Na osnovu člana 29. stav 4. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 145. sjednici, održanoj 23.12.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAČINU I KRITERIJIMA Z.A PRIPREMU, IZRADU I
PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA JAVNIH
INVESTICIJA

 

I UVOD

 

Član 1.
(Predmet)

 

Ovom uredbom uređuju se način i kriteriji za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Program javnih investicija u FBiH) koji se donosi svake godine.

 

Član 2.

 

(1)    Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: PJI Federacije) priprema Federalno ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija).
(2)   Program javnih investicija kantona u koji su uključeni projekti gradova i općina (u daljem tekstu: PJI kantona) priprema nadležni kantonalni organ kojeg odredi vlada kantona (u daljem tekstu: Nadležni kantonalni organ).
(3)   Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije), na prijedlog Ministarstva finansija donosi PJI Federacije u cilju upravljanja i koordinacije sredstvima razvoja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).
(4)    Vlada kantona, na prijedlog Nadležnog kantonalnog organa donosi PJI kantona.
(5)   Ministarstvo finansija dostavlja Ministarstvu finansija i trezora PJI Federacije i PJI kantona kao Program javnih investicija u FBiH radi izrade Programa javnih investicija Bosne i Hercegovine.

 

Član 3.
(Definicije)

 

(1)    Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeća značenja:
a)     program javnih investicija je trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u projekte sa podacima o ukupno potrebnim, nedostajućim i utrošenim sredstvima, te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, donacija i/ili drugih izvora za godine na koje se dokument odnosi i za period nakon toga.
b)     strateški okvir obuhvata sve dokumente strateške važnosti na osnovu kojih se pripremaju programi ili planovi.
c)     projektom u smislu ove uredbe smatra se projekt ili program kao sredstvo organiziranja međusobno povezanih aktivnosti u određeni redoslijed kako bi se ostvarili unaprijed određeni ciljevi u određenom vremenskom okviru i u okviru raspoloživih sredstava, a čijom se realizacijom doprinosi implementaciji integriranih i sektorskih razvojnih dokumenata svih nivoa vlasti u Federaciji, socijalnom ili ekonomskom razvoju i razvoju administrativno-tehničkih kapaciteta.
d)     jedinica za upravljanje projektom u smislu ove uredbe je organizaciona jedinica osnovana u okviru federalnog organa uprave, kantonalnog organa uprave, jedinice lokalne samouprave, agencije, odnosno javnog preduzeća i odgovorna je za implementaciju projekta koji je odobrila Vlada Federacije.
e)     PIMIS je Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama uspostavljen pri Ministarstvu finansija, a koji služi za upravljanje i izvještavanje o sredstvima razvoja u Federaciji i omogućava on-line pristup za planiranje i praćenje svih projekata definiranih strateškim okvirom i srednjoročnim i godišnjim planovima i doprinose njihovoj realizaciji.

 

Član 4.
(Sadržaj programa javnih investicija)

 

(l) Program javnih investicija obuhvata projekte koji direktno doprinose socijalnom ili ekonomskom razvoju i projekte razvoja administrativno-tehničkih kapaciteta koji nemaju direktan utjecaj na socioekonomski razvoj.
(2)   Program javnih investicija sadrži podatke o projektima po sektorima i podnosiocima prijedloga projekata, po izvorima, vrsti i načinu finansiranja u trogodišnjem periodu prema principu 1+2, po lokacijama na kojima se investicije realizuju i podatke o realizaciji projekata po ciljevima utvrđenim strateškim okvirom.
(3)    Program javnih investicija obuhvata:
a)     projekte u implementaciji za čiju su realizaciju osigurani izvori finansiranja ili je izvjesno da će biti osigurana sredstva za njihovo finansiranje (u daljem tekstu: projekti u implementaciji),
b)     prioritetne projekte za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade programa javnih investicija (u daljem tekstu: kandidovani projekti).
(4)    Program javnih investicija povezan je sa budžetskim ciklusom i služi kao osnov za godišnju izradu kapitalnog budžeta i za mobilizaciju i praćenje sredstava utrošenih za implementaciju projekata.
(5)    Program javnih investicija ažurira se svake godine.

 

II PRIPREMA PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA

 

Član 5.
(Nosioci aktivnosti)

 

(1)    Nosioci aktivnosti u procesu izrade programa javnih investicija su:
a)     Vlada Federacije,
b)     Ministarstvo finansija,
c)     Federalni organi uprave,
d)     Komisija za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija),
e)     Vlade kantona,
f)      Nadležni kantonalni organ,
g)     Kantonalni organi uprave,
h)     Komisija za Program javnih investicija kantona (u daljem tekstu: Kantonalna komisija),
i)      Jedinice lokalne samouprave,
j)      Samostalne upravne organizacije, specijalizirane organizacije i posebna tijela (zavodi, direkcije, agencije, instituti i sl., u daljem tekstu: agencija),
k)     Javna preduzeća.
(2)    Nadležni kantonalni organ može biti kantonalni organ uprave, stručna služba vlade, samostalna upravna organizacija, specijalizirana organizacija ili posebno tijelo (zavod, direkcija, agencija i sl.).

 

Član 6.
(Kalendar)

 

(1)   Program javnih investicija se priprema i donosi svake godine prema kalendaru utvrđenom Zakonom.
(2)    PJI Federacije se priprema prema sljedećem kalendaru:
a)     do 15. februara - Ministarstvo finansija dostavlja nadležnim ministarstvima informaciju o projektu sa zahtjevom za popunjavanje propisanog obrasca "Informacija o projektu" (u daljem tekstu: IP obrazac) koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio,
b)     do 15. aprila - Ministarstvu finansija se dostavljaju popunjeni IP obrasci,
c)     do 15. juna - Ministarstvo finansija priprema i Vladi Federacije dostavlja Nacrt PJI Federacije,
d)     do 30. juna - Vlada Federacije usvaja Nacrt PJI Federacije,
e)     do 15. septembra obavljaju se konsultacije u vezi sa izradom Prijedloga PJI Federacije,
f)     do 25. septembra - nadležna ministarstva dostavljaju Ministarstvu finansija revidirane IP obrasce,
g)     do 20. oktobra Ministarstvo finansija dostavlja Vladi
Federacije Prijedlog PJI Federacije,
h)     do  15. novembra - Vlada Federacije donosi  PJI Federacije.
(3)    Kantoni, putem Nadležnog kantonalnog organa, Ministarstvu finansija dostavljaju
a)     do 0l. juna nacrt PJI kantona
b)     do 10. oktobra, a nakon što ga donese vlada kantona, PJI kantona.
(4)    Rokove za kandidovanje projekata u program javnih investicija objavljuju nadležna resorna ministarstva na svojoj internet stranici i obavezna su pravovremeno održati konsultacije sa ciljem usklađivanja prijedloga projekata sa strateškim dokumentima sektora.

 

Član 7.
(PIMIS)

 

(1)    Ministarstvo finansija, kao nositelj prava nad PIMIS-om, ima uvid u cjelokupnu bazu, utvrđuje pojedine nivoe ovlaštenja odnosno ograničenja za druge korisnike, te je nadležno za dodjelu i oduzimanje ovlaštenja pojedinim korisnicima baze.
(2)    Putem PIMIS-a vrši se kandidovanje projekata i ažuriranje podataka o projektima u implementaciji.
(3)    PIMIS omogućava mrežni pristup za planiranje i praćenje projekata koji doprinose realizaciji ciljeva definiranih strateškim okvirom, srednjoročnim i godišnjim planovima.
(4)    Federalni organ uprave, agencija i javno preduzeće dužni su osigurati tehničke preduslove za on-line pristup PIMIS-u i iz reda zaposlenika imenovati koordinatora ovlaštenog za unos podataka o projektima na nivou Federacije (u daljem tekstu; Koordinator).
(5)    Kanton je obavezan osigurati tehničke preduslove najmanje na jednoj lokaciji za on-line pristup PIMIS-u i iz reda zaposlenika imenovati kantonalnog koordinatora ovlaštenog za unos podataka o kantonalnim, gradskim i općinskim projektima u PIMIS (u daljem tekstu: Kantonalni koordinator),
(6)    Podaci o Koordinatoru iz stava 4. ovog člana i o Kantonalnom koordinatoru iz stava 5. ovog člana dostavljaju se Ministarstvu finansija najkasnije 5 dana od dana imenovanja.

 

Član 8.
(Procedura za pripremu PJI Federacije)

 

(1)    Procedura za pripremu PJI Federacije počinje slanjem dopisa Ministarstva finansija federalnim organima uprave, federalnim agencijama, JP u nadležnosti Vlade Federacije i Nadležnom kantonalnom organu, sa zahtjevom za popunjavanje IP obrasca.
(2)    Nadležni kantonalni organ prosljeđuje zahtjev svim relevantnim nosiocima aktivnosti na nivou kantona, gradova i općina.
(3)    Koordinator, odnosno kantonalni koordinator, popunjene i ovjerene IP obrasce za projekte čija je ukupna vrijednost veća od 1.000.000 KM, dostavlja Ministarstvu finansija do 15. aprila.
(4)    Podnosioci prijedloga projekta koji se kandiduje u PJI Federacije uz IP obrazac popunjavaju i Obrazac za ocjenu prijedloga projekta koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio, a objavit će se i na internet stranici Ministarstva finansija.
(5)    Ministarstvo finansija utvrđuje rang listu prioritetnih projekata kandidovanih za PJI Federacije na osnovu broja bodova koje je Komisija dodijelila projektu.
(6)    Uz IP obrazac Koordinator, odnosno Kantonalni koordinator Ministarstvu finansija dostavlja i Obrazac iz stava 4. ovog člana.

 

Član 9.
(Procedura za pripremu PJI kantona)

 

(3)    Procedura za pripremu PJI kantona počinje slanjem dopisa sa zahtjevom za popunjavanje IP obrasca koji Nadležni kantonalni organ do 10. februara dostavlja kantonalnim organima uprave, kantonalnim agencijama, gradovima, općinama i JP u nadležnosti vlade kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave.
(2)    Kantonalni koordinator dostavlja do 10. aprila nadležnom kantonalnom organu popunjene i ovjerene IP obrasce za kantonalne projekte čija je ukupna vrijednost veća od 500.000 KM, odnosno za gradske i općinske projekte čija je ukupna vrijednost veća od 100.000 KM.
(3)   Uz IP obrazac Koordinator, odnosno Kantonalni koordinator Nadležnom kantonalnom organu dostavlja i Obrazac za ocjenu prijedloga projekta.
(4)    Nadležni kantonalni organ utvrđuje rang listu prioritetnih projekata kandidovanih za PJI Kantona na osnovu broja bodova koje je Kantonalna komisija dodijelila projektu.
(5)    Nadležni kantonalni organ, nacrt PJI kantona koji je usvojila vlada kantona, dostavlja Ministarstvu finansija do 01. juna.

 

Član 10.
(IP obrazac i unos podataka)

 

(1)    Podatke o projektu u PIMIS unosi Koordinator, odnosno Kantonalni koordinator.
(2)   Unos podataka u PIMIS vrši se kroz elektronski IP obrazac, koji je identičan za sve nivoe vlasti u Federaciji BiH.
(3)    Koordinator Ministarstvu finansija dostavlja popunjen, od odgovorne osobe potpisan i ovjeren IP obrazac, sa podacima unesenim u PIMIS.
(4)    Kantonalni koordinator Nadležnom kantonalnom organu dostavlja popunjen, od odgovorne osobe potpisan i ovjeren IP obrazac sa podacima unesenim u PIMIS.
(5)    Podaci u IP obrascu dostavljenom Ministarstvu finansija, odnosno Nadležnom kantonalnom organu moraju biti identični podacima unesenim u PIMIS.

 

Član 11.
(Podnosioci)

 

(1)    Podnosilac prijedloga za projekt koji se kandiduje u program javnih investicija može biti:
a)     federalni organ uprave,
b)     kantonalni organ uprave,
c)     jedinica lokalne samouprave,
d)     agencija,
e)     javno preduzeće, putem resornog ministarstva.

 

Član 12.
(Osnovni uslovi za kandidovanje projekta)

 

(1)   Projekt koji se kandiduje u program javnih investicija formulira se na IP obrascu i unosi u PIMIS.
(2)    Projekt se unosi u PIMIS ako je formuliran tako da zadovolji:
a)     kriterij kvalitete (doprinosi privrednom razvoju, donosi nove prihode, povezuje postojeću infrastrukturu, potiče upotrebu naprednih tehnologija, minimalnog je štetnog utjecaja na okoliš, povećava ekonomsku konkurentnost, doprinosi- očuvanju postojećih radnih mjesta i zapošljavanju, i od neposrednog je značaja za socijalno ugrožene kategorije);
b)     kriterij minimalne vrijednosti:
- minimalna ukupna vrijednost projekta koji se kandiduje u PJI Federacije je  1.000.000,00 KM,
- minimalna ukupna vrijednost projekta definiranog na kantonalnom nivou koji   se kandiduje u PJI kantona je 500.000,00 KM,"
odnosno
- minimalna ukupna vrijednost projekta definiranog na gradskom ili općinskom nivou koji se kandiduje u PJI kantona je 100.000,00 KM
(3)   Ako je za projekt koji se kandiduje u program javnih investicija potrebno finansiranje budžetskim sredstvima, zaduživanjem ili izdavanje garancije Federacije, kantona, grada ili općine, podnosilac prijedloga, uz IP obrazac, obavezan je priložiti:
a)     pozitivno mišljenje resornog ministarstva o usklađenosti projekta sa strateškim okvirom,
b)     dokumente koji dokazuju stepen pripremljenosti projekta za realizaciju,
c)     izjavu o pripremljenosti projekta u skladu sa dokumentima prostornog uređenja,
d)     izjavu da projekt nije u suprotnosti s obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima,
e)     plan investiranja za projekt,
f)     listu svih postupaka i radnji koje je potrebno poduzeti za izdavanje upravnih akata koji su neophodni za potpunu realizaciju projekta,
g)     analizu finansijske sposobnosti krajnjeg korisnika, osim u slučaju da je krajnji korisnik Federacija, kanton ili općina.
(4)    Kada je podnosilac prijedloga za projekt agencija, umjesto mišljenja iz stava (3) tačka a. ovog člana, agencija prilaže izjavu o usklađenosti projekta sa strateškim okvirom.

 

Član 13.
(Komisija za PJI Federacije)

 

(1)   Vlada Federacije, na prijedlog Ministarstva finansija imenuje Komisiju za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine na period od četiri godine.
(2)    Komisija ima sedam članova, i to:
a)     rukovodeći državni službenik iz Ministarstva finansija, predsjednik
b)     rukovodeći državni službenik iz Federalnog zavoda za programiranje razvoja, zamjenik predsjednika
c)     rukovodeći državni službenik iz resornih federalnih ministarstava, članovi
d)     najmanje jedan član iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti analize i ocjena investicija, član.
(3)   Osnovni zadaci Komisije su:
a)     analiza i ocjenjivanje projekata u skladu sa Kriterijima i principima za ocjenjivanje projekata kandidovanih za PJI iz Obrasca za ocjenu prijedloga projekta,
b)     razmatranje izvještaja Ministarstva fmansija o utrošku sredstava kojima se finansiraju projekti čija je realizacija u toku,
c)     razmatranje izvještaja jedinica za upravljanje projektom iz člana 15. stav (1). ove uredbe o projektima čija je realizacija u toku i o projektima završenim u tekućoj godini,
d)     predlaganje mjera za unapređenje planiranja javnih investicija i mjera za povećanje efikasnosti realizacije investicija i
e)     obavljanje drugih poslova od značaja za pripremu PJI Federacije i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji.
(4)   Način rada i ostala pitanja od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga rada Komisije uređuju se poslovnikom o radu Komisije.
(5)    Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Ministarstvo finansija. "
(6)   Komisija izvještava Vladu Federacije o svom radu polugodišnje.

 

Član 14.
(Kantonalna komisija)

 

(1)   Vlada kantona, na prijedlog Nadležnog kantonalnog organa, imenuje Kantonalnu komisiju, na period od četiri godine.
(2)    Kantonalna komisija ima sedam članova, i to:
a)     rukovodeći državni službenik iz kantonalnog ministarstva finansija, predsjednik
b)     rukovodeći državni službenik iz kantonalnog ministarstva privrede, zamjenik predsjednika
c)     rukovodeći državni službenici iz resornih kantonalnih ministarstava, članovi
d)     najmanje jedan član iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti analize i ocjena investicija, član
e)     Član Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, član.
(3)   Osnovni zadaci Kantonalne komisije su:
a)     analiza i ocjenjivanje projekata u skladu sa Kriterijima i principima za ocjenjivanje projekata kandidovanih za PJI iz Obrasca za ocjenu prijedloga projekta,
b)     razmatranje izvještaja Nadležnog kantonalnog organa o utrošku sredstava kojima se finansiraju projekti čija je realizacija u toku,
c)     razmatranje izvještaja implementatora iz člana 15. st. (5) i (6) ove uredbe o projektima čija je realizacija u toku i o projektima završenim u tekućoj godini,
d)     predlaganje mjera za unapređenje planiranja javnih investicija i mjera za povećanje efikasnosti realizacije investicija i
e)     obavljanje drugih poslova od značaja za pripremu PJI kantona i koordinaciju sredstava za razvoj u kantonu.
(4)   Način rada i ostala pitanja od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga rada Kantonalne komisije ureduju se poslovnikom o radu.
(5)   Stručne i administrativne poslove za Kantonalnu komisiju obavlja Nadležni kantonalni organ.
(6)   Kantonalna komisija izvještava vladu kantona o svom radu polugodišnje.

 

III IMPLEMENTACIJA PROJEKATA I IZVJEŠTAVANJE

 

Član 15.
(Implementacija projekata)

 

(1)   Implementaciju projekata od značaja za Federaciju, koje je odobrila Vlada Federacije, te upravljanje domaćim i stranim sredstvima namijenjenim realizaciji tih projekata, vrše jedinice za upravljanje projektom u okviru:
a)     federalnog ministarstva,
b)     federalne uprave,
c)     kantonalnog ministarstva,
d)     kantonalne uprave,
e)     jedinice lokalne samouprave,
f)     agencije ili
g)     javnog preduzeća.
(2)    Uloga jedinice za upravljanje projektom iz stava (1) ovog člana je:
a)     koordinacija u  identifikaciji, formulaciji i utvrđivanju prioritetnih projekata,
b)     dostavljanje prioritetnih projekata Ministarstvu finansija, u cilju pripreme PJI Federacije,
c)     praćenje i izvještavanje o implementaciji tekućih projekata,
d)     drugi poslovi od značaja za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji.
(3)    Poslove implementacije projekta, u skladu sa unutrašnjom organizacijom i nadležnostima, obavljaju službenici, odnosno zaposlenici jedinice za upravljanje projektom.
(4)    Izuzetno od stava (3) ovog člana, ukoliko je to potrebno zbog obima aktivnosti i kompleksnosti projekta, moguće je angažovati i određeni broj stručnjaka sa specifičnim znanjima i kompetencijama kojima ne raspolaže jedinica za upravljanje projektom iz stava (1) ovog člana."
(5)    O implementatoru projekta koji je odobrila vlada kantona odlučuje vlada kantona.
(6)    O implementatoru projekta koji je odobrio grad, odnosno općina odlučuje gradonačelnik, odnosno općinski načelnik.

