Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Finansijskoj policiji-Financijskoj policiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95), na prijedlog federalnog ministra financija-finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 143. sjednici, održanoj 10.12.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISPRAVE I
ZNAČKE INSPEKTORA FINANSIJSKE POLICIJE -
FINANCIJSKE POLICIJE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet uredbe)

 

Ovom Uredbom uređuju se obiik i sadržaj službene isprave i značke inspektora Finansijske policije-Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: inspektori), vođenje evidencija o izdatim ispravama i značkama, postupak izdavanja i zamjena službene isprave i značke, rok važenja i vođenje evidencije o izdanim ispravama i značkama.

 

Član 2.
(Pravo na službenu ispravu i značku)

 

(1)    Službena isprava i značka izdaju se inspektorima/ovlaštenim službenim licima.
(2)    Uručivanje službene isprave i značke vrši se prilikom sticanja statusa iz stava (1) ovog člana.

 

DIO DRUGI - SLUŽBENA ISPRAVA I ZNAČKA POGLAVLJE I KARAKTERISTIKE SLUŽBENE ISPRAVE I ZNAČKE

 

Član 3.
(Karakteristike službene isprave)

 

(1)    Službena isprava je izrađena na obrascu pravougaonog oblika svijetloplave boje, dimenzija 86 x 54 mm i prilagođena je za korištenje pri identifikaciji.
(2)    Službena isprava sadrži sljedeće elemente:

a)      Prednja strana:
1)      U gornjem desnom uglu službene isprave Amblem Finansijske-Financijske policije, plavo žute boje;
2)      U gornjem lijevom uglu crnim slovima lati­ničnim i ćiriličnim pismom je ispisan naziv države "Bosna i Hercegovina", ispod naziva države je istim slovima i pismom ispisan naziv entiteta "FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE", ispod naziva entiteta je istim slovima i pismom ispisan naziv ministarstva "FEDERAL­NO MINISTARSTVO FINANSIJA-FINANCIJA", a ispod naziva ministarstva istim slovima i'pismom je ispisan naziv "FINANSIJSKA-FINANCIJSKA POLICIJA";
3)     Ispod teksta navedenog u podtački 2) ove tačke je crnim slovima latiničnim i ćiriličnim pismom ispisan naziv "SLUŽBENA ISPRAVA";
4)     U donjem lijevom dijelu službene isprave se nalazi fotografija imaoca službene isprave dimenzije 26 x 34 mm, a ispod fotografije serijski broj službene isprave koji čine slovna oznaka i trocifreni broj;
5)     Desno od fotografije i neposredno ispod ispisa naziva "SLUŽBENA ISPRAVA" je crnim slovima latiničnim i ćiriličnim pismom ispisano "PREZIME", a zatim i "IME" imaoca službene isprave;
6)     Ispod "PREZIMENA" crnim slovima ispisan JMB nosioca službene isprave;
7)     Ispod "JMB" nosioca je crnim slovima latinič­nim i ćiriličnim pismom ispisano "POSLOVI I ZADACI";
8)     Ispod "POSLOVA I ZADATAKA" je potpis imaoca službene isprave;
9)     Ispod potpisa imaoca službene isprave je crnim brojevima naveden datum isteka važnosti službene isprave;
10)   U nivou "JMB" je ispisan ID Bar Code imaoca službene isprave;

b)     Zadnja strana:
1)     Crnim slovima ispisan je na bosanskom, srps­kom i hrvatskom jeziku, latiničnim i ćiriličnim pismom naziv "OVLAŠTENJE";
2)     Ispod naziva na bosanskom, srpskom i hrvat­skom jeziku koji je ispisan latiničnim i ćirilič­nim pismom naveden je na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku tekst koji je ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, a koji glasi: "Imalac ove isprave je inspektor/ovlašteno službeno lice i ovlašten je obavljati dužnosti i primjenjivati ovlaštenja u skladu sa sadržajem odredaba Zakona o Finansijskoj poticiji-Financijskoj policiji, Zakona o deviznom pošto­vanju, Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, Zakona o krivičnom postupku BiH i drugih propisa";
3)     U donjem dijelu zadnje strane (poleđine) služ­bene isprave naveden je datum izdavanja služ­bene isprave, pečat Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija i potpis federalnog ministra finansija-financija;
(3) Izgled službene isprave prikazan je na Obrascu broj 1.

 

Član 4.
(Osnovne karakteristike značke)

 

(1)    Značka je štitastog oblika veličine 66 x 55 mm i izrađena je od mesinga zlatno žute boje, plastično oblikovanog presovanjem.
(2)    Rub značke je širine 1,2 mm ispupčen, zlatno žute boje i poliran. Unutar njega se nalazi udubljeno matirano polje u gornjem dijelu zlatno žute boje.
(3)    U vrhu gornjeg dijela značke je u blagom luku plavo bojena traka širine 5 mm i dužine 45 mm. Unutar trake se nalazi, ispupčenim velikim štampanim slovima tekst na latiničnom i ćiriličnom pismu i bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku: FINANSIJSKA-FINANCIJSKA-FINANSIJSKA.
(4)    Na sredini zlatno žutog polja se nalazi ispupčen znak Finansijske-Financijske policije u obliku stilizovane kovanice, okruglog oblika promjera 34 mm. Kovanica ima ispupčen rub u obliku isprekidane trake širine 4 mm. Unutar je plavo obojeno okruglo polje promjera 26 mm. U sredini se nalazi ispupčen zlatno žuti, polirani štit veličine 22 x 18 mm sa. dva odvojena polja, simbolima vage (pravde) i ključa (trezora) crne boje.
(5)    Donji dio značke u visini od 19 mm je obojen plavom bojom i u njemu se nalazi ispupčenim velikim štampanim slovima latiničnim i ćiriličnim pismom napisan tekst "POLICIJA".
(6)    U dnu značke se nalazi ispupčeno zlatno žuto polje, širine 16 mm za graviranje izmjenjivog slovnog i trocifrenog serijskog broja. Slovo i broj su obojeni crnom bojom.
(7)    Značka je zaštićena od spoljnih uticaja hemijskim putem te od mehaničkog oštećenja zaštitnim slojem.
(8)    Na poleđini značke se nalazi vijak i matica za fiksiranje značke u kožni omot.
(9)    Značka je fiksirana u crni kožni omot na preklapanje dimenzija 105 x 85 mm. Lijeva unutrašnja strana kožnog omota je našivena džepom od providnog materijala dimenzije 86 x 54 mm u nju se smješta službena isprava, a desna strana kožnim uloškom sa ležištem za značku na koji se značka pričvršćuje.
(10) Na prednjem dijelu kožnog omota utisnut je amblem Finan­sijske-Financijske policije, a ispod njega je na latiničnom i ćiriličnom pismu i bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku ispisan tekst "FINANSIJSKA-FINANCIJSKA-FINANSIJSKA POLICIJA/POLICIJA".
(11) Izgled značke prikazan je na Obrascu broj 2.

 

POGLAVLJE II POSTUPAK IZDAVANJA, ROK VAŽENJA I ZAMJENA SLUŽBENE ISPRAVE I ZNAČKE

 

Član 5.
(Izdavanje službene isprave i značke)

 

(1)    Službena isprava i značka izdaju se licima iz člana 2. stav (1) ove uredbe istovremeno sa sticanjem statusa državnih službenika odnosno ovlaštenih službenih lica.
(2)    Službena isprava i značka koje se dodjeljuju licima iz člana 2. stav (1) ove uredbe imaju istu slovnu i brojnu oznaku.
(3)    Izdavanje službene isprave i značke vrši se istovremeno.
(4)    Izdavanje službene isprave i značke vrši se u Finansijskoj-Financijskoj policiji.

 

Član 6.
(Rok važenja službene isprave i značke)

 

(1)    Službena isprava se izdaje sa rokom važenja od 10 godina.
(2)    Značka se izdaje na neograničen vremenski period.

 

Član 7.
(Nošenje službene isprave i značke)

 

(1)    Lica iz člana 2. stav (1) ove uredbe dužni su prilikom obavljanja poslova i zadataka nositi službenu ispravu i značku.
(2)    Lica iz člana 2. stav (1) ove uredbe službenu ispravu i značku nose u kožnom omotu iz člana 4. stav (9) ove uredbe.
(3)    Lica iz člana 2. stav (1) ove uredbe koji poslove obavljaju u uniformi, značku nose na vidnom mjestu lijeve strane gornjeg dijela uniforme.

 

Član 8.
(Zamjena službene isprave i značke)

 

(1)    Izdate službene isprave odnosno značke mogu se zamijeniti:
a)     Zbog promjene izgleda lica iz člana 2. stav (l) ove ure­dbe u toj mjeri daje na osnovu fotografije na službenoj ispravi nemoguće izvršiti pouzdanu identifikaciju,
b)     Zbog oštećenja službene isprave odnosno značke koje su zbog toga neupotrebljive ili estetski neprimjerene.
(2)    Zamjena službene isprave se vrši na temelju obrazloženog zahtjeva lica iz člana 2. stav (1) ove uredbe i na temelju saglasnosti njegovog neposrednog rukovodioca.
(3)    U postupku zamjene službene isprave odnosno značke lice iz člana 2. stav (1) ove uredbe vraća službenu ispravu odnosno značku.

