskog konsolidiranja podnose federalnom ministarstvu mjerodavnom prema pretežnoj djelatnosti koju obavlja gospodarsko društvo sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala koje se konsolidira.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine mjerodavna je za odlučivanje u postupku financijskog konsolidiranja gospodarskog društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala.

 

Članak 12.

 

Financijsko konsolidiranje dugovanja društva sa sudjelovanjem državnog kapitala i društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje,
doprinosa za osiguranje od neuposlenosti i poreza, isključujući poreze na dodatnu vrijednost, sukladno ovom zakonu izvršit će se na način i po prioritetima kako slijedi:
- izmirenjem duga gospodarskog društva ranije izdatim obveznicama na temelju ratnih potraživanja koje su izdate na ime gospodarskog društva koje se konsolidira,
a čiji je emitent Federacija Bosne i Hercegovine, pri čemu vrijednost obveznica podrazumijeva vrijednost utvrđenu rješenjem o verificiranju ratnih potraživanja,
- izmirenjem duga na teret kapitala gospodarskog društva koje se konsolidira.
Ukoliko se financijsko konsolidiranje dugovanja za društva sa sudjelovanjem državnog kapitala temeljem dugovanja iz stavka 1. ovoga članka vrši na teret Federacije Bosne i
Hercegovine, obvezatno je u strukturi kapitala društva izvršiti odgovarajuće povećanje sudjelovanja državnog kapitala.
Ukoliko se financijsko konsolidiranje dugovanja za društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala temeljem dugovanja iz stavka 1. ovoga članka vrši na teret Federacije Bosne i
Hercegovine, kao naknadu za izmireni dug Federacija Bosne i Hercegovine stječe vlasništvo nad dionicama ili udjelom u temeljnom kapitalu toga društva u vrijednosti koja je jednaka
vrijednosti otpisanog duga samo ako je vrijednost toga poduzeća veća od njegova duga.

 

Članak 13.

 

Financijsko konsolidiranje dugovanja društva sa sudjelovanjem državnog kapitala i društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala temeljem dugovanja prema uposlenicima
može se izvršiti promjenom strukture temeljnog kapitala društva sa sudjelovanjem državnog kapitala ili društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala u korist uposlenika u iznosu
jednakom iznosu dugovanja društva koje se konsolidira, ukoliko društvo koje se konsolidira pribavi prethodnu pisanu suglasnost uposlenika.

 

Članak 14.

 

Financijsko konsolidiranje društva sa sudjelovanjem državnog kapitala i društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala za dugovanja temeljem isporučene vode, struje, plina,
grijanja i ostalih komunalnih usluga može se izvršiti reprogramom dugovanja radi izmirenja pod povoljnim uvjetima, uključujući odgodu plaćanja i plaćanja dugovanja u obrocima.
Financijsko konsolidiranje dugovanja društva sa sudjelovanjem državnog kapitala i društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala za dugovanja iz stavka 1. ovoga članka obuhvata izmirenje glavnog duga, a kamate se mogu otpisati.
Odluku o otpisu kamata donosi mjerodavno tijelo gospodarskog društva kojem se duguje.
Financijsko konsolidiranje dugovanja društva sa sudjelovanjem državnog kapitala i društva sa 100% sudjelovanjem privatnog kapitala za dugovanja temeljem isporučene vode, struje, plina, grijanja i ostalih komunalnih usluga može se izvršiti ukoliko društvo koje se konsolidira pribavi prethodnu suglasnost gospodarskog društva koje je izvršilo pružanje usluga za
izmirenje dugovanja na način iz st. 1. i 2. ovoga članka.

 

IV. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 15.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj odgovorna osoba u gospodarskom društvu koja ne podnese zahtjev za pokretanjem
postupka financijskog konsolidiranja (članak 1. stavak 2.).
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj gospodarsko društvo koje u zahtjevu za financijsko konsolidiranje prikaže netočne
podatke (članak 7.).
Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM bit će kažnjena i odgovorna osoba u gospodarskom društvu.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj odgovorna osoba u gospodarskom društvu koja u propisanom roku ne pokrene
stečajni postupak u gospodarskom društvu koje nakon okončanja postupka financijskog konsolidiranja nije steklo uvjete za redovito poslovanje (članak 16.).

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 16.

 

U gospodarskim društvima koja nakon okončanja postupka financijskog konsolidiranja nisu stekla uvjete za redovito poslovanje odgovorna osoba dužna je žurno, a najdulje u roku 60
dana, pokrenuti stečajni postupak sukladno odredbama Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04 i 42/06).

 

Članak 17.

 

Ukoliko Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donese odluku o financijskom konsolidiranju, federalno ministarstvo koje je predložilo donošenje te odluke dužno je pratiti realiziranje
postupka financijskog konsolidiranja u konkretnom slučaju i o tomu redovito, a najmanje jednom u šest mjeseci, informirati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 18.

 

Postupak izmirenja dugovanja, broj i iznos obroka, rokove plaćanja, iznos umanjenja duga i druga pitanja koja se odnose na financijsko konsolidiranje dugovanja iz čl. 3., 4. i 13. ovoga
zakona uređuju se propisom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 19.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić