ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU I NAČINU
IZMIRENJA UNUTARNJIH OBVEZA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/04, 49/05, 35/06, 31/08, 32/09, 65/09 i 42/11) članak 21a. briše se.

 

Članak 2.

 

Glava III.a - KAZNENE ODREDBE i članak 25a. brišu se.

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Dopredsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomo Vidović