ZAKON
O PRAVIMA POVRATNIKA U PRIJERATNO MJESTO
PREBIVALIŠTA U ENTITETU REPUBLIKA SRPSKA I
BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(Predmet Zakona)

 

Ovim se zakonom uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje i korištenje prava stečenih na temelju federalnih zakona i drugih propisa povratnika u entitet Republiku Srpsku i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt) iz oblasti socijalne skrbi i zaštite obitelji s djecom, braniteljsko-invalidske zaštite, zdravstvene zaštite i prava iz
oblasti poreza na dohodak.

 

Članak 2.

 

(Definicije)

 

(1) Povratnik u smislu ovoga zakona osoba je koja je ostvarila ili će ostvariti pravo na povratak iz Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) u entitet
Republiku Srpsku i Brčko Distrikt, uz obvezatnu prijavu mjesta prebivališta u mjestu povratka, bez ograničenja u pogledu datuma prijave prebivališta u mjestu prijeratnog
prebivališta (u daljnjem tekstu: povratnik).
(2) Izbjeglica i raseljena osoba one su osobe kako je to definirano odredbama čl. 4. i 6. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i
izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/05).

 

Članak 3.

 

(Osobe koje mogu ostvariti, odnosno nastaviti koristiti stečena prava)

 

(1) Prava iz ovoga zakona mogu ostvariti osobe koje su se dragovoljno vratile i prijavile prebivalište u mjesto prijeratnog prebivališta u entitetu Republika Srpska ili Brčko Distriktu i koje su imale prebivalište ili boravište u entitetu Federacija, po osnovi statusa raseljene osobe.
(2) Pod prijeratnim prebivalištem iz stavka (1) ovoga članka smatra se prebivalište koje je ta osoba imala do 30.04.1991. godine.
(3) Osobe iz stavka (1) ovoga članka zadržavaju korištenje stečenih prava i ostvaruju prava sukladno ovom zakonu ukoliko su prije stupanja na snagu ovoga zakona imale boravište, odnosno prebivalište u entitetu Federacija pod uvjetom da ta prava ne ostvaruju po propisima Republike Srpske ili Brčko Distrikta.

 

II. OBLASTI U KOJIMA SE OSTVARUJU I KORISTE PRAVA

 

Članak 4.

 

(Pravni okvir ostvarivanja prava)

 

(1) Prava iz oblasti socijalne skrbi i zaštite obitelji s djecom ostvaruju se sukladno Zakonu o osnovama socijalne skrbi, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09) i podzakonskim propisima i Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) i podzakonskim propisima.
(2) Prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ostvaruju se i koriste sukladno: Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br.
33/04, 56/05, 70/07 i 9/10), Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, 61/06 i 9/10), Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskoga rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/13) i podzakonskim propisima.
(3) Prava iz oblasti zdravstvene zaštite ostvaruju se sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i podzakonskim propisima.
(4) Prava iz oblasti poreza na dohodak ostvaruju se sukladno Zakonu o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11 i 7/13) i podzakonskim
propisima, a odnose se na porezne olakšice za fizičke osobe – povratnike, koje imaju prijavljeno prebivalište na području entiteta Republika Srpska ili Brčko Distrikta, a
koje ostvaruju dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavca na području entiteta Federacija.

 

III. SOCIJALNA SKRB I ZAŠTITA OBITELJI S DJECOM

 

Članak 5.

 

(Prava iz socijalne skrbi i zaštite obitelji s djecom i tijela koja vode postupak)

 

(1) Osobe iz članka 3. ovoga zakona mogu koristiti prava iz oblasti socijalne skrbi i zaštite obitelji s djecom pod uvjetima i na način propisan federalnim zakonom iz članka 4. stavak (1) ovoga zakona i podzakonskim propisima.
(2) Osobe iz članka 3. ovoga zakona podnose zahtjeve za priznavanje prava iz stavka (1) ovoga članka mjerodavnom općinskom tijelu, prema mjestu svoga posljednjeg
prebivališta, odnosno boravišta na teritoriju Federacije, koje u prvom stupnju rješava o pravima iz oblasti socijalne skrbi.
(3) Po žalbama izjavljenim na prvostupanjska rješenja iz stavka (2) ovoga članka rješava mjerodavno kantonalno, odnosno federalno tijelo uprave mjerodavno za poslove socijalne
skrbi.

