Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Financijskoj policiji-Finansijskoj policiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95), na prijedlog federalnog ministra financija-finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 143. sjednici, održanoj 10.12.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISPRAVE I
ZNAČKE INSPEKTORA FINANCIJSKE POLICIJE -
FINANSIJSKE POLICIJE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

 

Članak l.
(Predmet uredbe)

 

Ovom Uredbom uređuju se oblik i sadržaj službene isprave i značke inspektora Finansijske policije-Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu; inspektori), vođenje evidencija o izdatim ispravama i značkama, postupak izdavanja i zamjena službene isprave i značke, rok važenja i vođenje evidencije o izdanim ispravama i značkama.

 

Članak 2.
(Pravo na službenu ispravu i značku)

 

(1)    Službena isprava i značka izdaju se inspektorima/ovlaštenim službenim licima.
(2)    Uručivanje službene isprave i značke vrši se prilikom sticanja statusa iz stavka (1) ovog člana.

 

DIO DRUGI - SLUŽBENA ISPRAVA I ZNAČKA POGLAVLJE I KARAKTERISTIKE SLUŽBENE ISPRAVE I ZNAČKE

 

Članak 3.
(Karakteristike službene isprave)

 

(1)    Službena isprava je izrađena na obrascu pravokutnog oblika svijetloplave boje, dimenzija 86 x 54 mm i prilagođena je za korištenje pri identifikaciji.
(2)    Službena isprava sadrži siljedeće elemente:

a)     Prednja strana:
1)     U gornjem desnom uglu službene isprave Amblem Finansijske-Financijske .policije, plavo žute boje;
2)     U gornjem lijevom uglu crnim slovima latinič­nim i ćiriličnim pismom je ispisan naziv države "Bosna i Hercegovina", ispod naziva države je istim slovima i pismom ispisan naziv entiteta "FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE", ' ispod naziva entiteta je istim slovima i pismom ispisan naziv ministarstva "FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA-FINANCIJA", a ispod naziva ministarstva istim slovima i pismom je ispisan naziv "FINANSIJSKA-FINANCIJSKA POLICIJA";
3)     Ispod teksta navedenog u podtočki 2) ove točke je crnim slovima latiničnim i ćiriličnim pismom ispisan naziv "SLUŽBENA ISPRAVA";
4)     U donjem lijevom dijelu službene isprave se nalazi fotografija imaoca službene isprave dimenzije 26 x 34 mm, a ispod fotografije serijski broj službene isprave koji čine slovna oznaka i trocifreni broj;
5)     Desno od fotografije i neposredno ispod ispisa naziva "SLUŽBENA ISPRAVA" je crnim slovima latiničnim i ćiriličnim pismom ispisano "PREZIME", a zatim i "IME" imaoca službene isprave;
6)     Ispod "PREZIMENA" i "IMENA" nosioca je crnim slovima ispisan JMB imaoca službene isprave;
7)     Ispod "JMB" nosioca je crnim slovima lati­ničnim i ćiriličnim pismom ispisano "POSLOVI I ZADACI";
8)     Ispod "POSLOVA I ZADATAKA" je potpis imaoca službene isprave;
9)     Ispod potpisa imaoca službene isprave je crniin brojevima naveden datum isteka važnosti službene isprave;
10)   U nivou "JMB" je ispisan ID Bar Code imaoca službene isprave;

b)     Zadnja strana:
1)     Crnim slovima ispisan je na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, latiničnim i ćiriličnim pismom naziv "OVLAŠTENJE";
2)     Ispod naziva na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji je ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom naveden je na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku tekst koji je ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, a koji glasi: "Imalac ove isprave je inspektor/ovlašteno službeno lice i ovlašten je obavljati dužnosti i primjenjivati ovlaštenja u skladu sa sadržajem odredaba Zakona o Finansijskoj policiji-Financijskoj policiji, Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH, Zakona o kaznenom postupku BiH i drugih propisa";
3)     U donjem dijelu zadnje strane (poleđine) službene isprave naveden je datum izdavanja službene isprave, pečat Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija i potpis federalnog ministra finansija-financija;
Izgled službene isprave prikazan je na Obrascu broj l.

