Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 21. stavak 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i. Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), na, prijedlog federalne ministrice okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 94. sjednici, održanoj 09.01.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAKNADAMA ZA PLASTIČNE KESE TREGERICE

Predmet uređivanja

 

Članak 1.

 

Predmet Uredbe o naknadama za plastične kese tregerice (u daljem tekstu: Uredbe) je uvođenje naknade za plastične kese tregerice, čija debljina stijenke ne prelazi 20 mikrona, koja odbačena onečišćuje okoliš.
Tanke plastične kese sa ručkama (kese u tuljcima ili pojedinačne kese) u koje se pakira voće, povrće, rinfuzni i drugi rastresiti proizvodi su definirane propisom o ambalaži i nisu predmet ove uredbe, osim ako se besplatno distribuiraju kupcima na kasi kao kese za kupljenu robu.
Ovom uredbom propisuju se obaveznici obračunavanja i plaćanja naknade, visina i način obračuna i plaćanja naknade za plastične kese tregerice stavljene   u promet, te aktivnosti evidentiranja i izvješćivanja.

Značenje izraza

 

Članak 2.

 

Plastična kesa tregerica (u daljem tekstu: plastična kesa) je vrsta polietilenske kese, sa ili bez aditiva za razgradnju, čija debljina stijenke ne prelazi 20 mikrona i koja nema zasebno izrađene ručke, nego su one sastavni dio plastične kese.
Trgovac je pravna ili fizička osoba koja se bavi trgovinom, na temelju registracije, odnosno rješenja kojim se odobrava obavljanje trgovine i trgovačkih usluga na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno članku 2. Zakona o unutarnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10).

Obaveznici plaćanja naknade

 

Članak 3.

 

Obaveznici plaćanja naknade (u daljem tekstu: obveznici plaćanja) su trgovci registrirani na području Federacije Bosne i Hercegovine, koji troše za vlastite potrebe ili stavljaju u promet plastične kese tregerice.

Visina i način obračuna i plaćanja naknade

 

Članak 4.

 

Visina naknade za stavljanje u promet plastične kese iznosi 0,05 KM po komadu, odnosno 50,00 KM po jednom pakovanju od 1000 komada plastičnih kesa.
Naknadu iz stavka 1. ovog članka obveznik plaćanja obračunava na temelju  podataka o količini plastičnih kesa slavljenih u promet prema Izvješću iz članka 5. stavak 2. Uredbe.
Naknada za stavljanje u promet plastičnih kesa, koje nisu obuhvaćene Izvješćem iz članka 6. stavak 3. Uredbe, iznosi 0,08 KM po komadu, odnosno 80,00 KM po jednom pakovanju od 1000 komada plastičnih kesa.
Obaveza plaćanja naknade iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se rješenjem nadležnog inspekcijskog organa, obračunata na temelju razlike stvarnih u odnosu na zalihe iskazane u izvješćima obveznika.

 

Članak 5.

 

Obveznici plaćanja, plaćaju naknadu Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Fond) radi stavljanja u promet plastičnih kesa i to 2 puta godišnje na temelju Izvješća iz stavka 2. ovog članka, a za obračunska razdoblja i u rokovima iz članka 6. st. 3. i 4. uredbe.
Obveznici plaćanja dostavljaju Fondu Izvješće na Obrascu iz članka 6. stavak 3. o količini plastičnih kesa slavljenih u promet u obračunskim periodima i rokovima i na način iz st. 3. i 4. članka 6. Uredbe.
Obveznici plaćanja su dužni uz Izvješće dostaviti Fondu dokaze o uplati naknade na račun Fonda.
Obaveza plaćanja naknade iz članka 4., stavak 3. ove uredbe utvrđuje se rješenjem inspekcijskog organa iz članka 7., na temelju razlike količine prikazane u Izvješću u odnosu na zalihe plastičnih kesa, koje nisu prikazane u Izvješću, i obvezniku plaćanja nalaže se da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja inspekcijskog organa izvrši uplatu naknade na račun Fonda.
Obveznik plaćanja je dužan dostaviti Fondu dokaz o uplati naknade po rješenju nadležne inspekcije.
Ukoliko obveznik plaćanja dostavi Fondu Izvješće bez dokaza o uplati naknade Fond će u roku od 15 dana od dana isteka roka za uplatu dostaviti obvezniku plaćanja Opomenu za dostavu dokaza o uplati, a ukoliko se uplata ne izvrši u Opomeni ostavljenom roku, Fond će o tome izvijestiti nadležnu inspekciju, radi provedbe inspekcijskog nadzora i pokretanja postupka izricanja propisanih prekršajnih sankcija.

Evidencija i izvješćivanje

 

Članak 6.

 

Trgovci će voditi evidenciju o količini nabavljenih plastičnih kesa, podatke o potrošnji kesa i stanju zaliha te o dostavljenim izvješćima i dokazima o uplati naknade.
Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine će uspostaviti i voditi Evidenciju dostavljenih izvješća i dokaza o uplati naknade za plastične kese.
Izvješće o količini plastičnih kesa stavljenih u promet i dokaze o uplati naknade iz stavka 2. članka 5. Uredbe obveznik plaćanja dostavlja Fondu dva puta godišnje, na obrascu čiju formu i sadržaj propisuje Fond.
Rok za dostavu polugodišnjeg Izvješća je kraj sedmog mjeseca tekuće godine, a godišnjeg Izvješća kraj trećeg mjeseca naredne godine.

Inspekcijski nadzor

 

Članak 7.

 

Nadzor nad provedbom Uredbe vrše nadležne uprave za inspekcijske poslove:
- inspekcija zaštite okoliša i tržišna inspekcija, a svako u okviru svojih nadležnosti na razini Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada i općine.

Kaznene odredbe

 

Članak 8.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj obveznik plaćanja koji ne uplati naknadu shodno odredbama ove uredbe, ne dostavi Izvješće o količini plastičnih kesa stavljenih u promet, odnosno ne dostavi dokaz o uplati propisane naknade sukladno stanju iz Izvješća, a sve za razdoblja i u rokovima iz članka 6. stavak 3. i 4. uredbe, ili iskaže u izvješću netočne podatke.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

Završne odredbe

 

Članak 9.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 140/2014
09. siječnja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.