ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O SUDOVIMA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13) u članu 80. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Izuzetno, odredba stava 2. ovog člana neće se primjenjivati u slučaju propisivanja posebnih nadležnosti Vrhovnog suda ako je to predviđeno posebnim federalnim zakonom.".
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić