Na temelju članka 29. stavak 4. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 145. sjednici, održanoj 23.12.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAČINU I KRITERIJIMA ZA PRIPREMU, IZRADU I
PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA JAVNIH
INVESTICIJA
I UVOD

 

Čanak l.
(Predmet)

 

Ovom uredbom uređuju se način i kriteriji za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Program javnih investicija u FBiH) koji se donosi svake godine.

 

Članak 2.

 

(1)    Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: PJI Federacije) priprema Federalno ministarstvo financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo financija).
(2)    Program javnih investicija kantona u koji su uključeni projekti gradova i općina (u daljnjem tekstu: PJI kantona) priprema nadležni kantonalni organ kojeg odredi vlada kantona (u daljnjem tekstu: Nadležni kantonalni organ).
(3)    Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), na prijedlog Ministarstva financija donosi PJI Federacije u cilju upravljanja i koordinacije sredstvima razvoja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).
(4)    Vlada kantona, na prijedlog Nadležnog kantonalnog organa donosi PJI kantona.
(5)    Ministarstvo financija dostavlja Ministarstvu financija i trezora PJI Federacije i PJI kantona kao Program javnih investicija u FBiH radi izrade Programa javnih investicija Bosne i Hercegovine.

 

Članak 3.
(Definicije)

 

(1)    Izrazi upotrijebljeni u ovoj Uredbi imaju sljedeća značenja:
a)     program javnih investicija je trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u projekte s podacima o ukupno potrebnim, nedostajućim i utrošenim sredstvima, te sredstvima planiranim za financiranje projekata iz proračuna, kredita, donacija i/ili drugih izvora za godine na koje se dokument odnosi i za razdoblje nakon toga.
b)     strateški okvir obuhvaća sve dokumente strateške važnosti na temelju kojih se pripremaju programi ili planovi.
c)      projektom u smislu ove Uredbe smatra se projekt ili program kao sredstvo organiziranja međusobno povezanih aktivnosti u određeni redoslijed kako bi se ostvarili unaprijed određeni ciljevi u određenom vremenskom okviru i u okviru raspoloživih sredstava, a čijom se realizacijom doprinosi implementaciji integriranih i sektorskih razvojnih dokumenata svih razina vlasti u Federaciji, socijalnom ili ekonomskom razvoju i razvoju administrativno-tehničkih kapaciteta.
d)    jedinica za upravljanje projektom u smislu ove Uredbe je organizacijska jedinica osnovana u okviru federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, jedinice lokalne samouprave, agencije, odnosno javnog poduzeća i odgovorna je za implementaciju projekta koji je odobrila Vlada Federacije.
e)     PIMIS je Informacijski sustav za upravljanje javnim investicijama uspostavljen pri Ministarstvu financija, a koj i služi za upravljanje i izvjesćivanje o sredstvima razvoja u Federaciji i omogućava on-line pristup za   planiranje i praćenje svih projekata definiranih strateškim okvirom i  srednjoročnim   i godišnjim planovima i doprinose njihovoj realizaciji.

 

Članak 4.
(Sadržaj programa javnih investicija)

 

(1) Program javnih investicija obuhvaća projekte koji izravno doprinose socijalnom ili ekonomskom razvoju i projekte razvoja administrativno-tehničkih kapaciteta koji nemaju izravan utjecaj na socioekonomski razvoj.
(2)    Program javnih investicija sadrži podatke o projektima po sektorima i podnositeljima prijedloga projekata, po izvorima, vrsti i načinu financiranja u trogodišnjem razdoblju prema načelu 1+2, po lokacijama na kojima se investicije realiziraju i podatke o realizaciji projekata po ciljevima utvrđenim strateškim okvirom.
(3)    Program javnih investicija obuhvaća:
a)     projekte u implementaciji za čiju su realizaciju osigurani izvori financiranja ili je izvjesno da će biti osigurana sredstva za njihovo financiranje (u daljnjem tekstu: projekti u implementaciji),
b)     prioritetne projekte za koje nisu osigurani izvori financiranja u momentu izrade programa javnih investicija (u daljnjem tekstu: kandidirani projekti).
(4)    Program javnih investicija povezan je s proračunskim ciklusom i služi kao osnova za godišnju izradu kapitalnog proračuna i za mobilizaciju i praćenje sredstava utrošenih za implementaciju projekata.
(5)    Program javnih investicija ažurira se svake godine.

