Na temelju članka 54. stavak 2. točka 1. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH"', broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 99. sjednici, održanoj 05.02.2014. godine, donijela je

 

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Članak l.

 

U Uredbi o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/97, 46/06, 10/07 i 17/09), u članku 2. iza stavka 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
"Za vršenje poslova iz stavka l. alineje 4., 7., 8. i 11. ovog članka mogu se angažirati gospodarska društva, agencije i druge pravne osobe koje su sukladno zakonu registrirana za vršenje tih poslova.
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.
Odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje poslova iz stavka 2. ovog članka vršit će se sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05,52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10)."

 

Članak 2.

 

U članku 4. stavak l. iza riječi "usluga" dodaju se riječi: "za usluge koje pruža Služba".

 

Članak 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federscije BiH".,

 

V broj 204/2014
05. veljače 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.