ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Porodičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05 i 41/05), član 43. briše se.

 

Član 2.

 

U članu 45. stav 1. mijenja se i glasi:
"(1) Prije pokretanja postupka za razvod braka bračni partner ili oba bračna partnera koji imaju djecu nad kojom ostvaruju roditeljsko staranje, kao i za vrijeme trudnoće žene, dužni su podnijeti zahtjev za posredovanje fizičkom i pravnom licu ovlaštenom za posredovanje.".

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Potpredsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomo Vidović