ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O SUDOVIMA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13) u članku 80. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3.
koji glasi:
"Iznimno, odredba stavka 2. ovog članka neće se primjenjivati u slučaju propisivanja posebnih mjerodavnosti Vrhovnog suda ako je to predviđeno posebnim federalnim zakonom.".
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić