Na temelju članka 18. stavak 4. Zakona o izmirenju obveza po temelju računa stare devizne štednje ("Službeni glasnik BiH", br. 28/06, 76/06, 72/07, 97/31 i 100/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 101. sjednici, održanoj 27.02.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O POSTUPKU VERIFICIRANJA
POTRAŽIVANJA I GOTOVINSKIH ISPLATA PO
TEMELJU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o postupku verificiranja potraživanja i gotovinskih isplata po temelju računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/06, 66/06, 5/07, 65/07, 7/09, 4/10, 46/11 i 32/12), u članku 14. stavak l., mijenja se i glasi:
"Rok za podnošenje zahtjeva za verificiranje računa stare devizne štednje je do 31.10.2014. godine, počevši od 01.04.2014, godine, a Agencija je dužna završiti postupak verificiranja najkasnije do 31.12.2014. godine".

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 297/2014
27. veljače 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.