ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09) u članku 2. iza riječi: "pristojbe" dodaju se riječi: "kazne, vlastiti prihodi,".
Iza stavka 1. dodaju se novi st. 2. do 6. koji glase:
"Javni prihodi su prihodi ostvareni obvezatnim plaćanjima poreznih obveznika; prihodi korisnika proračunskih sredstava i sredstava izvanproračunskih fondova.
Porezni prihodi su vrsta javnih prihoda koji se prikupljaju obvezatnim plaćanjima poreznih obveznika bez obveze izvršenja specijalne usluge zauzvrat.
Neporezni prihodi su vrsta javnih prihoda koji se prikupljaju obvezatnim plaćanjima pravnih ili fizičkih osoba, s obvezom izvršenja specijalne usluge tim osobama; neporezni prihodi obuhvaćaju i kazne.
Vlastiti prihodi su prihodi koje svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, sukladno zakonu, ostvare korisnici proračunskih sredstava i sredstava izvanproračunskih fondova.
Namjenski prihodi su javni prihodi čiji su korištenje i namjena utvrđeni zakonom."

 

Članak 2.

 

U članku 3. u stavku 1. riječi: "Direkcije za ceste Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Direkcija za ceste)" zamjenjuju se riječima: "Javnog poduzeća Ceste Federacije
Bosne i Hercegovine, javnih kantonalnih ustanova za ceste i općinskih ili gradskih tijela za lokalne ceste i gradske ulice (u daljnjem tekstu: Upravitelji cesta)".
U stavku 2. riječi: "Direkcije za ceste" zamjenjuju se riječima: "Upravitelja cesta".
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Raspodjela prihoda po osnovi doprinosa nije obuhvaćena ovim zakonom i vrši se sukladno zakonima koji uređuju doprinose i izvanproračunske fondove."

 

Članak 3.

 

U članku 6. stavak 1. u točki d) riječi: "Direkcija za ceste" zamjenjuju se riječima: "Upravitelji cesta".

 

Članak 4.

 

U članku 9. u stavku 3. dodaje se nova alineja 3, koja glasi:
" - Posavski kanton, koeficijent 1,5."

 

Članak 5.

 

U članku 12. u stavku 4. riječi: "Federacije, prosječnim" zamjenjuju se riječima: "prosječnim federalnim".

 

Članak 6.

 

Iza članka 12. dodaje se novi članak 12a. koji glasi:

 

"Članak 12a.

 

Izračun udjela iz čl. 9. i 12. ovoga zakona vrši se svake godine prema formuli:
Godina X(i) = b(i)
Pri čemu je:
X(i) - udio koji općina/kanton ima u iznosu sredstava određenom za općine/kantone prema stavku 1. članka 6. Ovoga zakona;
b(i) - udio koji određena općina/kanton ima u iznosu sredstava određenom za općine/kantone nakon primjene formula iz čl. 9. i 12. ovoga zakona.
Za izradu formule iz stavka 1. ovoga članka Federalno ministarstvo financija donijet će propis kojim se određuju pojedinačni udjeli kantona, jedinica lokalne samouprave i mjerodavnih javnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od neizravnih poreza i način raspoređivanja tih prihoda na godišnjoj razini."

 

Članak 7.

 

U članku 13. u stavku 2. riječ: "plaću" zamjenjuje se riječju: "dohodak".
U članku 13. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Kantoni mogu donijeti propise kojima jedinicama lokalne samouprave ustupaju udio u raspodjeli prihoda po osnovu poreza na dobit iz članka 10. stavak 1. Točka a) ovog zakona."
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Članak 8.

 

U članku 19. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Federalno ministarstvo financija donijet će podzakonske akte kojima se uređuje način uplate, pripadnost i raspodjela javnih prihoda i izvješćivanje o ukupno prikupljenim i
raspoređenim javnim prihodima u Federaciji Bosne i Hercegovine."

 

Članak 9.

 

Članak 21. briše se.

 

Članak 10.

 

Članak 22. mijenja se i glasi:
"Federalno ministarstvo financija donijet će propis kojim će se urediti sadržaj, način i rokovi izvješćivanja o prikupljenim i raspoređenim prihodima proračuna, izvanproračunskih fondova i ostalih korisnika javnih prihoda na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona."

 

Članak 11.

 

Članak 23. briše se.

 

Članak 12.

 

Članak 24. mijenja se i glasi:
"Ukupni prihodi iz članka 12. ovoga zakona, koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave, u Kantonu Sarajevo raspodjeljuju se jedinicama lokalne samouprave prema sljedećoj formuli
koja se temelji na sljedećim omjerima:
- 68% na temelju broja stanovnika u jedinici lokalne samouprave;
- 5% na temelju površine jedinice lokalne samouprave;
- 20% na temelju broja učenika u osnovnom obrazovanju;
- 7% na temelju razine razvijenosti općina, definirane kroz indeks razvijenosti.
Indeks razvijenosti općina predstavlja odnos prihoda od poreza na promet i poreza na dohodak s federalnim prosječnim prihodom od tih poreza po stanovniku. Koeficijenti u formuli primjenjuju se na broj stanovnika:
- Općine s manje od 20% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,8.
- Općine s manje od 40% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,5.
- Općine s manje od 60% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,4.
- Općine s manje od 80% od prosjeka Federacije, imaju koeficijent od 1,2.
Formula sadrži koeficijent koji se primjenjuje na kriterije broj stanovnika, površinu i broj učenika u osnovnom obrazovanju, kako slijedi:
- Općina Trnovo, koeficijent 1,8
- Općina Vogošća, koeficijent 1,4.
Jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo pripada 1,79% prihoda po osnovi poreza na dohodak."

 

Članak 13.
Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Dopredsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomo Vidović