 

Član 9.
(Nestanak i gubitak službene isprave odnosno značke)

 

(1)    Ako lice iz člana 2. stav (1) ove uredbe na bilo koji način ostane bez službene isprave odnosno značke, dužan je o tome odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, obavijestiti neposrednog rukovodioca i sačiniti izvještaj o okolnostima pod kojim je ostalo bez službene isprave odnosno značke.
(2)    U slučaju iz stava (1) ovog člana neposredni rukovodilac je dužan bez odlaganja poduzeti mjere, radnje i postupke za utvrđivanje postojanja eventualne odgovornosti lica iz člana 2. stav (1) ove uredbe koje ga je obavijestilo o nestanku službene isprave odnosno značke.
(3)    U slučaju iz stava (1) ovog člana izdavanje nove službene isprave odnosno značke će se obaviti nakon što se službena isprava odnosno značka oglase navažećim u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Član 10.
(Ponovno izdavanje službene isprave odnosno značke)

 

(1)    Ukoliko je lice iz člana 2. stav (1) ove uredbe ostalo bez službene isprave, izdat će mu se nova službena isprava sa serijskim brojem značke koju posjeduje.
(2)    Ukoliko je lice iz člana 2. stav (1) ove uredbe ostalo bez značke, izdat će mu se nova značka i službena isprava sa novim serijskim brojem.
(3)    Ukoliko je lice iz člana 2. stav (1) ove uredbe ostalo bez službene isprave i značke, izdat će mu se nova značka i službena isprava sa novim serijskim brojem.

 

POGLAVLJE III EVIDENCIJA SLUŽBENIH ISPRAVA lZNAČKI

 

Član 11.
(Vraćanje službene isprave i značke)

 

(1)    Lice iz člana 2. stav (1) ove uredbe koje iz bilo kojih razloga izgubi status iz člana 2. stav (1) ove uredbe dužno je službenu ispravu i značku odmah predati neposrednom rukovodiocu o čemu se sačinjava zapisnik o primopredaji službene isprave i značke.
(2)   Neposredni rukovodilac je dužan u roku od sedam dana od dana sačinjavanja zapisnika iz stava (1) ovog člana službenu ispravu i značku sa jednim primjerkom zapisnika predati nadležnoj organizacionoj jedinici, koja vodi evidencije o službenim ispravama i značkama.

 

Član 12.
(Uništavanje službene isprave odnosno značke)

 

(1)    Službena isprava odnosno značka koje su iz bilo kojih razloga povučene iz upotrebe, uništava komisija koju formira glavni inspektor Finansijske-Financijske policije.
(2)    O uništavanju službenih isprava odnosno znački komisija vodi zapisnik, nakon uništavanja, jedan primjerak zapisnika uz informaciju o uništavanju dostavlja federalnom ministru finansija-financija.
(3)    Uništavanje iz stava (1) ovog člana vršit će se u pravilu jednom godišnje.

 

Član 13.
(Evidencija)

 

(1)    O izdatim službenim ispravama i značkama vodi se evidencija.
(2)    Sadržaj podataka evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u vidu knjige, formata A4 (Obrazac broj 3).
(3)   Knjiga evidencije iz stava (2) ovog člana čuva se trajno.

 

POGLAVLJE IV PRELAZNEI ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 14.
(Primjena)

 

(1)    Službene isprave i značke izdate licima iz člana 2. stav (1) ove uredbe u skladu sa Odlukom o obliku i sadržaju službene isprave i značke inspektora Finansijske policije-Financijske policije ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/97) zamijenit će se službenim ispravama i značkama u skladu sa ovom uredbom.
(2)    Do zamjene službenih isprava i znački iz stava (1) ovog člana lica iz člana 2. stav (1) ove uredbe će pri obavljanju poslova i zadataka koristiti službene isprave i značke izdate na osnovu odluke iz stava (l) ovog člana.
(3)    Lica iz člana 2. stav (1) ove uredbe su dužna prije zadu­ženja službenih isprava i znački iz ove uredbe, zapisnički vratiti neposrednom rukovodiocu službene isprave i značke izdate na osnovu odluke iz stava (l) ovog člana.

 

Član 15.
(Obrasci)

 

Obrasci broj 1. 2. i 3. nalaze se u prilogu ove uredbe i čine njen sastavni dio.

 

Član 16.
(Prestanak važenja ranijih propisa)

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o obliku i sadržaju službene isprave i značke inspektora Finansijske policije-Financijske policije   ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/97).

 

Član 17.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2215/2014
10. decembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.