Na temelju članka 107. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 144. sjednici, održanoj 18.12.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O SADRŽAJU, UVJETIMA,
NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA U
OBLASTI VATROGASTVA

 

Članak 1.

 

U Uredbi o sadržaju, uvjetima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva ("Službene novine Federacije BiH", broj 93/12), u članku 23. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Izuzetno, u nedostatku inspektora iz stavka l. toč. c) i d) ovog članka, za člana povjerenstva, mogu se imenovati lica koja imaju VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja sljedećih struka: arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva, kemije, zaštite od požara, tehnologije, fizike, rudarstva, šumarstva ili sigurnosti sa položenim stručnim ispitom iz oblasti odgovarajuće struke i sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci."

 

Članak 2.

 

U članku 24. iza stavka I. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Izuzetno, u nedostatku inspektora iz stavka 1. toč. c) i d) ovog člana, za člana povjerenstva mogu se imenovati osobe koja imaju VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja sljedećih struka: arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva, kemije, zaštite od požara, tehnologije, fizike, rudarstva, šumarstva ili sigurnosti sa položenim stručnim ispitom iz oblasti odgovarajuće struke i sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci."

 

Članak 3.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2268/2014
18. prosinca 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.