 

II PRIPREMA PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA

 

Članak 5.
(Nositelji aktivnosti)

 

(1)    Nositelji aktivnosti u procesu izrade programa javnih investicija su:
a)      Vlada Federacije,
b)      Ministarstvo financija,
c)      Federalni organi uprave,
d)      Komisija za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija),
e)      Vlade kantona,
f)       Nadležni kantonalni organ,
g)      Kantonalni organi uprave,
h)      Komisija za Program javnih investicija kantona (u daljnjem tekstu: Kantonalna komisija),
i)       Jedinice lokalne samouprave,
j)       Samostalne upravne organizacije, specijalizirane organizacije i posebna tijela (zavodi, direkcije, agencije, instituti i sl., u daljnjem tekstu: agencija),
k)      Javna poduzeća.
(2)   Nadležni kantonalni organ može biti kantonalni organ uprave, stručna služba vlade, samostalna upravna organizacija, specijalizirana organizacija ili posebno tijelo (zavod, direkcija, agencija i sl.).

 

Članak 6.
(Kalendar)

 

(1)    Program javnih investicija se priprema i donosi svake godine prema kalendaru utvrđenom Zakonom.
(2)    PJI Federacije se priprema prema sljedećem kalendaru:
a) do 15. veljače - Ministarstvo financija dostavlja nadležnim ministarstvima informaciju o projektu sa zahtjevom za popunjavanje propisanog obrasca "Informacija o projektu" (u daljnjem tekstu: IP obrazac) koji se nalazi u prilogu ove Uredbe i čini njezin sastavni dio,
b)    do 15. travnja - Ministarstvu financija se dostavljaju popunjeni IP obrasci,
c)    do 15.  lipnja - Ministarstvo financija priprema i Vladi Federacije dostavlja Nacrt PJI Federacije,
d)    do 30. lipnja - Vlada Federacije usvaja Nacrt PJI Federacije,
e)    do 15. rujna obavljaju se konzultacije u vezi s izradom Prijedloga PJI Federacije,
f)    do 25. rujna - nadležna ministarstva dostavljaju Ministarstvu financija revidirane IP obrasce,
g     do 20. listopada Ministarstvo financija dostavlja Vladi Federacije Prijedlog PJI Federacije,
h)    do 15. studenog - Vlada Federacije donosi PJI Federacije.
(3)    Kantoni, putem Nadležnog kantonalnog organa, Ministarstvu financija dostavljaju
a)    do l. lipnja nacrt PJT kantona
b)    do10. listopada, a nakon što ga donese vlada kantona, PJI kantona.
(4)    Rokove za kandidiranje projekata u program javnih investicija objavljuju nadležna resorna ministarstva na svojoj internet stranici i obavezna su pravovremeno održati konzultacije s ciljem usklađivanja prijedloga projekata sa strateškim dokumentima sektora.

 

Članak 7.
(PIMIS)

 

Ministarstvo financija, kao nositelj prava nad PIMIS-om, ima uvid u cjelokupnu bazu, utvrđuje pojedine razine ovlasti odnosno ograničenja za druge korisnike, te je nadležno za dodjelu i oduzimanje ovlasti pojedinim korisnicima baze.
Putem PIMIS-a vrši se kandidiranje projekata i ažuriranje podataka o projektima u implementaciji. PIMIS omogućava mrežni pristup za planiranje i praćenje projekata koji doprinose realizaciji ciljeva definiranih strateškim okvirom, srednjoročnim i godišnjim planovima.
Federalni organ uprave, agencija i javno poduzeće dužni su osigurati tehničke preduvjete za on-line pristup PIMIS-u i iz reda zaposlenika imenovati koordinatora ovlaštenog za unos podataka o projektima na razini Federacije (u daljnjem tekstu: Koordinator).
Kanton je obvezan osigurati tehničke preduvjete najmanje na jednoj lokaciji za on-line pristup PIMIS-u i iz reda zaposlenika imenovati kantonalnog koordinatora ovlaštenog za unos podataka o kantonalnim, gradskim i općinskim projektima u PIMIS (u daljnjem tekstu: Kantonalni koordinator).
Podaci o Koordinatoru iz stavka 4. ovoga članka i o Kantonalnom koordinatoru iz stavka 5. ovoga članka dostavljaju se Ministarstvu financija najkasnije 5 dana od dana imenovanja,

 

Članak 8.
(Procedura za pripremu PJI Federacije)

 

Procedura za pripremu PJI Federacije počinje slanjem dopisa Ministarstva financija federalnim organima uprave, federalnim agencijama, JP u nadležnosti Vlade Federacije i Nadležnom kantonalnom organu, sa zahtjevom za popunjavanje IP obrasca.
Nadležni kantonalni organ prosljeđuje zahtjev svim relevantnim nositeljima aktivnosti na razini kantona, gradova i općina.
Koordinator, odnosno kantonalni koordinator, popunjene i ovjerene IP obrasce za projekte čija je ukupna vrijednost veća od 1.000.000 KM, dostavlja Ministarstvu financija do 15. travnja.
(4)    Podnositelji prijedloga projekta koji se kandidira u PJI Federacije uz IP obrazac popunjavaju i Obrazac za ocjenu prijedloga projekta koji se nalazi u prilogu ove Uredbe i ćini njezin sastavni dio, a objavit će se i na internet stranici Ministarstva financija.
(5)    Ministarstvo financija utvrđuje rang listu prioritetnih projekata kandidiranih za PJI Federacije na temelju broja bodova koje je Komisija dodijelila projektu.
(6)    Uz IP obrazac Koordinator, odnosno Kantonalni koordinator Ministarstvu financija dostavlja i Obrazac iz stavka 4. ovoga članka.

 

Članak 9.
(Procedura za pripremu PJI kantona)

 

(1)    Procedura za pripremu PJI kantona počinje slanjem dopisa sa zahtjevom za popunjavanje IP obrasca koji Nadležni kantonalni organ do 10. veljače dostavlja kantonainim organima uprave, kantonalnim agencijama, gradovima, općinama i JP u nadležnosti vlade kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave.
(2)    Kantonalni koordinator dostavlja do 10. travnja nadležnom kantonalnom organu popunjene i ovjerene IP obrasce za kantonalne projekte čija je ukupna vrijednost veća od 500.000 KM. odnosno za gradske i općinske projekte čija je ukupna vrijednost veća od 100.000 KM.
(3)    Uz IP obrazac Koordinator, odnosno Kantonalni koordinator Nadležnom kantonalnom organu dostavlja i Obrazac za ocjenu prijedloga projekta.
(4)    Nadležni kantonalni organ utvrđuje rang listu prioritetnih projekata kandidiranih za PJI Kantona na temelju broja bodova koje je Kantonalna komisija dodijelila projektu.
(5)    Nadležni kantonalni organ, nacrt PJI kantona koji je usvojila vlada kantona, dostavlja Ministarstvu financija do 1. lipnja.

 

Članak 10.
(IP obrazac i unos podataka)

 

(1)    Podatke o projektu u PIMIS unosi Koordinator, odnosno Kantonalni koordinator.
(2)    Unos podataka u PIMIS vrši se kroz elektronički IP obrazac, koji je istovjetan za sve razine vlasti u Federaciji BiH.
(3)    Koordinator Ministarstvu financija dostavlja popunjen, od odgovorne osobe potpisan i ovjeren IP obrazac, s podacima unesenim u PIMIS.
(4)    Kantonalni koordinator Nadležnom kantonalnom organu dostavlja popunjen, od odgovorne osobe potpisan i ovjeren IP obrazac s podacima unesenim u PIMIS.
(5)    Podaci u IP obrascu dostavljenom Ministarstvu financija, odnosno Nadležnom, kantonalnom organu moraju biti istovjetni podacima unesenim u PIMIS.

