Na osnovu člana 107. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 144. sjednici, održanoj 18.12.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O SADRŽAJU, USLOVIMA,
NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA U
OBLASTI VATROGASTVA

 

Član l.

 

U Uredbi o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva ("Službene novine Federacije BiH", broj 93/12), u članu 23. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Izuzetno, u nedostatku inspektora iz stava 1. tač. c) i d) ovog člana, za člana komisije, mogu se imenovati lica koja imaju VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sljedećih struka: arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva, hemije, zaštite od požara, tehnologije, fizike, rudarstva, šumarstva ili sigurnosti sa položenim stručnim ispitom iz oblasti odgovarajuće struke i sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci."

 

Član 2.

 

U članu 24. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Izuzetno, u nedostatku inspektora iz stava l. tač. c) i d) ovog člana, za člana komisije mogu se imenovati lica koja imaju VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sljedećih struka: arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva, hemije, zaštite od požara, tehnologije, fizike, rudarstva, šumarstva ili sigurnosti sa položenim stručnim ispitom iz oblasti odgovarajuće struke i sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci."

 

Član 3.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2268/2014
18. decembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.