 

Članak 4.
(Osnovne karakteristike značke)

 

Značka je štitastog oblika veličine 66 x 55 mm i izrađena je od mesinga zlatno žute boje, plastično oblikovanog presovanjem.
Rub značke je Širine l ,2 mm ispupčen, zlatno žute boje i poliran. Unutar njega se nalazi udubljeno matirano polje u gornjem dijelu zlatno žute boje.
U vrhu gornjeg dijela značke je u blagom luku plavo bojena traka širine 5 mm i dužine 45 mm. Unutar trake se nalazi, ispupčenim velikim štampanim slovima tekst na latiničnom i ćiriličnom pismu i bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku; FINANSIJSKA-FINANCIJSKA-FINSNSIJSKA. Na sredini zlatno žutog polja se nalazi ispupčen znak Finansijske-Financijske policije u obliku stilizovane kovanice, okruglog oblika promjera 34 mm. Kovanica ima ispupčen rub u obliku isprekidane trake širine 4 mm. Unutar je plavo obojeno okruglo polje promjera 26 mm. U sredini se nalazi ispupčen zlatno žuti, polirani štit veličine 22 x 18 mm sa dva odvojena polja, simbolima vage (pravde) i ključa (riznice) crne boje.
(5)    Donji dio značke u visini od 19 mm je obojen plavom bojom i u njemu se nalazi ispupčenim velikim štampanim slovima latiničnim i ćiriličnim pismom napisan tekst "POLICIJA".
(6)    U dnu značke se nalazi ispupčeno zlatno žuto polje, širine 16 mm za graviranje izmjenjivog slovnog i trocifrenog serijskog broja. Slovo i broj su obojeni crnom bojom.
(7)    Značka je zaštićena od spoljnib uticaja kemijskim putem te od mehaničkog oštećenja zaštitnim slojem.
(8)   Na poleđini značke se nalazi vijak i matica za fiksiranje značke u kožni omot.
(9)   Značka je fiksirana u cmi kožni omot na preklapanje dimenzija 105 x 85 mm. Lijeva unutrašnja strana kožnog omota je našivena džepom od providnog materijala dimenzije 86 x 54 mm u nju se smješta službena isprava, a desna strana kožnim uloškom sa ležištem za značku na koji se značka pričvršćuje.
(10) Na prednjem dijelu kožnog omota utisnut je amblem Finansijske-Financijske policije, a ispod njega je na latiničnom i ćiriličnom pismu i bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku ispisan tekst "FINANSUSKA-FINANCIJSKA-FINSNIJSKA POLICIJA/POLICIJA".
(11) Izgled značke prikazan je na Obrascu broj 2.

 

POGLAVLJE II POSTUPAK IZDAVANJA, ROK VAŽENJA lZAMJENA SLUŽBENE ISPRAVE I ZNAČKE

 

Članak 5.
(Izdavanje službene isprave i značke)

 

(1)    Službena isprava i značka izdaju se licima iz članka 2. stavak (1) ove uredbe istovremeno sa sticanjem statusa državnih službenika odnosno ovlaštenih službenih lica.
(2)    Službena isprava i značka koje se dodjeljuju licima iz članka 2. stavak (1) ove uredbe imaju istu slovnu i brojnu oznaku.
(3)    Izdavanje službene isprave i značke vrsi se istovremeno.
(4)    Izdavanje službene isprave i značke vrši se u Finansijskoj-Financijskoj policiji.

 

Članak 6.
(Rok važenja službene isprave i značke)

 

(1)    Službena isprava se izdaje sa rokom važenja od 10 godina.
(2)    Značka se izdaje na neograničen vremenski period.

 

Članak 7.
(Nošenje službene isprave i značke)

 

(1)    Lica iz članka 2. stavak (1) ove uredbe dužni su prilikom obavljanja poslova i zadataka nositi službenu ispravu i značku.
(2)    Lica iz članka 2. stavak (1) ove uredbe službenu ispravu i značku nose u kožnom omotu iz člana 4. stav (9) ove uredbe.
(3)    Lica iz članka 2. stavak (1) ove uredbe koji poslove obavljaju u uniformi, značku nose na vidnom mjestu lijeve strane gornjeg dijela uniforme.

 

Članak 8.
(Zamjena službene isprave i značke)

 

(1)    Izdate službene isprave odnosno značke mogu se zamijeniti:
a)     Zbog promjene izgleda lica iz članka 2. stavak (3) ove uredbe u toj mjeri da je na osnovu fotografije na služ­benoj ispravi nemoguće izvršiti pouzdanu identifikaciju,
b)     Zbog oštećenja službene isprave odnosno značke koje su zbog toga neupotrebljive ili estetski neprimjerene.
(2)    Zamjena službene isprave se vrši na temelju obrazloženog zahtjeva lica iz članka 2. stavak (1) ove uredbe i na temelju suglasnosti njegovog neposrednog rukovodioca.
(3)    U postupku zamjene službene isprave odnosno značke lice iz članka 2. stavak (1) ove uredbe vraća službenu ispravu odnosno značku.

