Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 10. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 42. hitnoj sjednici, 13.02.2014. godine, donosi

U R E D B U

O OSNOVAMA ORGANIZACIJE I NAČINU POSLOVANJA AGENCIJE ZA REVIZIJU
PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

1. OSNOVI ORGANIZACIJE I NAČIN POSLOVANJA

 

Član 1.

 

(1)    Ovom uredbom uređuju se osnove organizacije i način poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne t Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija).
(2)    Agencija je samostalna neprofitna institucija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).
(3)    Agencija obavlja poslove propisane odredbama člana 7. Zakona o reviziji   privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama ("Službene   novine Federacije BiH", broj 55/12 - u daljem tekstu: Zakon).
(4)    Agencija ima javna ovlaštenja u skladu sa odredbama člana 8. Zakona.

 

Član 2.

 

(1)    Agencija ima svojstvo pravnog lica.
(2)    Sjedište Agencije je u Sarajevu.

 

Član 3.

 

(1)    Naziv Agencije je: "Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine".
(2)    Skraćeni naziv Agencije je "ARP FBiH".
(3)    Agencija ima pečat i štambilj.

2. NEZAVISNOST AGENCIJE

 

Član 4.

 

U obavljanju poslova iz svog djelokruga u skladu sa odredbama Zakona i ove uredbe Agencija je potpuno samostalna i nezavisna.

3. ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE AGENCIJOM

 

Član 5.

 

Organizacija, upravljanje i rukovođenje Agencijom uređuje se ovom uredbom i drugim općim aktima Agencije, u skladu sa Zakonom.

 

Član 6.

 

(1)    Direktor Agencije predstavlja i zastupa Agenciju, rukovodi radom Agencije i odgovoran je za njen rad.
(2)    Direktor Agencije, uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, donosi akte kojima utvrđuje organizaciju i način poslovanja Agencije i Pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Agencije.
(3)    Direktor Agencije obavlja i sljedeće poslove, a naročito;
a.      donosi Etički kodeks i druge opće akte u skladu sa Zakonom i ovom uredbom,
b.     donosi godišnji plan rada Agencije koji usvaja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
c.     donosi finansijski plan i finansijske izvještaje Agencije koje usvaja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
d.     Vladi Federacije Bosne i Hercegovine podnosi izvještaj o radu Agencije najmanje svakih 6 mjeseci.
(4)    Direktor Agencije obavija i druge poslove u skladu sa Zakonom.

 

Član 7.

 

(1)    Direktora Agencije na period od pet godina imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
(2)    Za direktora Agencije može biti imenovano lice koje ima najmanje VSS i pet godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS.
(3)    Za svoj rad, direktor odgovara Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
(4)    Direktor Agencije ne može biti zaposlenik u preduzeću (društvu) ili nekom drugom pravnom licu.
(5)    Visinu plaće direktora Agencije će posebnim aktom odrediti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 8.

 

(1) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će razriješiti dužnosti direktora Agencije, ako:
a.      nije sposoban da vrši djelatnosti te službe zbog zdravstvene nesposobnosti, b.      je bio upleten u ozbiljan prekršaj koji znatno oštećuje interese ili autoritet Agencije, po nalazu nadležnog organa,
c.      je osuđen za krivično djelo, koje ga čini nedostojnim za vršenje službe,
d.     izgubi povjerenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 9.

 

(1)    Direktor Agencije može podnijeti ostavku koja mora biti pismeno obrazložena.
(2)    U slučaju podnošenja ostavke iz stava (1) ovog člana direktor ostaje na dužnosti do razrješenja, a najduže tri mjeseca od dana podnošenja ostavke.

 

Čtan 10.

 

Direktor, zaposlenici i zastupnici Agencije ne smiju primati nikakve novčane ili druge darove, ako bi to moglo uticati na njihovu objektivnost u obavljanju poslova za Agenciju.

 

Član 11.

 

(1)    Agencija je dužna zapošljavati revizorsko i administrativno osoblje koje ispunjava uslove za obavljanje poslova iz njene nadležnosti, u skladu sa posebnim uslovima utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta Agencije.
(2)    Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) neće se odnositi na zaposlene u Agenciji.
(3)    Ako prava i obaveze zaposlenih iz radnih odnosa nisu regulisani Zakonom i ovom uredbom, primjenjuje se Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine.
(4)    Struktura zaposlenih u Agenciji odražavat će okvirno nacionalnu strukturu stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu.

4. FINANSIRANJE AGENCIJE

 

Član 12.

 

(1)    Sredstva za rad Agencije osiguravaju se iz Budžeta Federacije u skladu sa odredbama člana 11. Zakona.
(2)    U skladu sa odredbama Zakona o Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine Agencija priprema nacrt svog finansijskog plana i dostavlja ga Federalnom ministarstvu finansija.

5. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 13.

 

Propise predviđene odredbama člana 6. stav 2. ove uredbe donijet će direktor u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Član 14.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 274/2014
13. februara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.