ZAKON
O NAPLATI I DJELOMIČNOM OTPISU DUGOVANJA
SPORTSKIM KOLEKTIVIMA

 

Članak 1.

 

Ovim se zakonom uređuju uvjeti, način i postupak naplate dospjelog, a nenaplaćenog poreznog duga nastalog do 31.12.2013. godine, otpis zateznih kamata i troškovi prinudne
naplate sportskim kolektivima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Članak 2.

 

Značenja pojedinih pojmova u smislu ovoga zakona su:
- "sportski kolektiv" predstavlja svaku pravnu osobu registriranu kao sportska udruga, klub ili sportski savez sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02);
- "porezni dug" ukupan je dug po osnovi javnih prihoda: poreza, doprinosa, pristojbi i drugih naknada sukladno Zakonu o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12 i 7/13), a čine ga glavnica, zatezna kamata i troškovi prinudne naplate duga (u daljnjem tekstu: dug);
- "sporazum o izmirenju duga" predstavlja pisani dokument, koji je sastavila Porezna uprava Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Porezna uprava), kojim se uređuju način, uvjeti i otplate duga, a koji potpisuju sportski kolektiv i Porezna uprava (u daljnjem tekstu: sporazum);
- "porezni obveznik" je sportski kolektiv iz alineje 1. ovoga članka;
- "djelomičan otpis" obuhvata dio duga koji se otpisuje sukladno odredbama ovoga zakona.

 

Članak 3.

 

Sportski kolektiv koji ima utvrđen porezni dug iz članka 1. ovoga zakona ima mogućnost zaključivanja sporazuma na rate, po osnovi glavnog duga i troškova prinudne naplate s Poreznom upravom.
Sportski kolektiv koji zaključi sporazum iz stavka 1. Ovoga članka ima pravo na otpis zateznih kamata i umanjenje glavnice duga sukladno odredbama ovoga zakona.
Otpis zatezne kamate i umanjenje glavnice duga iz stavka 2. ovoga članka izvršit će Porezna uprava rješenjem nakon izmirenja zadnje rate duga.

 

Članak 4.

 

Zahtjev za zaključivanje sporazuma podnosi se mjerodavnom kantonalnom poreznom uredu u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka obvezatno sadrži rok na koji se želi zaključiti sporazum.

 

Članak 5.

 

Sporazum se zaključuje pod uvjetima da je glavni dug identificiran i usuglašen između Porezne uprave i poreznog obveznika.
Za vrijeme trajanja sporazuma dospjele rate moraju se izmiriti u rokovima koji su definirani u sporazumu.
Rok za okončanje postupka zaključivanja sporazuma je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz članka 4. stavak 1. ovoga zakona.

 

Članak 6.

 

Za vrijeme trajanja sporazuma sve se dospjele tekuće obveze moraju plaćati redovito, u rokovima prema važećim propisima.

 

Članak 7.

 

Umanjenje glavnice utvrđuje se ovisno o roku na koji se zaključuje sporazum.
Sporazum u smislu ovoga zakona može se zaključiti na razdoblje do 120 mjeseci.
Sporazum iz stavka 1. ovoga članka zaključen na razdoblje:
- do 12 mjeseci omogućuje umanjenje glavnice za 30%,
- do 36 mjeseci omogućuje umanjenje glavnice za 20%,
- do 60 mjeseci omogućuje umanjenje glavnice za 10%.
Umanjenje glavnice iz stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na dug po osnovi doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i poreza na promet nepokretnosti i prava.
Sporazum koji se zaključi na razdoblje dulje od 60 mjeseci ne omogućuje sportskom kolektivu umanjenje glavnice.

 

Članak 8.

 

Sportski kolektiv koji ne ispunjava obveze iz zaključenog sporazuma ima za posljedicu raskid sporazuma i nastavak vođenja postupka prisilne naplate, bez mogućnosti otpisa zateznih kamata i umanjenja glavnog duga.

 

Članak 9.

 

Nadzor nad realiziranjem zaključenog sporazuma vrši Porezna uprava.

 

Članak 10.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Dopredsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomo Vidović