ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU

 

Član 1.

 

U Zakonu o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13 i 31/14), u članu 11. stav 4. brojevi: "19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12", zamjenjuju se brojevima: "102/13, 9/14 i 13/14".

 

Član 2.

 

Iza člana 23. dodaje se novi član 23a. koji glasi:

 

"Član 23a.

 

Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Budžeta, pozicija "Pomoć područjima pogođenim elementarnim nepogodama", koristit će se po odlukama koje donosi Vlada".

 

Član 3.

 

U članu 25. riječi: "Garancijski fond za poticaj izvozno orijentisanih preduzeća", zamjenjuju se riječima: "Trajni revolving fond".

 

Član 4.

 

U članu 27. stav 1. riječi: "Tekući transferi drugim nivoima vlasti – Liječenje od tuberkoloze neosiguranih lica" i riječi: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Za prevenciju zloupotrebe opojnih droga" brišu se.

 

Član 5.

 

U članu 38. stav 1. riječ "saglasnost", zamjenjuje se riječju "mišljenje".

 

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić 

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović