ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU

 

Članak 1.

 

U Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine Federacije BiH" br. 99/13 i 31/14), u članku 11. stavak 4. brojevi: "19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12", zamjenjuju se brojevima: "102/13, 9/14 i 13/14".

 

Članak 2.

 

Iza članka 23. dodaje se novi članak 23a. koji glasi:

 

"Članak 23a.

 

Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Proračuna, pozicija "Pomoć područjima pogođenim elementarnim nepogodama", koristit će se po odlukama koje donosi Vlada".

 

Članak 3.

 

U članku 25. riječi: "Garancijski fond za poticaj izvozno orijentiranih poduzeća", zamjenjuju se riječima: "Trajni revolving fond".

 

Članak 4.

 

U članku 27. stavak 1. riječi: "Tekući transferi drugim razinama vlasti - Liječenje od tuberkoloze neosiguranih osoba" i riječi: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Za prevenciju zlouporabe opojnih droga" brišu se.

 

Članak 5.

 

U članku 38. stavak 1. riječ "suglasnost", zamjenjuje se riječju "mišljenje".

 

 

Članak 6.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić 

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović