Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Feeracije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Ibsne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRNIRANJU RADA I IZVJEŠTAVANJU O RADU VADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, FDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA

 

Član 1.

 

U Uredbi o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federaije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/14), u članu 2. tačka m) riječi: "stručne službe" brišu se.

 

Član 2.

 

U članu 5. tačka f) rijeci: "vrši kontrolu provođenja metodrogije propisane ovom uredbom", brišu se.

 

Član 3.

 

Član 7. brige se.

 

Član 4.

 

U članu 9. stav (5) riječi: "i Generalnim sekretarijatom", brišu si

 

Član 5.

 

U članu 16. stav (2) riječi: "Po izvršenoj kontroli metodologije", brišu se.

 

Član 6.

 

U članu 17. u stavu (4) iza riječi: "na kontrolu metodologije,", brišu se.

 

Član 7.

 

U članu 19., stav (I) briše se.
St (2) do (4) postaju st. (1) do (3).
Iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi:
"(4) Izuzetno, u 2015. godini, rokove za usvajanje planova i program iz stava (3) tač. a), b), c) i d) ovog člana, utvrdit će posebnim zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."

 

Član 8.

 

U članu 27., tačka f) briše se.

 

Član 9.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2348/2014
30. decembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.