ZAKON
O NAPLATI I DJELIMIČNOM OTPISU DUGOVANJA
SPORTSKIM KOLEKTIVIMA

 

Član 1.

 

Ovim zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak naplate dospjelog a nenaplaćenog poreznog duga nastalog do 31.12.2013. godine, otpis zateznih kamata i troškovi prinudne naplate sportskim kolektivima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

 

Značenja pojedinih pojmova u smislu ovog zakona su:
- "sportski kolektiv" predstavlja svako pravno lice registrirano kao sportsko udruženje, klub ili sportski savez u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02);
- "porezni dug" je ukupan dug na osnovu javnih prihoda: poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada u skladu sa Zakonom o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12 i 7/13), a čine ga glavnica, zatezna kamata i troškovi prinudne naplate duga (u daljnjem tekstu: dug);
- "sporazum o izmirenju duga" predstavlja pisani dokument sastavljen od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) kojim se uređuje način, uvjeti i otplate duga, a potpisuju ga sportski kolektiv i Porezna uprava (u daljnjem tekstu: sporazum);
- "porezni obveznik" je sportski kolektiv iz alineje 1. ovog člana;
- "djelimičan otpis" obuhvata dio duga koji se otpisuje u skladu sa odredbama ovog zakona.

 

Član 3.

 

Sportski kolektiv koji ima utvrđen porezni dug iz člana 1. ovog zakona ima mogućnost zaključivanja sporazuma na rate na osnovu glavnog duga i troškova prinudne naplate sa Poreznom upravom.
Sportski kolektiv koji zaključi sporazum iz stava 1. Ovog člana ima pravo na otpis zateznih kamata i umanjenje glavnice duga u skladu sa odredbama ovog zakona.
Otpis zatezne kamate i umanjenje glavnice duga iz stava 2. ovog člana izvršit će Porezna uprava rješenjem nakon izmirenja posljednje rate duga.

 

Član 4.

 

Zahtjev za zaključivanje sporazuma podnosi se nadležnom kantonalnom poreznom uredu u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Zahtjev iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži rok na koji se želi zaključiti sporazum.

 

Član 5.

 

Sporazum se zaključuje pod uvjetima da je glavni dug identifikovan i usaglašen između Porezne uprave i poreznog obveznika.
Za vrijeme trajanja sporazuma dospjele rate moraju se izmiriti u rokovima definiranim u sporazumu.
Rok za okončanje postupka zaključivanja sporazuma je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz člana 4. stav 1. ovog zakona.

 

Član 6.

 

Za vrijeme trajanja sporazuma sve dospjele tekuće obaveze moraju se plaćati redovno u rokovima prema važećim propisima.

 

Član 7.

 

Umanjenje glavnice utvrđuje se u zavisnosti od roka na koji se zaključuje sporazum.
Sporazum u smislu ovog zakona može se zaključiti na period do 120 mjeseci.
Sporazum iz stava 1. ovog člana zaključen na period:
- do 12 mjeseci omogućava umanjenje glavnice za 30%,
- do 36 mjeseci omogućava umanjenje glavnice za 20%,
- do 60 mjeseci omogućava umanjenje glavnice za 10%.
Umanjenje glavnice iz stava 3. ovog člana ne odnosi se na dug na osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i poreza na promet nepokretnosti i prava.
Sporazum koji se zaključi na period duži od 60 mjeseci ne omogućuje sportskom kolektivu umanjenje glavnice.

 

Član 8.

 

Sportski kolektiv koji ne ispunjava obaveze iz zaključenog sporazuma ima za posljedicu raskid sporazuma i nastavak vođenja postupka prisilne naplate, bez mogućnosti otpisa
zateznih kamata i umanjenja glavnog duga.

 

Član 9.

 

Nadzor nad realizacijom zaključenog sporazuma vrši Porezna uprava.

 

Član 10.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Dopredsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomo Vidović