ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU I NAČINU
IZMIRENJA UNUTRAŠNJIH OBAVEZA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/04, 49/05, 35/06, 31/08, 32/09, 65/09 i 42/11) član 21.a se briše.

 

Član 2.

 

Glava III.a - KAZNENE ODREDBE i član 25.a se brišu.

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Potpredsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomo Vidović