 

Članak 11.
(Podnositelji)

 

(1)   Podnositelj prijedloga za projekt koji se kandidira u program javnih investicija može biti:
a)     federalni organ uprave,
b)     kantonalni organ uprave,
c)     jedinica lokalne samouprave,
d)     agencija,
e)     javno poduzeće, putem resornog ministarstva.

 

Članak 12.
(Osnovni uvjeti za kandidiranje projekta)

 

(1)    Projekt koji se kandidira u program javnih investicija formulira se na IP obrascu i unosi u PIMIS.
(2)   Projekt se unosi u PIMIS ako je formuliran tako da zadovolji:
a)     kriterij kvalitete (doprinosi gospodarskom razvoju, donosi nove prihode, povezuje postojeću infra­strukturu, potiče upotrebu naprednih tehnologija, minimalnog je štetnog utjecaja na okoliš, povećava ekonomsku konkurentnost, doprinosi očuvanju postojećih radnih mjesta i zapošljavanju, i od neposrednog je značaja za socijalno ugrožene kategorije);
b)     kriterij minimalne vrijednosti:
- minimalna ukupna vrijednost projekta koji se kandidira u PJI Federacije je l.000.000,00 KM,
- minimalna ukupna vrijednost projekta definiranog na kantonalnoj razini koji se kandidira u PJI kantona je 500.000,00 KM, odnosno
- minimalna ukupna vrijednost projekta definiranog na gradskoj ili općinskoj razini koji se kandidira u PJI kantona je 100.000,00 KM
(3)    Ako je za projekt koji ,se kandidira u program javnih investicija potrebno financiranje proračunskim sredstvima, zaduživanjem ili izdavanje garancije Federacije, kantona, grada ili općines podnositelj prijedloga, uz IP obrazac, obvezan je priložiti:
a)     pozitivno mišljenje resornog ministarstva o usklađenosti projekta sa strateškim okvirom,
b)     dokumente koji dokazuju stupanj pripremljenosti projekta za realizaciju,
c)     izjavu o pripremljenosti projekta sukladno dokumentima prostornog uređenja,
d)     izjavu da projekt nije u suprotnosti s obvezama preuzetim međunarodnim ugovorima,
e)     plan investiranja za projekt,
f)     listu svih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti za izdavanje upravnih akata koji su neophodni za potpunu realizaciju projekta,
g)     analizu financijske sposobnosti krajnjeg korisnika, osim u slučaju da je krajnji korisnik Federacija, kanton ili općina.
(4)    Kada je podnositelj prijedloga za projekt agencija, umjesto mišljenja iz stavka (3) točka a. ovoga članka, agencija prilaže izjavu o usklađenosti projekta sa strateškim okvirom.

 

Članak 13.
(Komisija za PJI Federacije)

 

(1)   Vlada Federacije, na prijedlog Ministarstva financija imenuje Komisiju za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine na razdoblje od četiri godine.
(2)    Komisija ima sedam članova, i to:
a)     rukovodeći državni službenik iz Ministarstva financija, predsjednik
b)     rukovodeći državni službenik iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja, zamjenik predsjednika
c)     rukovodeći državni službenik iz resornih federalnih ministarstava, članovi
d)     najmanje jedan član iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti analize i ocjena investicija, član.
(3)   Osnovni zadaci Komisije su:
a)     analiza i ocjenjivanje projekata sukladno Kriterijima i načelima za ocjenjivanje projekata kandidiranih za PJI iz Obrasca za ocjenu prijedloga projekta
b)     razmatranje izvješća Ministarstva financija o utrošku sredstava kojima se financiraju projekti čija je realizacija u tijeku
c)     razmatranje izvješća jedinica za upravljanje projektom iz članka 15. stavak (1) ove Uredbe o projektima čija je realizacija u tijeku i o projektima završenim u tekućoj godini
d)     predlaganje mjera za unapređenje planiranja javnih investicija i mjera zapovećanje efikasnosti realizacije investicija
e)     obavljanje drugih poslova od značaja za pripremu PJI Federacije i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji.
(4)   Način rada i ostala pitanja od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga rada Komisije ureduju se poslovnikom o radu Komisije.
(5)    Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Ministarstvo financija.
(6)    Komisija izvješćuje Vladu Federacije o svom radu polugodišnje.

