Na osnovu člana 54. stav 2. tačka 1. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 99. sjednici, održanoj 05.02.2014. godine, donijela je

 

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Uredbi o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/97, 46/06, 10/07 i 17/09), u članu 2. iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
"Za vršenje poslova iz stava 1. alineje 4., 7., 8. i 11. ovog člana mogu se angažovati privredna društva, agencije i druga pravna lica koja su u skladu sa zakonom registrovana za vršenje tih poslova.
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.
Odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje poslova iz stava 2. ovog člana vršit će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 i 60/10)."

 

Član 2.

 

U članu 4. stav 1. iza riječi "usluga" dodaju se riječi: "za usluge koje pruža Služba".

 

Član 3.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 204/2014
05. februara 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.