 

Članak 6.

 

(Zadržavanje stečenih prava)

 

(1) Osobe iz članka 3. ovoga zakona koje su na temelju pravomoćnog rješenja ostvarile prava iz oblasti socijalne skrbi i zaštite obitelji s djecom zadržavaju stečena prava, odnosno bit će im nastavljena isplata novčanih naknada i nakon povratka, odnosno prijave mjesta prebivališta u entitetu Republika Srpska.
(2) Isplata novčanih naknada osobama iz stavka (1) ovoga članka vršit će se na način propisan federalnim propisima iz članka 4. stavak (1) ovoga zakona.
(3) Osobe iz članka 3. ovoga zakona zadržavaju prava ostvarena sukladno Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i nakon povratka,
odnosno prijave mjesta prebivališta u entitetu Republika Srpska.

 

IV. BRANITELJSKO-INVALIDSKA ZAŠTITA

 

Članak 7.

 

(Prava iz braniteljsko-invalidske zaštite)

 

(1) Osobe iz članka 3. ovoga zakona koriste prava uređena federalnim propisima iz članka 4. stavak (2) ovoga zakona, u postupku, pod uvjetima i na način propisan za ostvarivanje prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.
(2) Na mjerodavnost tijela za prijem zahtjeva, vođenje upravnog postupka i rješavanje o pravima iz stavka (1) ovoga članka iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona i podzakonskih propisa iz članka 4. stavak (2) ovoga zakona.

 

V. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

Članak 8.

 

(Prava iz zdravstvene zaštite)

 

(1) Osobe iz članka 3. ovoga zakona sukladno uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz oblasti zdravstvene zaštite koji su uređeni propisima iz članka 4. stavak (3) ovoga zakona
imaju pravo na zdravstvenu zaštitu koje je obuhvaćeno obvezatnim zdravstvenim osiguranjem koje podrazumijeva osiguranje zdravstvenog standarda pod jednakim uvjetima za osigurane osobe u zadovoljavanju potreba u primarnoj, specijalističko-konzultativnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti s odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom.
(2) Pravo na primarnu i specijalističko-konzultativnu zdravstvenu zaštitu osobe iz članka 3. ovoga zakona mogu koristiti u općini posljednjeg mjesta prebivališta, odnosno boravišta prije povratka u prijeratno mjesto prebivališta ili po vlastitom izboru u drugoj općini istoga kantona, koja je komunikacijski najbliža njihovom mjestu povratka.
(3) Pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu osobe iz članka 3. ovoga zakona mogu koristiti u bolnicama prema mjestu posljednjeg prebivališta, odnosno boravišta prije povratka u entitet Republika Srpska i Brčko Distrikt.
(4) Osobe iz članka 3. ovoga zakona imaju pravo korištenja vertikalnog programa zdravstvene zaštite sukladno Odluci o utvrđivanju prioritetnih programa zdravstvene zaštite od
interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih oblasti koje će pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 11/07, 44/07, 97a/07, 33/08 i 52/08) i Odluci o kriterijima i načinu korištenja sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/02 i 11/05).

 

VI. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

 

Članak 9.

 

(Podnošenje zahtjeva)

 

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se mjerodavnom prvostupanjskom tijelu za određenu oblast, a sukladno ovom zakonu.
(2) Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti:
a) prijavu prebivališta u mjestu prijeratnog prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu,
b) prijavu boravišta u kantonu po osnovi statusa raseljene osobe ili
c) prijavu prebivališta u kantonu kojem je prethodio status raseljene osobe.

 

Članak 10.

 

(Postupanje prvostupanjskog tijela po zahtjevu)

 

Mjerodavno prvostupanjsko tijelo rješava po zahtjevu iz članka 9. ovoga zakona koristeći dokaze:
a) kojima raspolaže za podnositelje zahtjeva (eventualno postojeći spis predmeta),
b) koje pribavlja po službenoj dužnosti,
c) koji su po karakteru takvi da ih podnositelj zahtjeva pribavlja osobno.

 

Članak 11.

