Na osnovu člana 81. stav 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 141. sjednici, održanoj 26.11,2014, godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O TEHNIČKIM SVOJSTVIMA
KOJE GRAĐEVINE MORAJU ZADOVOLJAVATI U
POGLEDU SIGURNOSTI TE NAČINA KORIŠTENJA I
ODRŽAVANJA GRAĐEVINA

 

Član 1.

 

U Uredbi o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načina korištenja i održavanja građevina ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/07 i 51/08) iza člana 18. podnaslov "V KRIVIČNE ODREDBE" zamjenjuje se riječima: "KAZNENE ODREDBE".
U članu 19. stav 1. rijeci: "1.000,00 KM do 7.000,00 KM" zamjenjuju se riječima: "3.000,00 KM do 10.000,00 KM".
U stavu 2. riječi: "200,00 KM do 500,00 KM" zamjenjuju se riječima: "500,00 KM do 5.000.00 KM".
U stavu 3. riječi: "50,00 KM do 400,00 KM" zamjenjuju se riječima: "400,00 KM do 3.000.00 KM".

 

Član 2.

 

U članu 20. stav 1. riječi: "1.000,00 KM do 7.000,00 KM" zamjenjuju se riječima: "3.000,00 KM do 10.000,00 KM".
U stavu 2. riječi; "200,00 KM do 500,00 KM" zamjenjuju se riječima: "500,00 KM do 5.000,00 KM".

 

Član 3.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2126/2014
26. novembra 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.