Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 143. sjednici, održanoj 10.12.2014. godine, donosi

 

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O UTVRĐIVANJU
TIJELA, LICA I ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA
PROVEDBU TRANSPLANTACIONIH POSTUPAKA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

Uredba o utvrđivanju tijela, lica i zdravstvenih ustanova za provedbu transplantacionih postupaka u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/05) prestaje da važi.

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2190/2014
10. prosinca 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.