 

(Zabrana ostvarivanja istih prava po propisima u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu)

 

(1) Prvostupanjsko će tijelo po službenoj dužnosti utvrditi ostvaruju li osobe iz članka 3. ovoga zakona ista prava po drugim propisima.
(2) Osobe iz članka 3. ovoga zakona koje su ostvarile pravo po ovom zakonu dužne su u roku 15 dana obavijestiti mjerodavno tijelo o svakoj promjeni koja bi mogla utjecati na korištenje i opseg ostvarenih prava.
(3) Osobe iz članka 3. ovoga zakona kojima je isplaćeno novčano primanje na koje nisu imale pravo dužne su vratiti primljeni iznos.

 

Članak 12.

 

(Datum početka ostvarivanja prava)

 

Prava iz ovoga zakona pripadaju osobama iz članka 3. ovoga zakona od prvoga dana narednoga mjeseca po podnošenju zahtjeva.

 

Članak 13.

 

(Zadržavanje prava)

 

Osobe iz članka 3. ovoga zakona koje su ostvarile prava iz oblasti socijalne skrbi i zaštite obitelji s djecom, braniteljskoinvalidske zaštite, zdravstvene zaštite, prava iz oblasti poreza na
dohodak stupanjem na snagu ovoga zakona zadržavaju ostvarena prava u smislu da se ne mora voditi novi postupak sukladno ovom zakonu.

 

Članak 14.

 

(Propisi o vođenju postupka)

 

U postupku ostvarivanja prava iz ovoga zakona primjenjuje se Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), ukoliko propisima iz članka 4. ovoga
zakona nije drukčije uređeno.

 

VII. FINANCIRANJE I NADZOR

 

Članak 15.

 

(Način financiranja)

 

(1) Prava povratnika ostvarena po propisima iz članka 4. Ovoga zakona financiraju se na način kako je to uređeno propisima iz članka 4. ovoga zakona.

 

Članak 16.

 

(Tijela koja vrše nadzor)

 

(1) Nadzor nad primjenom ovoga zakona vrše: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskoga rata, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, svatko u okviru svoje mjerodavnosti.
(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga zakona vrše mjerodavne federalne resorne inspekcije.

 

VIII. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 17.

 

(Prekršaji)

 

(1) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 1500,00 KM bit će kažnjena za prekršaj odgovorna osoba u tijelu uprave ili ustanovi ako:
1. korisniku suprotno odredbama ovoga zakona uskrati ili ograniči prava koja mu pripadaju;
2. omogući korištenje prava osobi kojoj ne pripada pravo po ovom zakonu ili joj ne pripada u tom opsegu;
3. ne omogući ostvarivanje uvida u upravno rješavanje, ne dostavi potrebne podatke, spise i obavijesti o pitanjima koja se odnose na upravne stvari u upravnom postupku, na zahtjev mjerodavnoga ministarstva ili upravne inspekcije.
(2) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM bit će kažnjena fizička osoba koja na temelju lažne isprave, lažnog iskaza ili na bilo koji drugi nedozvoljen način svojim djelovanjem ostvari pravo po ovom zakonu koje joj ne pripada.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

(Usuglašavanje zakona)

 

(1) Ukoliko određene odredbe ovoga zakona nisu u suglasnosti s odredbama zakona iz članka 4. ovoga zakona primjenjivat će se odredbe ovoga zakona.
(2) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona dostaviti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine odgovarajuće izmjene i dopune propisa iz članka 4. ovoga zakona radi njihova usklađivanja s odredbama ovoga zakona.
(3) Kantoni će sukladno svojim mjerodavnostima u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona posebnim zakonom ili odgovarajućim izmjenama i dopunama postojećih
zakona omogućiti povratnicima u entitet Republika Srpska i Brčko Distrikt korištenje prava iz oblasti: socijalne skrbi i zaštite obitelji s djecom, zdravstvene zaštite i dopunskih prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.

 

Članak 19.

 

(Jednakopravnost spolova)

 

Imenice korištene u ovome zakonu samo u muškome ili samo u ženskome rodu odnose se na oba spola.

 

Članak 20.

 

(Stupanje na snagu)

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Potpredsjedateljica
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Mira Grgić