Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSTAMA
NAKNADA I KRITERIJIMA ZA OBRAČUN NAKNADA
ZA ZAGAĐIVAČE ZRAKA

 

Član l.

 

U Uredbi o vrstama naknada i kriterijima za obračun naknada za zagađivače zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/11), u članu 2. iza alineje 8. dodaje se nova alineja:
"ispust/izvor" u smislu ove uredbe jeste kontrolisano mjesto ispuštanja zagađujućih materija u zrak. Jednim ispustom/izvorom se smatra jedna ili više dimnih cijevi iz kojih se polutanti ispuštaju u zrak, a koje se nalaze u zajedničkom dimnjaku, ili koje nisu svojom centralnom osovinom međusobno udaljene više od 5 m, osim za velika postrojenja za sagorijevanje gdje se izvorom smatra svaki blok pojedinačno bez obzira na način ispultanja u atmosferu".

 

Član 2.

 

U članu 4. riječi: "a u nadležnosti su Federalnog ministarstva okoliša i turizma za izdavanje okolinske dozvole, kao i drugi zagađivači zraka iz kantonalne nadležnosti ukoliko imaju godišnje emisije u količinama kako je definirano članom 8. ove Uredbe." zamjenjuju se riječima: "ukoliko imaju godišnje emisije u količinama kako je definirano članom 8. ove uredbe, a obaveznici su ishođenja okolinske dozvole u nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma, odnosno nadležnog kantonatnog ministarstva."

 

Član 3.

 

U članu 5. stav 2. mijenja se i glasi:
"Za asfaltne baze i nekontrolisane emisije iz procesa suhe destilacije uglja u koksnim pećima primjenjuje se ernisioni faktor, odnosno masa emitovanih zagađujućih materija određuje se prema masi proizvedenog proizvoda, tako da za asfaltne baze iznosi 0,01% čvrstih čestica (prašine) u odnosu na ukupnu godišnju proizvodnju, a za nekontrolisane emisije koksara iznosi 0,035% čvrstih čestica (prašine) u odnosu na ukupnu godišnju proizvodnju koksa".
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "U navednom emisionom faktoru nisu uključene emisije koje nastaju na dimnjacima koksare, odnosno u procesu zagrijavanja koksnih baterija, a koje se posebno obračunavaju na osnovu rezultata mjerenja."

 

Član 4.

 

U članu 6. stavu 3. iza riječi "iz asfaltnih baza" dodaju se riječi "i koksara (za nekontrolisane emisije)".
U stavu 4. broj "12/05" mijenja se brojem "9/14", a riječi "procijene i/ili" se brišu.
Iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
"Obveznici koji prema Pravilniku o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/14) trebaju posjedovati sistem za kontinuirani monitoring emisija, količine emisije izračunavaju i izvještavaju na osnovu rezultata kontinuiranog monitoringa."
Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

 

Član 5.

 

U članu 9. u alineji 2. broj "0,5" zamjenjuje se brojem "1,0".

 

Član 6.

 

U članu 13. stav 1. alineja 1. iza rijeci "članom 13" dodaju se riječi: "Zakona o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 04/10)".
U stavu 1. alineja 2. iza. riječi "članom 12." dodaju se riječi "ove uredbe".

 

Član 7.

 

U članu 14. iza riječi "emisija zagađujućih materija" dodaju se rijeci: "u skladu sa Prilogom 2. Pravilnika o monitoringu emisija zagađujućih materija u zrak ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/14)".

 

Član 8.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2349/2014
30. decembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.