 

Članak 9.
(Nestanak i gubitak službene isprave odnosno značke)

 

(1)    Ako lice iz članka 2. stavak (1) ove uredbe na bilo koji način ostane bez službene isprave odnosno značke, dužan je o tome odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, obavijestiti neposrednog rukovodioca i sačiniti izvještaj o okolnostima pod kojim je ostalo bez službene isprave odnosno značke.
(2)    U slučaju iz stavka (1) ovog člana neposredni rukovodilac je dužan bez odlaganja poduzeti mjere, radnje i postupke za utvrđivanje postojanja eventualne odgovornosti lica iz članka 2. stavak (1) ove uredbe koje ga je obavijestilo o nestanku službene isprave odnosno značke.
(3)    U slučaju iz stavka (1) ovog člana izdavanje nove službene isprave odnosno značke će se obaviti nakon što se službena isprava odnosno značka oglase nevažećim u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Članak 10.
(Ponovno izdavanje službene isprave odnosno značke)

 

(1)    Ukoliko je lice iz članka 2. stavak (1) ove uredbe ostalo bez službene isprave, izdat će mu se nova službena isprava sa serijskim brojem značke koju posjeduje.
(2)    Ukoliko je lice iz članka 2. stavak (1) ove uredbe ostalo bez značke, izdat će mu se nova značka i službena isprava sa novim serijskim brojem.
(3)    Ukoliko je lice iz članka 2. stavak (1) ove uredbe ostalo bez službene isprave i značke, izdat će mu se nova značka i službena isprava sa novim serijskim brojem.

 

POGLAVLJE III EVIDENCIJA SLUŽBENIH ISPRAVA I ZNAČKI

 

Članak 11.
(Vraćanje službene isprave i značke)

 

(1)    Lice iz članka 2, stavak (1) ove uredbe koje iz bilo kojih razloga izgubi status iz članka 2. stavak (1) ove uredbe dužno je službenu ispravu i značku odmah predati neposrednom rukovodiocu o čemu se sačinjava zapisnik o primopredaji službene isprave i značke.
(2)    Neposredni rukovodilac je dužan u roku od sedam dana od dana sačinjavanja zapisnika iz stavka (1) ovog člana službenu ispravu i značku sa jednim primjerkom zapisnika predati nadležnoj organizacionoj jedinici, koja vodi evidencije o službenim ispravama i značkama.

 

Članak 12.
(Uništavanje službene isprave odnosno značke)

 

(1)    Službena isprava odnosno značka koje su iz bilo kojih razloga povučene iz upotrebe, uništava komisija koju formira glavni inspektor Finansijske-Financijske policije.
(2)    O uništavanju službenih isprava odnosno znački komisija vodi zapisnik, nakon uništavanja, jedan primjerak zapisnika uz informaciju o uništavanju dostavlja federalnom ministru finansija-financija.
(3)    Uništavanje iz stavka (1) ovog članka vršit će se u pravilu jednom godišnje.

 

Članak 13.
(Evidencija)

 

(1)    O izdatim službenim ispravama i značkama vodi se evidencija.
(2)    Sadržaj podataka evidencija iz stavka (1) ovog člana vodi se u vidu knjige, formata A4 (Obrazac broj3).
(3)    Knjiga evidencije iz stavka (2) ovog članka čuva se trajno.

 

POGLAVLJE IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 14.
(Primjena)

 

(1)    Službene isprave i značke izdate licima iz članka 2. stavak (1) ove uredbe u skladu sa Odlukom o obliku i sadržaju službene isprave i značke inspektora Finansijske policije-Financijske policije ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/97) zamijenit će se službenim ispravama i značkama u skladu sa ovom uredbom.
(2)    Do zamjene službenih isprava i znački iz stavka (1) ovog članka lica iz članka 2. stavak (1) ove uredbe će pri obavljanju poslova i zadataka koristiti službene isprave i značke izdate na osnovu odluke iz stavka (1) ovog članka.
(3)    Lica iz članka 2. stavak (1) ove uredbe su dužna prije zaduženja službenih isprava i znački iz ove uredbe, zapis­nički vratiti neposrednom rukovodiocu službene isprave i značke izdate na osnovu odluke iz stavka (l) ovog članka,

 

Članak 15.
(Obrasci)

 

Obrasci broj 1. 2. i 3. nalaze se u prilogu ove uredbe i čine njen sastavni dio.

 

Članak 16.
(Prestanak važenja ranijih propisa)

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o obliku i sadržaju službene isprave i značke inspektora Financijske policije-Finansijske policije ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/97).

 

Članak 17.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2215/2014
10. prosinca 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.