Na temelju članka 19. stavak l . Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PLANIRANJU RADA I IZVJEŠĆIVANJU O RADU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

 

Članak 1.

 

U Uredbi o planiranju rada i izvješćivanju o radu Vlade Federacije Bosne iHercegovine, federalnih ministarstava i institucija ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/14), u članku 2. točka m) riječi: "stručne službe" brišu se.

 

Članak 2.

 

U članku 5. točka f) riječi: "vrši kontrolu provođenja metodologije propisane ovom uredbom", brišu se.

 

Članak 3.

 

Članak 7. briše se.

 

Članak 4.

 

U članku 9. stavak (5) riječi: ''i Generalnim tajništvom'', brišu se.

 

Članak 5.

 

U članku 16. stavak (2) riječi: "Po izvršenoj kontroli metodologije", brišu se.

 

Članak 6.

 

U članku 17. u stavku (4) iza riječi: "na kontrolu metodologije,", brišu se.

 

Članak 7.

 

U članku 19., stavak (1) briše se.
St. (2) do (4) postaju st. (1) do (3).
Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4), koji glasi:
"(4) Izuzetno, u 2015. godini, rokove za usvajanje planova i programa iz stavka (3) toč. a), b), c) i d) ovog članka, utvrditi će posebnim zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."

 

Članak 8.

 

U članku 27., točka f) briše se.

 

Članak 9.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2348/2014
30. prosinca 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.