 

Članak 14.
(Kantonalna komisija)

 

(1)    Vlada kantona, na prijedlog Nadležnog kantonalnog organa, imenuje Kantonalnu komisiju, na razdoblje od četiri godine.
(2)   Kantonalna komisija ima sedam članova, i to:
a)     rukovodeći državni službenik iz kantonalnog ministarstva financija, predsjednik
b)     rukovodeći državni službenik iz kantonalnog ministarstva gospodarstva, zamjenik predsjednika
c)     rukovodeći državni službenici iz resornih kantonalnih ministarstava, članovi
d)     najmanje jedan član iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti analize i ocjena investicija, član
e)     član Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, član.
(3)   Osnovni zadaci Kantonalne komisije su:
a)     analiza i ocjenjivanje projekata u skladu s Kriterijima i načelima za ocjenjivanje projekata kandidiranih za PJI iz Obrasca za ocjenu prijedloga projekta.
b)     razmatranje izvješća Nadležnog kantonalnog organa o utrošku sredstava kojima se financiraju projekti čija je realizacija u tijeku,
c)     razmatranje izvješća imptementatora iz članka 15. st. (5) i (6) ove Uredbe o projektima čija je realizacija u tijeku i o projektima završenim u tekućoj godini,
d)     predlaganje mjera za unapređenje planiranja javnih investicija i mjera za povećanje efikasnosti realizacije investicija i
e)     obavljanje drugih poslova od značaja za pripremu PJI kantona i koordinaciju sredstava za razvoj u kantonu.
(4)    Način rada i ostala pitanja od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga rada Kantonalne komisije uređuju se poslovnikom o radu.
(5)    Stručne i administrativne poslove za Kantonalnu komisiju obavlja Nadležni kantonalni organ.
(6)    Kantonalna komisija izvještava vladu kantona o svom radu polugodišnje.

 

III IMPLEMENTACIJA PROJEKATA I IZVJEŠĆIVANJE

 

Članak 15.
(Implementacija projekata)

 

(1)   Implementaciju projekata od značaja za Federaciju, koje je odobrila Vlada Federacije, te upravljanje domaćim i stranim sredstvima namijenjenim realizaciji tih projekata, vrše jedinice za upravljanje projektom u okviru:
a)     federalnog ministarstva,
b)     federalne uprave,
c)     kantonalnog ministarstva,
d)     kantonalne uprave,
e)     jedinice lokalne samouprave,
f)     agencije ili
g)     javnog poduzeća.
(2)    Uloga jedinice za upravljanje projektom iz stavka (1) ovoga članka je:
a)      koordinacija u identifikaciji, formulaciji i utvrđivanju prioritetnih projekata,
b)     dostavljanje prioritetnih projekata Ministarstvu financija, u cilju pripreme PJI Federacije,
c)     praćenje i izvješćivanje o implementaciji tekućih projekata,
d)     drugi poslovi od značaja za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji.
(3)    Poslove implementacije projekta, sukladno unutarnjem ustrojstvu i nadležnostima, obavljaju službenici, odnosno zaposlenici jedinice za upravljanje projektom.
(4)    Iznimno od stavka (3) ovoga članka, ukoliko je to potrebno zbog opsega aktivnosti i kompleksnosti projekta, moguće je angažirati i određeni broj stručnjaka sa specifičnim znanjima i kompetencijama kojima ne raspolaže jedinica za upravljanje projektom iz stavka (1) ovoga članka.
(5)    O implementatoru projekta koji je odobrila vlada kantona odlučuje vlada kantona.
(6)    O implementatoru projekta koji je odobrio grad, odnosno općina odlučuje gradonačelnik, odnosno općinski načelnik.

