ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ
KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE PREMA OBRAČUNATIM, A
NEUPLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA U PERIODU OD
2009. DO 2015. GODINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015.
godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/08 i 109/12), član 2. mijenja se i glasi:

 

"Član 2.

 

Finansijska konsolidacija rudnika uglja u Federaciji provodit će se u periodu od 2009. godine do 2015. godine i obuhvata:
1. Dug rudnika uglja u Federaciji i rudnika boksita Posušje po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti (u daljnjem tekstu: doprinosi) i poreza na plaću, na dan 31.12.2008. godine, iznosi:

 

Pregled stanja obaveza na dan 31.12.2008. godine

 

Rudnici uglja Federacije BiH

Obaveze za
PIO

Obaveze za
zdravsto

Obaveze za
nezaposlene

Porez na
plaću

UKUPNO KM

Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla

59.518.612,10

28.521.055

6.989.426

8.556.750,32

103.585.843,40

Rudnici mrkog uglja "Banovići d.d. Banovići

12.422.198,98

14.304.537,00

6.713.844,00

6.749.754,67

40.190.334,65

Rudnici mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik

4.995.813,63

5.457.857,00

1.239.295,00

1.023.085,24

12.716.050,87

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj

13.409.197,20

11.735.408,00

3.882.986,00

2.985.657,78

32.013.248,98

Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica

22.572.590,30

14.280.897,00

3.076.909,00

6.274.955,75

46.205.352,05

Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. Breza

16.822.544,38

10.499.614,00

1.807.877,00

2.323.052,72

31.453.088,10

Rudnik mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila

3.833.023,50

3.364.570,00

527.064,00

910.550,23

8.635.207,73

Rudnik lignita "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf

273.558,00

2.148.939,00

557.127,00

1.004.003,00

3.983.627,00

Rudnici ugljena "Tušnica" d.o.o. Livno

842.254,00

889.129,00

184.548,00

444.705,00

2.360.636,00

Rudnici boksita d.o.o. Posušje

1.278.054,59

20.118

5. 887

7.060,39

1.311.119,98

Ukupno

135.967.846,68

91.222.124,00

24.984.963,00

30.279.575,10

282.454.508,78

 

 

2. Obaveze Rudnika "Kreka" d.o.o Tuzla po osnovu
doprinosa i poreza na plaću, na dan 31.12.2009. godine, iznose:

 

Pregled stanja obaveza na dan 31.12.2009. godine

 

Rudnici uglja u Federaciji BiH

Obaveze za PIO

Obaveze za zdravstvo

Obaveze za neuposlene

Porez na plaću

UKUPNO

ZD Rudnici "Kreka"d.o.o.
Tuzla

14.692.972,34

9.074.417,00

1.334.473,00

0,00

25.101.862,34

Ukupno

14.692.972,34

9.074.417,00

1.334.473,00

0,00

25.101.862,34

 

 
Član 2.

 

U članu 3. u stavu 1., riječi: "cca 200.109.014 KM" zamjenjuju se riječima: "178.353.676,17 KM", a al. 1. do 7., mijenjaju se i glase:
"- u 2009. godini u iznosu 28.000.000,00 KM,
- u 2010. godini u iznosu 28.000.000,00 KM,
- u 2011. godini u iznosu 28.000.000,00 KM,
- u 2012. godini u iznosu 27.867.173,11 KM,
- u 2013. godini u iznosu 28.000.000,00 KM,
- u 2014. godini u iznosu 19.243.251,50 KM i
- u 2015. godini u iznosu 19.243.251,50 KM."
Stav 2., briše se.
Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Fehim Škaljić