 

Član 16.
(Finansiranje projekata)

 

(1)    Projekti koji su uključeni u program javnih investicija finansiraju se iz sredstava koja se osiguravaju u budžetima u Federaciji, donacijama, zaduživanjem, vlastitim sredstvima, te drugim izvorima finansiranja.
(2)    Samo onaj projekt koji je uvršten u program javnih investicija može se finansirati budžetskim sredstvima ili zaduživanjem.
(3)    Izuzetno od stava (2) ovog člana projekt koji nije uvršten u program javnih investicija može se finansirati budžetskim sredstvima ili zaduživanjem samo ako služi ublažavanju posljedica izazvanih nastankom vanrednih i nepredvidivih događaja (elementarne nepogode, vanjski šokovi ili krize).

 

Član 17.
(Izvještavanje)

 

(1)    Izvještavanje o planu i utrošku sredstava kojima se finansira projekt vrši se kvartalno putem IP obrasca, koji jedinica za upravljanje projektom dostavlja Koordinatoru.
(2)   Nakon unosa u PIMIS, usaglašeni podaci se, na potpisanom i ovjerenom IP obrascu, dostavljaju Ministarstvu finansija.
(3)    Za potpunost, tačnost i pravovremenost dostavljanja podataka o planu i utrošku sredstava kojima se finansira projekt odgovorni su jedinica za upravljanje projektom i Koordinator.
(4)   Za izvještavanje o implementaciji projekta prema nadležnom resornom ministarstvu, Komisiji putem Ministarstva finansija, odgovorna je jedinica za upravljanje projektom.
(5)    Ministarstvo finansija najmanje jednom godišnje informise Vladu Federacije BiH o utrošku sredstava kojima se fmansiraju projekti uključeni u PJI Federacije.

 

Član 18.

 

(1)    Izvještavanje o planu i utrošku sredstava kojima se finansira projekt vrši se kvartalno puteni IP obrasca, koji implementator iz člana 15 st. (5) i (6) ove uredbe dostavlja Kantonalnom koordinatoru.
(2)   Nakon unosa u PIMIS, usaglašene podatke, na potpisanom i ovjerenom IP obrascu, Kantonalni koordinator dostavlja Ministarstvu finansija.
(3)    Za potpunost, tačnost i pravovremenost dostavljanja podataka o planu i utrošku sredstava kojima se finansira projekt odgovorni su implementator i Kantonalnikoordinator.
(4)    Za izvještavanje o implementaciji projekta prema nadležnom resornom kantonalnom ministarstvu, Kantonalnoj komisiji putem "Nadležnog kantonalnog organa, odgovoran je implementator.
(5)    Nadležni kantonalni organ najmanje jednom godišnje informise vladu kantona o utrošku sredstava kojima se fmansiraju projekti uključeni u PJI kantona.

 

IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 19.
(Rokovi)

 

(1)    Komisiju iz člana 13. stav (1) Vlada Federacije imenuje u roku od 60 dana od dana donošenja ove uredbe.
(2)    Kantonalnu komisiju iz člana 14. stav (1) vlada kantona imenuje u roku od 60 dana od dana donošenja ove uredbe.
(3)    Federalna ministarstva i federalne uprave iz člana 15. stav (1) tač. a) i b) ove uredbe obavezni su, u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, usaglasiti svoje pravilnike o unutrašnjoj organizaciji sa ovom uredbom.
(4)    Rok za osiguranje tehničkih preduslova za on-line pristup PIMIS-u i imenovanje Koordinatora, odnosno Kantonalnog koordinatora iz člana 7. st (4) i (5) je 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Član 20.

 

(1)    Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/03 i 68/05). ,
(2)    Organizacione jedinice za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj osnovane u resornim federalnim ministarstvima u skladu sa Uredbom iz stava (1) ovog člana postaju jedinice za upravljanje projektom.
(3)    O organizacionim jedinicama za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj, osnovanim u skladu sa Uredbom iz stava (1) ovog člana, u kantonima odnosno općinama u Federaciji odlučuje vlada kantona, odnosno općinski načelnik.

 

Član 21.
(Stupanje na snagu)

 

(1)    Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2305/2014
23. decembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.