Na temelju članka 19. stavak l. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 10. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 42. žurnoj sjednici, 13.02.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O TEMELJIMA ORGANIZACIJE l NAČINU
POSLOVANJA AGENCIJE ZA REVIZIJU
PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

1. TEMELJI ORGANIZACIJE I NAČIN POSLOVANJA

 

Članak l.

 

(1)    Ovom uredbom uređuju se temelji organizacije i način poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija).
(2)    Agencija je samostalna neprofitna institucija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).
(3)    Agencija obavlja poslove propisane odredbama članka 7. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12 - u daljem tekstu: Zakon).
(4)    Agencija ima javna ovlaštenja sukladno odredbama članka 8. Zakona.

 

Članak 2.

 

(1)    Agencija ima svojstvo pravne osobe.
(2)    Sjedište Agencije je u Sarajevu.

 

Članak 3.

 

(1)   Naziv Agencije je: "Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine".
(2)    Skraćeni naziv Agencije je "ARP FBiH".
(3)    Agencija ima pečat i štambilj.

2. NEOVISNOST AGENCIJE

 

Članak 4.

 

U obavljanju poslova iz svog djelokruga sukladno odredbama Zakona i ove uredbe Agencija je potpuno samostalna i nezavisna.

3. ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE AGENCIJOM

 

Članak 5.

 

Organizacija, upravljanje i rukovođenje Agencijom uređuje se ovom uredbom i drugim općim aktima Agencije, sukladno Zakonu.

 

Članak 6.

 

(1)    Direktor Agencije predstavlja i zastupa Agenciju, rukovodi radom Agencije i odgovoran je za njen rad.
(2)    Direktor Agencije, uz suglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, donosi akte kojima utvrđuje organizaciju i način poslovanja Agencije i Pravilnik o plaćama i drugim primanjima uposlenika Agencije.
(3)    Direktor Agencije obavlja i sljedeće poslove, a naročito:
a.      donosi Etički kodeks i druge opće akte sukladno Zakonu i ovoj uredbi,
b.     donosi godišnji plan rada Agencije koji usvaja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
c.      donosi financijski plan i financijska izvješća Agencije koje usvaja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
d.     Vladi Federacije Bosne i Hercegovine podnosi izvješće o radu Agencije najmanje svakih 6 mjeseci.
(4)    Direktor Agencije obavlja i druge poslove sukladno Zakonu.

 

Članak 7.

 

(1)    Direktora Agencije na razdoblje od pet godina imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
(2)    Za direktora Agencije može biti imenovana osoba koja ima najmanje VSS i pet godina radnog staža u struci nakon stjecanja VSS.
(3)Za svoj rad, direktor odgovara Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
(4)    Direktor Agencije ne može biti uposlen u drugom poduzeću (društvu) ili nekom drugoj pravnoj osobi.
(5)    Visinu plaće direktora Agencije će posebnim aktom odrediti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 8.

 

(I)    Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će razriješiti dužnosti direktora Agencije, ako:
a.      nije sposoban da vrši djelatnosti te službe zbog zdravstvene nesposobnosti, b.      je bio upleten u ozbiljan prekršaj koji znatno oštećuje interese ili autoritet Agencije, po nalazu nadležnog organa
c.      je osuđen za kazneno djelo, koje ga čini nedostojnim za vršenje službe,
d.     izgubi povjerenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 9.

 

(1)    Direktor Agencije može podnijeti ostavku koja mora biti pismeno obrazložena.
(2)    U slučaju podnošenja ostavke iz stavka (1) ovog članka direktor ostaje na dužnosti do razrješenja, a najduže tri mjeseca od dana podnošenja ostavke.

 

Članak 10.

 

Direktor, uposlenici i zastupnici Agencije ne smiju primati nikakve novčane ili druge darove, ako bi to moglo utjecati na njihovu objektivnost u obavljanju poslova za Agenciju.

 

Članak 11.

 

(1)    Agencija je dužna upošljavati revizorsko i administrativno osoblje koje ispunjava uvjete za obavijanje poslova iz njene nadležnosti, sukladno posebnim uvjetima utvrđenim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu radnih mjesta Agencije.
(2)    Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) neće se odnositi na uposlene u Agenciji.
(3)    Ako prava i obveze uposlenih iz radnih odnosa nisu regulirani Zakonom i ovom uredbom, primjenjuje se Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine.
(4)    Struktura uposlenih u Agenciji odražavat će okvirno nacionalnu strukturu stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu.

4. FINANCIRANJE AGENCIJE

Članak 12.

 

(1)    Sredstva za rad Agencije osiguravaju se iz Proračuna Federacije sukladno odredbama članka 11. Zakona,
(2)    Sukladno odredbama Zakona o Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine Agencija priprema nacrt svog financijskog plana i dostavlja ga Federalnom ministarstvu financija.

5. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 13.

 

Propise predviđene odredbama članka 6. stavak 2. ove uredbe donijet će direktor u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Članak 14.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 274/2014
13. veljače 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.