 

Članak 16.
(Financiranje projekata)

 

(1)    Projekti koji su uključeni u program javnih investicija financiraju se iz sredstava koja se osiguravaju u proračunima u Federaciji, donacijama, zaduživanjem, vlastitim sredstvima, te drugim izvorima financiranja.
(2)    Samo onaj projekt koji je uvršten u program javnih investicija može se financirati proračunskim sredstvima ili zaduživanjem.
(3)    Iznimno od stavka (2) ovoga članka projekt koji nije uvršten u program javnih investicija može se financirati proračunskim sredstvima ili zaduživanjem samo ako služi ublažavanju posljedica izazvanih nastankom izvanrednih i nepredvidivih događaja (elementarne nepogode, vanjski šokovi ili krize).

 

Članak 17.
(Izvješćivanje)

 

(1)    Izvješćivanje o planu i utrošku sredstava kojima se financira projekt vrši se kvartalno putem IP obrasca, koji jedinica za upravljanje projektom dostavlja Koordinatoru.
(2)    Nakon unosa u PIMIS, usuglašeni podaci se, na potpisanom i ovjerenom IP obrascu, dostavljaju Ministarstvu financija.
(3)    Za potpunost, točnost i pravovremenost dostavljanja podataka o planu i utrošku sredstava kojima se financira projekt odgovorni su jedinica za upravljanje projektom i Koordinator.
(4)    Za izvješćivanje o implementaciji projekta prema nadležnom resornom ministarstvu, Komisiji putem Ministarstva financija, odgovorna je jedinica za upravljanje projektom.
(5)    Ministarstvo financija najmanje jednom godišnje informira Vladu Federacije BiH o utrošku sredstava kojima se financiraju projekti uključeni u PJI Federacije.

 

Članak 18.

 

(1)    Izvještavanje o planu i utrošku sredstava kojima se financira projekt vrši se kvartalno putem IP obrasca, koji implementator iz članka 15 st. (5) i (6) ove Uredbe dostavlja Kantonalnom koordinatoru.
(2)   Nakon unosa u PIMIS, usuglašene podatke, na potpisanom i ovjerenom IP obrascu, Kantonalni koordinator dostavlja Ministarstvu financija.
(3)   Za potpunost, točnost i pravovremenost dostavljanja podataka o planu i utrošku sredstava kojima se financira projekt odgovorni su implementator i    Kantonalni koordinator.
(4)    Za izvješćivanje o implementaciji projekta prema nadležnom resornom kantonalnom ministarstvu, Kantonalnoj komisiji putem Nadležnog kantonalnog organa, odgovoran je implementator.
(5)   Nadležni kantonalni organ najmanje jednom godišnje informira vladu kantona o utrošku sredstava kojima se financiraju projekti uključeni u PJI kantona.

IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 19.
(Rokovi)

 

(1)    Komisiju iz članka 13. stavak (1) Vlada Federacije imenuje u roku od 60 dana od dana donošenja ove Uredbe.
(2)    Kantonalnu komisiju iz članka 14. stavak (1) vlada kantona imenuje u roku od 60 dana od dana donošenja ove Uredbe.
(3)    Federalna ministarstva i federalne uprave iz članka 15. stavak (1) toč. a) i b) ove Uredbe obavezni su, u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe, usuglasiti svoje pravilnike o unutarnjem ustrojstvu s ovom Uredbom.
(4)    Rok za osiguranje tehničkih preduvjeta za on-line pristup PIMIS-u i imenovanje Koordinatora, odnosno Kantonalnog koordinatora iz članka 7. st (4) i (5) je 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

 

Članak 20.

 

(1)    Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o uspostavi koordinacijskog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/03 i 68/05).
(2)   Organizacijske jedinice za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj osnovane u resornim federalnim ministarstvima sukladno Uredbi iz stavka (1) ovoga članka postaju jedinice za upravljanje projektom.
(3)    O organizacijskim jedinicama za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj, osnovanim sukladno Uredbi iz stavka (1) ovoga članka, u kantonima odnosno općinama u Federaciji odlučuje vlada kantona, odnosno općinski načelnik.

 

Članak 21.
(Stupanje na snagu)

 

(l) Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2305/14
23. prosinca 2014. godine
Sarajevo

Premijer