ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09) u članu 2. iza riječi: "takse" dodaju se riječi: "kazne, vlastiti prihodi,".
Iza stava 1. dodaju se novi st. od 2. do 6. koji glase:
"Javni prihodi su prihodi ostvareni obaveznim plaćanjima poreznih obveznika; prihodi korisnika budžetskih sredstava i sredstava vanbudžetskih fondova.
Porezni prihodi su vrsta javnih prihoda koji se prikupljaju obaveznim plaćanjima poreznih obveznika bez obaveze izvršenja specijalne usluge zauzvrat.
Neporezni prihodi su vrsta javnih prihoda koji se prikupljaju obaveznim plaćanjima pravnih ili fizičkih lica sa obavezom izvršenja specijalne usluge tim licima; neporezni prihodi obuhvataju i kazne.
Vlastiti prihodi su prihodi koje svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga u skladu sa zakonom ostvare korisnici budžetskih sredstava i sredstava vanbudžetskih
fondova.
Namjenski prihodi su javni prihodi čije je korištenje i namjena utvrđena zakonom."

 

Član 2.

 

U članu 3. u stavu 1. riječi: "Direkcije za ceste Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Direkcija za ceste)" zamjenjuju se riječima: "Javnog preduzeća Ceste Federacije
Bosne i Hercegovine, javnih kantonalnih ustanova za ceste i općinskih ili gradskih organa za lokalne ceste i gradske ulice (u daljnjem tekstu: Upravitelji cesta)".
U stavu 2. riječi: "Direkcije za ceste" zamjenjuju se riječima: "Upravitelja cesta".
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Raspodjela prihoda na osnovu doprinosa nije obuhvaćena ovim zakonom i vrši se u skladu sa zakonima koji uređuju doprinose i vanbudžetske fondove."

 

Član 3.

 

U članu 6. u stavu 1. u tački d) riječi: "Direkcija za ceste" zamjenjuju se riječima: "Upravitelji cesta".

 

Član 4.

 

U članu 9. u stavu 3. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:
" - Posavski kanton, koeficijent 1,5".

 

Član 5.

 

U članu 12. u stavu 4. riječi: "Federacije, prosječnim" zamjenjuju se riječima: "prosječnim federalnim".

 

Član 6.

 

Iza člana 12. dodaje se novi član 12a. koji glasi:

 

"Član 12a.

 

Izračun učešća iz čl. 9. i 12. ovog zakona vrši se svake godine prema formuli:
Godina X(i) = b(i)
Pri čemu je:
X(i) - udio koji općina/kanton ima u iznosu sredstava određenom za općine/kantone prema stavu 1. člana 6. ovog zakona;
b(i) - udio koji određena općina/kanton ima u iznosu sredstava određenom za općine/kantone nakon primjene formula iz čl. 9. i 12. ovog zakona.
Federalno ministarstvo finansija za izradu formule iz stava 1. ovog člana donijet će propis kojim se određuju pojedinačna učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih javnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i način raspoređivanja tih prihoda na godišnjem nivou."

 

Član 7.

 

U članu 13. u stavu 2. riječ: "plaću" zamjenjuje se riječju: "dohodak".
U članu 13. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Kantoni mogu donijeti propise kojima jedinicama lokalne samouprave ustupaju udio u raspodjeli prihoda po osnovu poreza na dobit iz člana 10. stav 1. tačka a) ovog zakona."
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

 

Član 8.

 

U članu 19. iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:
"Federalno ministarstvo finansija donijet će podzakonske akte kojima se uređuje način uplate, pripadnost i raspodjela javnih prihoda i izvještavanje o ukupno prikupljenim i raspoređenim
javnim prihodima u Federaciji Bosne i Hercegovine."

 

Član 9.

 

Član 21. se briše.

 

Član 10.

 

Član 22. mijenja se i glasi:
"Federalno ministarstvo finansija donijet će propis kojim će se urediti sadržaj, način i rokovi izvještavanja o prikupljenim i raspoređenim prihodima budžeta, vanbudžetskih fondova i
ostalih korisnika javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona."

 

Član 11.

 

Član 23. se briše.

 

Član 12.

 

Član 24. mijenja se i glasi:
"Ukupni prihodi iz člana 12. ovog zakona, koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave, u Kantonu Sarajevo raspodjeljuju se jedinicama lokalne samouprave prema sljedećoj formuli
koja se zasniva na sljedećim omjerima:
- 68% na osnovu broja stanovnika u jedinici lokalne samouprave;
- 5% na osnovu površine jedinice lokalne samouprave;
- 20% na osnovu broja učenika u osnovnom obrazovanju;
- 7% na osnovu nivoa razvijenosti općina, definiranog kroz indeks razvijenosti.
Indeks razvijenosti općina predstavlja odnos prihoda od poreza na promet i poreza na dohodak sa Federalnim prosječnim prihodom od tih poreza po stanovniku. Koeficijenti u formuli se primjenjuju na broj stanovnika:
- općine sa manje od 20% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,8,
- općine sa manje od 40% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,5,
- općine sa manje od 60% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,4,
- općine sa manje od 80% od prosjeka Federacije imaju koeficijent od 1,2.
Formula sadrži koeficijent koji se primjenjuje na kriterije broj stanovnika, površina i broj učenika u osnovnom obrazovanju kako slijedi:
- Općina Trnovo koeficijent 1,8,
- Općina Vogošća koeficijent 1,4.
Jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo pripada 1,79% prihoda na osnovu poreza na dohodak."

 

Član 13.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Potpredsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomo Vidović